ףוסה תישאר - רבוטקוא םכסה
.םידרומה לע הרישי הרוצב לגנארו תפקתימ הלקה תינלופה המחלמל דוגינב
13-ב רבכ .ירשפא תירב-לעב לכב שמתשהל ותטלחהב שוחנ היה לגנארו
ונכאמ םע םהיתולועפ תא םאתל ויתוסייגל הדוקפ םסריפ אוה 1920 יאמב
םינותיע ומסריפ ךכמ האצותכ ;תורחא תויקבישלוב-יטנא תוצובק םעו
ינויב 18-ב .לגנארו ןיבל ונכאמ ןיב הלועפה ףותיש רבדב תונעט םייקיבשלוב
תועצה םע ,(ןייטפקו לנולוק) ונכאמ לא םיחילש גוז ןבלה דוקיפה חלש
דוקיפ לש השיגפב ןודינ ןיינעה .םימודאה דגנ הלועפ ףותישל תוימשר
היולתה ותפוג לע .הלתנ ןייטפקהו הרונ לנולוקה :ילויב 9-ב םידרומה
דצמ הלועפ ףותיש היהי אל םעפ ףאו היה אל םעפ ףא" :הזרכ הדמצוה
חילש חולשל הצרי ןבל הטמ והשזיא םאו ,םינבלה תורמשמה םע ונכאמ
הרהצה םסריפ ונכאמ ."הז לש ולרוגל המוד לרוגב לקתיי אוה - ףסונ
.םיקיבשלובה תומשאהל הריתסכ ,ןודינב השענ המ תעבוקה

דצמ האב לגנארו דגנ תפתושמ הלועפל המזויהש םידדצה לכ לע םכסומ הז
בוקראחל ונכאמ ידי-לע ףרגלטב וחלשנ ןודינב תועצה .םיטסיבונכאמה
םייטיבוס םינוירוטסיה .טסוגואב ךכ רחאו ,ילויב הנושארל ,הבקסומלו
לש תיללכה להקה-תעד ץחלב תאז תושעל ץלוא ונכאמש םירעשמ
ונכאמ לע היה וליא :רתוי תיתועמשמ הרעה ריעמ בונישרא ;םירכיאה
ויה םינומההש היה בושחה םרוגה ,םיקיבישלובה ןיבל לגנארו ןיב רוחבל
ומירו םהל ורקיש םיקיבשלובהש ןוכנ הז - םיקיבשלובה תא םיפידעמ
יכ רעשמ ןינאבוק .לגנארו ןיידע היה םינומהה לש ירקיעה ביואה ךא ,םתוא
תא חיטבהל ,הנושארה :ויה הז תוברקתה ןויסנב ונכאמ לש ויתורטמ
םודאה אבצה ךות לא ןנתסהל תורשפאב תוכזל - הינשהו ,לגנארו ותסובת
איה הינשה הביסבש רשפא .םימודאה תוסייגהמ דבכנ קלח ענכשלו תיסהלו
תינכות יפ לע לועפל דימתמ תוחפ ונכאמ הטנ וז הפוקתב םלוא .תיתימא
המ ,םינפ לכ לע ,.ולזמ לע תרוויע הרוצב ךמס אוהש ןכתי ;חווט-תכורא
אוה .לגנארו תא לסחל ידכב רבד לכ ןכסמו הסנמ היה ונכאמש אוה רורבש
.םינבלה לש רשפתמ יתלבה ביואה ףוסה דע ראשנ

לגנארו חתפ זא .רבמטפס דע הנעמ אלל ורתונ םימודאל ונכאמ לש ויתועצה
,הילופ-יאילוג הירחאו ,הרעסב השבכנ קסנאידרב :הלודגה ותפקתימב
רבמטפס) שדוחה ףוס תארקל .בלסונירטקיו ובוקינלניס ,קסבורדנסכלא
וחלשנ ךכ רחא ;יטסיבונכאמה דוקיפה הטמ לא יקיבשלוב ביצנ עיגה (1920
-ה ןיב ,םכסה רבדב ןתמו-אשמ ךרענו ,בוקראחל םייטסיבונכאמ םיגיצנ ינש
.רבוטקואל 15-הו 10

ליכה יאבצה קרפה .יטילופ קלחו יאבצ קלח ,םיקלח ינשב ךרענ םכסהה
:םיפיעס העברא
תיעצבימ הניחבמ ףופכ היהי ךא ,ימינפה ונוגריא לע רומשי םידרומה אבצ .1
.הובגה םודאה דוקיפל
אבצהמ םיקירע םיבדנתמכ ויתורושל לבקי אלו סייגי אל םידרומה אבצ .2
.םודאה
ידי-לע םג ץפותו ספדות רשא ,ותמיתחב הזרכה םסרפל לטוה ונכאמ לע .3
תנייוע הלועפ םושב טוקנל אל היסולכואל תארוקה ,םייטייבוסה תונוטלשה
.תיטייבוסה הלשממה יפלכ וא םודאה אבצה יפלכ
ידי-לע םיקזחומה םירוזיאב תואצמנ ,םידרומה אבצ ילייח תוחפשמ .4
.םודאה אבצה ילייח תוחפשמ לש הלאל תווש תויוכז הנלבקת ,םיטייבוסה

:םיפיעס השולש ליכה יטילופה קרפה
ידי-לע רסאמב םיקזחומה םיטסיכראנאהו םיטסיבונכאמה לכ .1
.דיימ וררחושי םיטייבוסה
יוטיב שפוח ,אלמ יוטיב שפוח ןתניי םיטסיכראנאלו םיטסיבונכאמל .2
לע זמרמה רבד םסרופי אלש יאנתבו ,תיאבצה הרוזנצה תושירדל קר ףופכה
וקפסי םייטייבוסה תונוטלשה .יטייבוסה ןוטלשה תלפהל הייטנ
יוטיבל תוינכטה תויורשפאה תא םיטסיכראנאלו םיטסיבונכאמל
.םהיתועיד
תוריחבב ףתתשהל האלמה תוכזה היהת םיטסיכראנאלו םיטסיבונכאמל .3
ףתתשהל תוכזה םג םהל היהת .רחביהל תוכזה ללוכ ,םיימוקמ םיטייבוסל
סנכתהל דיתעה ,םיטייבוסה לש ישימחה יניארקוא-לכה סרגנוקה ןוגריאב
.בורקב

רשאו ,םיבר םיחוכיו ררג רשא ,תפסותכ יעיבר ףיעס םג היה יטילופה קרפל
תוכמסל ןוידל והוחלש םה ;םותחל םייקיבשלובה םיגיצנה ובריס וילע
םידרומה ידי-לע םיקזחומה םירוזיאב יכ רמאנ הז ףיעסב .רתוי ההובג
- הלשמ ישפוח ימונוטוא ילכלכו יתרבח רדס לע רומשתו היסולכואה רוצית
תיטייבוסה היסור םע תיביטרדפ הרוצב ךכל םאתהב ובלתשי הלא םירוזיא
םע םיישפוח ןתמו-אשמו םינויד רחאל וגשויש ,םימכסה לש ךרדב
דרשמל הארנכ הנווכה) תיטייבוסה הלשממה לש םימיאתמה םידרשמה
.(ץוחה

.דיימ םכסהה חסונ לכ תא םסרפל םיקיבשלובה לע וצחל םיטסיבונכאמה
םוסריפ ךא ,תוריהמבו יולגב תיקיבשלובה תונותיעב עיפוה יאבצה קרפה
קרפה לש יעיברה ףיעסל עגונב זז אל רבד .המ ןמז בכעתה יטילופה קרפה
תעדה לע לבקתמ יתלב שוריפב היה - ןינאבוק ריהבמש יפכ - רשא ,יטילופה
םלועמ יכ ריהבהש ימשר יטייבוס ךמסמ עיפוה ,םלוא .םיקיבשלובה רובע
.תונוכנ ויה אל - ןכ השע וליאכ תונעטה יכו ,לגנארוול ונכאמ רזע אל

םיטסיבונכאמ רפסמ .יטילופה קרפה יפיעס תשולש עוציבב םג לחוה
םהיניב .וררחוש ןכא ,םייטייבוס אלכ-יתבב םירוצע ויהש ,םיטסיכראנאו
חתפו "טאבאנ" תא בוש םסרפל לחהו ,בוקראחל עיגה רשא ,ןילוו םג היה
.הנשה ףוס תארקל בוקראחב תפסונ תיטסיכראנא הדיעו סוניכל תונכהב

ףותיש חיטבהל ידכ םיצוחנ ויה הלא םיעצמאש רוריבב ושח םיקיבשלובה
,לגנארו לש וחוכב ולזליז אל םה .יטסיבונכאמה אבצה דצמ אלמ הלועפ
עסמ תויהל היה דיתעש המ תארקל םיירשפאה תוחוכה לכ תא דחאל ופאשו
ונכאמ םע םכסההש בתוכ יטייבוס ןוירוטסיה .ךשוממו השק תוברק
ןינאבוק עבוקש יפכ ,לבא ."םייגטארטסיאה םיאנתה ידי-לע קדצוה"
עגרב ,םכסהה לע רומשל יקיבשלובה דצהמ הנווכ לכ התיה אל ,תוטשפב
,אלכב היה בוש ןילוו רשאכ ,ךכ רחא רפסמ םישדוח .יאבצה וכרע ףולחיש
לצנל דציכ ונעדי - ונכאמל ונקקזנ רשאכ" :"הק'צ"ה שיא - ורקוח ול רמא
דציכ ונעדי - דרטימל ,םצעב ,ךפה וה רשאכ ,רתוי ול ונקקזנ אלשכו ,ותוא
."דימתלו תחא ונממ רטפיהל

ויה תויטסיבונכאמה תונווכה וליאכ םינפ דימעהל תלעות רסח הז היהי
םע תפסונ תושגנתהש הדבועל שוריפב םיעדומ ויה םלוכ .ירמגל תורוהט
,םהיתונויערש ךכל גואדל םתעדב םישוחנ ויה םהו ,אובת אוב םיקיבשלובה
תוינכות וניכה אל םהש הארנ ךא .ףוסבל ורבגי - םיקיבשלובה תונויער אלו
םוסריפ הלא תומשאהל ונתנו ,הדיגבב םומישאה םיקיבשלובה .תוישעמ
,תונווכה תא ןובשחב םיאיבמ םא קר תוקדצומ הלא תומשאה ,םלוא .בחרנ
ולת םיטסיבונכאמה .תיניצר תיאשח הלועפ ןובשחב םיאיבמ םא אל ךא
םגו םירפכב םג ,םהיפלכ םייממע הדהא תושגר תוררועתהב םהיתווקת
תוערואמהו ,ןמז היה ץוחנ וזכ תוחתפתהל ךא .םודאה אבצה תורוש ךותב
.םרובע ידמ רהמ ורק

- הילופ-יאילוגל רזח אוה .תיזחב ויתודיחי לא ונכאמ ףרטצה אל וזה םעפב
םישדוח העשת רחאל יסחי ןוחטיבב התיבה רוזחל ולש הנושארה תונמדזהה
.םידרומ יפלא-תשולשכו ולש דוקיפה-הטמ ופרטצה וילא .השק המיחל לש

התוריהמב תירלוקטקפס התיה לגנארו דגנ םודאה אבצה לש דגנה-תפקתימ
תודמע תכרעמו ,תשביהמ םינבלה ושרוג רבמבונ תליחתב .התחלצהבו
ועיגה רבמבונ עצמאב .השבכנ - םירק יאה-יצח תואובמ לע הנגהש - פוקרפ
םידרומ תודיחי המכ ותאו ,םודאה אבצה יכ רפוס :הילופ-יאילוגל תושדחה
ונכאמ לש דוקיפה-הטמ שיא ;לופורפמיס לע דעוצ ,קינטראק לש ודוקיפב
."םיקיבשלובה ונתוא ופיקתי עובש ךותב .םכסהה ףוס והז" :ריעה

,הדימה ידי-לע החכוה ונכאמל םיקיבשלובה וסחייש תובישחה תדימ
ךמתסמה ,ןילוו) .ולוסיחל ושעש תנוכהה לש תוידוסיהו תומלשה ,תוריהמה
ןינל יכ םיחיכומה םיקרבימ יקתעה איבמ ,םיכמסומ םיארנה תורוקמ לע
העשת "הקדווזאר"ה הדכל רבמבונב 23-ב .(הז אשונב ישיא ןיינע הארה
יכ ודוה םתריקחב .הילופ-יאילוגב יקיבשלובה יאשחה תורישה לש םינכוס
התיה םתמישמו ,(םודאה אבצה לש) 42-ה היזיבידה דקפמ ידי-לע וחלשנ
;םהירחא בוקעלו םיישארה ויניצקו ונכאמ לש םהירוגמ םוקמ תא רתאל
ךות ופיצ ואובל ,םודאה אבצה עיגיש דע םש ראשיהל םהילע לטוה ןכ ומכ
עיבה ,בוקראחל רישיה ףרגלטה וקב רשקתה ונכאמ לש הטמה-שאר .םיימוי
םיארחאהו 42-ה היזיבידה דקפמ לש םרצעמ תא שרדו הפירח האחמ
.הריקחב וחתפי םה :הנבה-יא התרק יאדו יכ ונע בוקראחמ .םירחאה
ןיינעהש בוקראחמ חטבוה ,ךכ רחא םיימוי וא םוי ,תפסונ תיפרגלט החישב
ףיעסה ןיינעב םהב וקחד רשאכ .םיטסיבונכאמה לש םנוצר תועיבשל רדוסי
חור-רצוקב וניתמה םיטסיבונכאמה) םכסהה לש יטילופה קרפה לש יעיברה
ןורתפ אובל דיתע הז אשונב םגש בוקראחמ ונע ,(הבקסומ ידי-לע ורושיאל
.ןוצר-עיבשמ

הניארקוא תלשממ שאר) יקסבוקאר םע ןויאר ןילוול עבקנ בוקראחב
יארוקל םימעפ רפסמ הלכנתה הרטשמה ;רבמבונב 25-ל (תיטייבוסה
לש ריהמה ורושיאל ץחל ןילוו םג .רבוטקוא םכסהל דוגינב ,"טאבאנ"
תא חינמ ןורתפל ואובי םיניינעה ינש יכ חיטבה יקסבוקאר .יעיברה ףיעסה
,םירחא םיטסיכראנא םע דחי ,ןילוו רצענ הליל ותואב .בורקב תעדה
םכסה ןיינעב ונתנו ואשנש ,םייטסיבונכאמה םיגיצנה .רגסנ "טאבאנ
,וספתנ ,יעיברה ףיעסה לע ןוידה רמגל הייפיצב בוקראחב והשו ,רבוטקוא
.גרוהל םש ואצוהו הבקסומל ורבעוה

וצ לע ,1920 רבמבונל 23-ב ,הזנורפ םתח לופטילמב םודאה אבצה הטמב
.םודאה אבצב םידרומה תודיחי לכ לש אלמ בוליש לע הרומה ,00149 .סמ
ןמזוה רבמבונב 26-ב וא 25-ב .רבמצד עצמא דע יבמופב םסרופ אל הז וצ
םודאה אבצה לש דוקיפה תדוקנ לא םירקב םייטסיבונכאמה תוחוכה דקפמ
םישרפ 250 ךא ,ורתוכ תויטסיבונכאמה תודיחיה .הרונו ספתנ - אבשמו ,םש
.ונכאמ לא ןמז רחאל ופרטצהו ,רותיכה תא ץורפל וחילצה

ףקוה ונכאמ .חוכב הילופ-יאילוג תא םודאה אבצה ףקת רבמבונב 26-ב
-תפקתה ףיקתה ,תורובגת ףסא ,הצוחה ךרד ול ץרפו םחלנ אוה ךא ,ירמגל
אבצה לש 42-ה היזיבידה הסבוה וז תושגנתהב .רפכה תא שדחמ שבכו דגנ
םייפלא ומיכסה םהמש ,םייובש 6000 (בונישרא יפ לע) וספתנו םודאה
.םהיתבל וחלשנ רתיהו ,ונכאמ לצא תרשל

בושו ,תופסונ תומודא תויזיביד יתש ונכאמ סיבה ךכ רחא םימי השולש
.וילא ףרטצהל םיבר ובדנתה םהמש ,םייובש ןומה תובשל חילצה

בל-תמושת ושידקה םודאה אבצה תונוטלשש ךכל האיבה וז תוחתפתה
םיקירע סופתל דעוהש ,םירוי-תותיכ םע ,דחוימ חוכ ןגרוא ;ןיינעל תיניצר
תימיטפוא השגרה הררתשה םימי המכ ךשמל .תושדחה תצפה תא עונמלו
דחא םוחצנ דוע היה ץוחנש המ לכ יכ שגרוה :יטסיבונכאמה דוקיפה הטמב
םודאה אבצה ךא .החלצהב םייתסת םיקיבשלובה דגנ המחלמהו ,םיינש וא
חרכוהו םידרומה אבצ רתוכ תופסונ םיימעפ :תורובגת םירזהל ךישמה
םירכיא .רתוי דבכ ןוחצנה ריחמ היה םעפ לכבו ,רותיכה תא ץורפלו םוחלל
לש ךילהתב ואצמנ םודאה אבצה לש תוסייג העבראמ תוחפ אל יכ וחוויד
רתונ אל יכ םכסוה ינכפהמה םידרומה טייבוס לש השיגפב .הנכהו זוכיר
.הנופצ גוסנ יטסיבונכאמה אבצהו ,הילופ-יאילוג רוזיאב קיזחהל יוכיס

םיכרדה תותמצ לכב קיזחה םודאה אבצה .דחוימב השק ףרוח הז היה
.םיאופקה תודשב םיטסיבונכאמה וענ ןמזה בור ךשמבו ,חוכב תובושחה
םהלש הירליטראה תא גלשב שוטנל וצלאנ םה ,בייקמ קוחר אל ,הנופצ רתוי
ךכ רחא ואבש תכשמתמ המיחל לש םישדוחה תנומשב .דבכה ןעטמה תאו
הכיה אוה בייק תייצניבורפמ .הניארקוא חטש לכ תא ותעונתב ונכאמ הסיכ
,וז הפוקתב קוידב .בוקראחו קסרוק ,הבטלופ תא ףקוע אוהשכ ,החרזמ
תומוד תואמסיס תחת טדאטשנורק יחלמ ומחלנ ,םשמ תינופצ מ"ק 1300
רבדב תועידיה םא םיעדוי ונניא ;ונכאמ לש ויתואמסיסל והשלכ
.וילא עיגהל וחילצה טדאטשנורק

ץלאנ - 1921 סראמ תליחתב - םורדל תינש עיגהשכו ,השק עצפנ אוה
רוחשה םיה ףוח לא עיגה ,הילופ-יאילוג רוזיא ךרד רבע אוה .הלגעב אשניהל
דיל בוש עצפנ הנופצ תינש וכרדב .בוזא-םי לש ופוח ךרואל החרזמ הנפו
עבק התוא - ויתוסייג לש שגפימה תדוקנל ואוב תארקל ךא ;הילופ-יאילוג
בכרל ידכ תקפסמ הרוצב םילחה רבכ - לירפא שדוחל הבאטלופ תייצניבורפל
.סוס לע

היה אל ךא ,תיתמחלמ תוננוכב םייטייבוסה תואבצה ןיידע ואצמנ 1921-ב
התיה היסור-םורדב םהלש תיאבצה הנוכמה לכ .ליעפ ינוציח ביוא םוש רבכ
,"הק'צ"הו הגלפמה ,הנידמה ינוגריאב הכימתלו ונכאמ לש ולוסיחל היונפ
לש רופיסה .(תיטייבוסה הנידמב) םייניארקואה םירפכה בולישל םתדובעב
ודיצל רתוי הברה םיינזאמה-תופכ וטנ םעפה ךא ,ואולמב תינש רזח 1920
תינכותה יעצמא לש םתלעפה תורמל ,יכ ןייצל יואר .יטייבוסה ןוטלשה לש
םימרוגה בור תא קלסל ודעונש ,1921 תישארב ("פ"אנ") השדחה תילכלכה
הכימתה לע ןנולתהל םודאה אבצה תוחוד וכישמה ,םירכיאה תורמרמתהל
.םיירפכה ידי-לע ונכאמל הנתינש

אוה וב ,דידיל ונכאמ ידי-לע רתוי רחואמ בתכנש ,בתכמ רזחשמ בונישרא
תיברמב ;תונוחצנ םג ויה .םינורחא םישדוח םתוא לש "טויסה" תא ראתמ
.הנוילעה לע ודישכ םיקיבשלובה םע ויתויושגנתהמ ונכאמ אצי םירקמה
-תנוכמ תא סופתל הנושארה ותלועפ התיה זאו ,הרייע שבכ םעפל םעפמ
םג ויה .םיישפוח םיטייבוסל השירדב םיזורכ סיפדהלו תימוקמה סופדה
ויתודיחימ תחא לא האב בוגינר'צ ירכיא תחלשמש העשב ומכ ,דודיע יעגר
ולדלדינ םיווש-אלה תוחוכה ןיב קבאמב ךא .םירכיאה תכימת תא עיצהל
םיימעפ ,םימעפ שש וז הנורחא הפוקתב עצפנ ומצע אוה .הגרדהב ויתורוקמ
ונמינש ,ול םיפופכה םיירקיעה םידקפמה רשע-השולש ךותמ .השק הרוצב
,(ונכאמ לש רתויב םיבורקה םיישיאה וידידי תא וללכ רשאו) ןילוו ידי-לע
.1920 רבמבונמ םיקיבשלובה םע יפוסה ערקה ינפל דוע וגרהנ העברא

םיינש :םירחאה תעשת לכ תא ונכאמ דביא םיאבה םישדוחה תשש ךשמב
ידיב גרוהל אצוה דחא ;עודי וניא םלרוגו - ובשינ םיינש ;םירקב ורונו וספתנ
ויה הרושה ילייח ברקב תודיבאה .ברקב וגרהנ םירתונה תעבראו ,"הק'צ
וצלאנ ,הקפסאה יישק לשבו ,ףדרימה לש תויביסנטניאה ללגב .דאמ תודבכ
ויה םינטק המישמ תוחוכ .רתויו רתוי תונטק תודיחיב לועפל ונכאמ ישנא
ןיבה 1921 טסוגוא תליחתב .ובש אל בורלו - תיאמצע הרוצב לועפל םיחלשנ
םעפב רפיינדה תא הצחא וה שדוחל 13-בו ,ךישמהל דוע לכוי אל יכ ונכאמ
אוה טסוגואל 16-ב .הברעמ וכרדב - גו'צנמרק ןיבל קילרוא ןיב - הנורחאה
:ללש ספת ףאו רותיכה תא ץורפל חילצה ךא ,םימודאה ידי-לע רתוכ
ויה ויתודיבא ."סיאול" יעלקימ השולשו "םיסכאמ" יעלקימ רשע-השולש
םעפה - בוש עגפנ אוהו ,טסוגואל 22-ב ,ףסונ ברק ךרענ .םישנא רשע-העבש
.הלגעב אשניהל ץלאנ בושו - השונא הרוצב

.הנורחאה תושגנתהה הכרענ ,לובגה לש היאר-חווטב טעמכ ,טסוגואב 26-ב
תא - רפסמב םישימחו םייתאמ - םילוצינה וצח 1921 טסוגואב 28-ה ברעב
.הינמור חטש ךות לא רטסיינדה

תולג
תרתחמה יגוח לא רזח אוה .הינמורל וכרדב ונכאמ לא הוולתה אל בונישרא
לש הירוטסיהה תא בתכ םש ,הלודגה היסורבו הניארקואב תיטסיכראנאה
םסרופו ,הצוחה דיה-בתכ חרבוה הדובעה םויסב .תיטסיבונכאמה העונתה
.ןילרבב

חתפ אוה 1921 ץיקב .הבקסומב הקנאגאט אלכב ןמז ותואב ררוגתה ןילוו
םידוגיאה לש ימואלניבה סרגנוקה יאב לא עיגה העמיש רשא ,בער תתיבשב
םייטסיכראנא םיגיצנ .הבקסומב זא סנכתה רשא ,םימודאה םייעוצקמה
הלשממה ידי-לע ררחוש ךכמ האצותכו ,ונמעל ולעפ דרפסמו תפרצמ
.הלש הירוטירטל ץוחמ לא ותוא השריגש ,תיטייבוסה

הבקסוממ .םינמורה ידי-לע ורצענו םקשינמ וקרופ ןטקה וחוכו ונכאמ
שי .ותרגסהל העיבתב - תופירח תויטאמולפיד תועדוה לש הרדיס החלשנ
ונכאמ חרב רשאכ ןיע םילעהל ופידעה םיינמורה תונוטלשה יכ ןימאהל דוסי
.ינלופה לובגה תא הצחו

"תוינלופ-יטנא תויוליעפ" תמשאב ןידל דמעוהו בוש רסאנ ןילופב
.בוש רסאנו (קסנאדג) גיצנאדל האלה עסנ ,ןידב הכוז אוה .הניארקואב
,םיימואלניב םייטסיכראנא םינוגריא ונעמל ולעפ הזה ןמזה לכ ךשמב
.םש עקתשהו ,סיראפל רובעל השרוה ףוסבלו

הזעש ינפל .דורמ ינע היה אוה .תרשואמ-יתלב התיה הנורחאה וייח תפוקת
הז םוכס ךא ,איבחהש בהזה-ינומטממ דחא איצוהו רפח אוה הניארקוא תא
חילצה אל םעפ ףא .העגפנ ותואירבו ,והואליה םירעוסה וייח .תוריהמב לזא
.תיתפרצ רבדל דומלל

תונוש הכ תוביסנל ומצע תא םיאתהל - וינפב דמעש ישוקה" לע רפסמ ןילוו
קרס-יחוכיוול הטנ ,םינתשמ חור-יבצמל ןותנ היה אוה ."תמדוקה וייח ךרדמ
.תינוציק היסרפיד לש תופקתהמ לבסו

יתלבה ודי-בתכ תא רדסלו רוזעל הסינ ןילוו .ויתונורכז לע דובעל לחה ונכאמ
ךכ רחא ךסכתסה אוה ךא ,וייחב דוע רואל-אציו םלשוה ןושאר ךרכ .אירק
קר ועיפוה - ןילוו ידיב םה ףא וכרענש - םיפסונ םיכרכה ינשו ,ןילוו םע
.ותומ רחאל

.Pere Lachaise תורבקה תיבב רבקנ ורפאו 1935-ב תמ אוה

םירבדה ילושב
תראותמ ,םיינויצ ...וא םייטסינילאטס תורוקמב דחוימב ,םיבר תורוקמב
ויה םידרומה אבצב יכ קפס ןיא ."תיטסימורגופ"כ תיטסיבונכאמה העונתה
תיממעה תוימשיטנאל תוביסה .תוימשיטנאב םיעוגנ ויהש ,םיבר םירכיא
םידוהיה" קרפב הז רפסב ונתינ ,ןהמ קלח תוחפל וא ,הניארקואב
תיתרוסמ הביא םירכיאה לצא תמייק התיה הלאל ףסונ ."הניארקואב
ףא ןכומ ינא .םינלופו םידוהי לודגה םקלחב ויה םינורחאהו ,םירעה יבשותל
- הלאשה תלאשנ ןאכ ךא ;םימורגופ ועציב ונכאמ-יכמות םירכיאש ןימאהל
אל עודמ ,הלא םימורגופל תיטסיבונכאמה העונתה תא רשקל היה ןתינ םא
?ורקחמב ןמטופ תאז ריכזה

המ קודבל ונילע :רורב תויהל בייח תיטילופ העונת לא ונסחי ,םינפ לכ לע
יפ לע .םיימשיטנא םייוליג יבגל תישעמהו תיטרואיתה תוינידמה התיה
לש יוליג לכ עיקוה םידרומה אבצ דוקיפ - הרורב הבושתה ןמטופ לש ורקחמ
.םימשאה תא הרמוחב שינעהו ,הלש יתרבחה עקרה תנבה ךות ,תוימשיטנא
הרסח אל וכותב ףאש ,םודאה אבצה ידי-לע םג הטקננ המוד תוינידמ)
.(תימשיטנא הריווא

.הטמלמ ישפוח ילכלכ רדס תמקה תורשפאב הנומא-רסחכ הלגתמ ןמטופ
רשגה רבדב םימתה רכיאה תלאש וא תבכרה-ילעופ לש םרכש תייעב
קר אלו ,תינכפהמה םילעופה תעונתב תועלוק תובושת ולביק ,טטומתהש
לע טלתשהל םהילע - תבכרה-ילעופל הפי הנע ונכאמ .םיטסיכראנאה דצמ
הלא םיפסכמ תוסכלו ,התורישב םישמתשמהמ שומיש-ימד תובגל ,הליסמה
הרבסהה ךשמב ,רחא וא הז שובלב ,דימת הלוע רכיאה תלאש .םרכש תא
אלל םייקתהל הרבח לכות דציכ ןיבהל םישקתמ םישנא ,תמא .תינכפהמה
הקני ימ ?הפשאה יחפ תא ןקורי ימ .היפכ אלל ,ןוטלש אלל ,טועימ לש תורמ
תא ונרובע השעי ימ - תורחא םילימב ?רשגה תא הנבי ימ ?תובוחרה תא
ידי-לע ונתניי הלא לכל תובושתה ?תוצוחנה ךא ,תומיענ-אלה תודובעה
םילוכי םה ,תויונרות עובקל םילוכי םה .םהיתוצעומב ,םמצע םיחרזאה
םא .הלא תורטמל תיללכ תוסייגתהל עובשב ,תועש המכ וא ,םוי שידקהל
םהל היהת ,תוצוחנה תודובעה עוציב אלל תויחל םישקתמ םה יכ ושיגרי
עוציבל םיינכט םירושיכ ורסחי םאו .םמצעב ןתוא עצבל היצאביטומה
םהל םלשלו ,םתרזעל עוצקמ ישנא ןימזהל ןתינ דימת ,תמייוסמ הדובע
רשאכ ,1918-ב הילופ-יאילוג ירכיא ושעש ןויסנה אקווד .ךרע-תווש הדובעב
הרישי תורשקתה ידי-לע - תיתיישעת תרצותב םלובי ףדוע תא ופילחה
רדס יכ חיכומ הז ןויסנ אקווד ,םיאבקסומה היישעתה הלעופ םע תישפוחו
.עוציב-רבו ישעמ רבד אלא ,היפוטואבש רבד וניא הטמלמ ישפוח ילכלכ

הכפהמו הגלפמ
תשרוד תיטסיבונכאמה העונתה ידי-לע תיתגלפמה תוליעפה רוסיא תייעב
תיתרבחה הכפהמה תמלשה םע יכ תרמוא תיטסיכראנאה הירואיתה .רבסה
םיניינעה לכ לע םילמעה םינומהה תטילשב "הנידמה לוטיב" אטבתי
תיתרבחה הכפהמה :ךכ ןבוה הז םייטסיבונכאמה םירוזיאב .םהל םיעגונה
קר רתונ תעכ .םילעופל תשורחה-יתב ,םירכיאל הרבעוה המדאה - העצוב
דציכ ,םהלש םיטייבוסב ,םמצעב וטילחי םילמעה םינומהה יכ חיטבהל
.הערפה אלל םהייח תא להנל

שאר לא ,ןוטלשה הגה לא עיגהל העבט םצעמ תפאוש תיטילופ הגלפמ
תא ןלגד לע תותרוחה ,תובר תויטסיסכראמ תוגלפמ וליפא) .ינידמה ןונגנמה
הלועפ קר הנידמה לוטיבב תואור ,הנידמה תודסומ לוטיב לש אמסיסה
איה הנידמהש םושמ תאזו .הנידמה תעיווג ךילהת לש ופוסב ,דיתעב אובתש
דמעמה לש הינומגהה לע רומשל דעונש ,ידמעמ רעפ לע רומשל דעונש דסומ
,תינויח תויהל אליממ הנידמה קיספת תודמעמה ולטובי רשאכ .טילשה
םא .םינומהה ידיל םיילהנימה הידיקפת תרבעה םע דחי הגרדהב עווגת איהו
דעצ "הנידמה לוטיב" הווהמ םיטסיסכראמ רובע םג יכ רמול ןתינ ,ךכ
.(םדקתמ

םילמעה םינומהל עויסב םדיקפת תא ואר םיטסיבונכאמהו םיטסיכראנאה
התעמ .הז דמעמ לש ותנידמ ןוטלשמו ,טילשה דמעמה ןוטלשמ ררחתשהל
רשאכ ,ךכיפל .םמצע םינומהה ידיב הרבחה לוהינ לש בלשה חתפיהל בייח
לע ורמשיש הנידמ-תודסומב ךרוצ םג ןיא ,הרבחב ידמעמה ןוטלשה לטוב
לככ תוינכפהמ הנייהתו) תויטילופ תוגלפמ ,הזכש בצמב .הז ןוטלש
תודסומ תא םמוקל םג תופאוש ,ןוטלשל - ןביט םעמ - תופאושה ,(הנייהתש
םהייח תא להנל םילמעה ינומה תויורשפאב הנעגפת חרכהבו ,הנידמה
תכמוס הנניא איה - המצעב הרבחה תא להנל הצור ןוטלשב הגלפמ .םמצעב
תא הריזחמ יהירה ,תאז םעו ."ךירצש ומכ" תאז ושעיש םעה ינומה לע
םילהנמ םינומהה ובש ,רמולכ - "ןוטלש ןיא" ובש בצממ - תינרוחא לגלגה
הגלפמה תלהנמ ובש ,רמולכ ,"ןוטלש שי" ובש בצמל ,םהיניינע תא םמצעב
.םיניינעה תא (םינומהה רובע)

,"ןויראטלורפה לש הרוטאטקידה" ירה ,םייטנאמס םיחוכיוול סנכינ אל םא
םג תמייק התיה ,טילשה דמעמה ידירש יוכידל ינוגריאה הנבימה לש ןבומב
לש הרוטאטקידה" וז התיה אל םינפ םושב ךא .םייטסיבונכאמה םירוזיאב
.תיטייבוסה היסורב בצמה היהש יפכ ,"ןויראטלורפה תגלפמ

הרבח לש הירואית ךותמ ,ןכ םא ,עבנ תיתגלפמ תוליעפ לע רוסיאה
םא חכוותהל ןתינ תאז םע .םיטסיכראנאל תידעלב הניאש ,תיטייבוס
דצה ."תונגראתהה שפוח" םע דחא הנקב הלוע תיתגלפמ תוליעפ לע רוסיאה
דאמ תישממ הנכס ובוחב ןמט ,תיתגלפמה תוליעפה שפוח ,עבטמה לש ינשה
תויוריחה לכ יוכיד ידכ ךות ,הכפהמה לע תחא הגלפמ תוטלתשה לש
.תויטארקומדה

.תיעמשמ-דח העקוהמ רהזיהלו ,הנבהב הז ןיינע ןוחבל ןכ לע ונתבוחמ
לע רומשל - התיה םידרומה-אבצ לש ומויק ךשמהל תינויערה הקדצהה
לש ודיקפת והמ ,ךכ םאו .םמצעב םהייח תא להנל םינומהה לש םתוריח
דדועל ינכפהמה ןוגריאה לע ?ןגומהו ררחושמה רוזיאה ךותב ינכפהמ ןוגריא
םינומהה לש תימצע הלועפו תימצע תונגראתה ,תימצע המזוי לש םייוליג
טולשל םתלוכי תעדות תא םינומהה ברקב ץיפהלו ,ינכפהמה קבאמב
.יתרבחה ךילהתה תא םמצעב להנלו םלרוגב

,יתרבחו ישיא ,ימצע רורחיש יכילהתל עייסל בייח ינכפהמה ןוגריאה
יטסילאיצוסה ןוגריאה לש ודיקפת .םייתרבחה םייחה לש את לכ סיסתהל
לככ עייסל אלא ,וב קיזחהלו אוה-וידיב ןוטלשה תא סופתל וניא ינכפהמה
ידי-לע תורחבנ (םיטייבוס) תוצעומ ידיב ותקזחהו ןוטלשה תסיפתל ותלוכי
תאו רכיהה ןמיס תא הווהמ הלאכ תוצעומ ידיב ןוטלשה תסיפת .םינומהה
:םה תוצעומה ידיקפת וליאו .תיטסילאיצוס הכפהמ לש עירכמה דעצה
ןדיקפת םיינרצייה םיאתב ;םינומהה לש תימצע-תונגראתה תרוצ תווהל
אוה םגש - יזכרמ ןונכתל תופיפכ ךות ,לעפמ לכב רוצייה ךילהת תא להנל
םג היהי ןושארה ןמזב .םהיתוצעומ תועצמאב םינומהה ידי-לע עבקיי
ידירש דצמ םיינכפהמ-רטנוק תונויסנ דגנ תינומה תוננוגתה ןגראל ןדיקפתמ
תויהל לוכי וניא ,וביט םצעמ ,יתצעומ ןוטלש .תויוכזה-יפידע תודמעמה
תופתתשהל הרוצה תא אוה הווהמ אלא ,בורה דגנ טועימ לש ןוטלש
.ולוכ יתרבחה ךילהתה לוהינב םינומהה לש הבחר תיטארקומד

-לכה הצעומל דע - 'וכו רוזיאה ,דדובה לעפמה) םינושה םיגרדב תוצעומה
םניא תוצעומה תא םיווהמה םיגיצנה ;יטארקומד חרואב תורחבנ (תיצרא
ידי-לע לוטיבל תע-לכב ןתינ גיצנ לכ לש טאדנאמהו רתי-תויוכז םושמ םינהנ
תא םינומהה ידימ איצוהל תיטילופ הגלפמ לש ןויסנ לכ ,הזכ בצמב .וירחוב
.ינכפהמ-דגנ ןויסינ אוה ,המצעב םהידיקפת תא אלמלו םהיגשיה

איה .םיירוטסיה םידיקפת ינש םצעב האלימ תיטסיבונכאמה העונתה
תאו יניארקואה םעה לש ימואל רורחשל תיטארקומדה הכפהמה תא העציב
לש תיטסילנויצנרטניא העונת התויהב .תחא הנועבו תעב תיתרבחה הכפהמה
תיראטלורפה הכפמהמ קלח הווהמ התכפהמ יכ השיגדה איה ,אכודמ םע
(םייסורה) הבקסומו דארגורטפ ילעופל הטיח חולשמ לש הווחמה .תיסורה
הווחמ םג - תילעופ-תירכיא תויראדילוס לש הווחמ דצל - היה םיבערה
היסורב אלמ בוליש בלתשהל םיטסיבונכאמה לש םבוריס .יטסילנויצנרטניא
- תורורב תויטילופ תוביסמ אלא ,םיינמואל םיצוריתמ עבנ אל תיטייבוסה
עגפתו ,םהלש הכפהמה לע םג טלתשת תיקיבשלובה הגלפמהש וששח םה
לש התולכנתהל תוחכוהו .םייניארקואה םיטייבוסה לש םתלועפ תורחב
םיטייבוסה לש םהיתויוכמסלו תינכפהמ היציזופואל תיקיבשלובה הגלפמה
.ורסח אל

,יכ שוריפב חיכומ "רבוטקוא םכסה" לש יטילופה קרפה לש יעיברה ףיעסה
- ףוסה דע םיטסילנויצנרטניא םיטסיבונכאמה וראשנ הלא תונכס חכונ םג
לש התבוחל .תיטייבוסה היסור םע יביטרדפ רשקב רשקתהל םינכומ ויה םה
לש תחכומהו תרהצומה םתונוכנ ףא לע ,יכ רמול שי תיקיבשלובה הגלפמה
,ידמעמה ביואה דגנ םיקיבשלובה םע דימת הלועפ ףתשל םיטסיבונכאמה
םיכסהל הנכומ (יקצורטו ןינל תגהנהב) תיקיבשלובה הגלפמה התיה אל
לש הייוכיד .תיטייבוסה היסור לש הלובגב הנוש תיטייבוס הרבח לש המויקל
לש תינכפהמה הירוטסיהה תא םיתכמ הניארקואב תיתרבחה הכפהמה
.טדאטשנורק תדירמ לש הייוכידמ תוחפמ אל םיקיבשלובה

תירארגא הכפהמ
,תורכיאה לש התלוכיל אמגוד הווהמ הניארקואב תינכפהמה העונתה
חכונו תכשוממ הפוקת ךרואל ינכפהמ ץרמ תולגל ,ינכפהמ טנמלאכ
בטיה רהבה תאז וריהבה םאנטייוובו ןיסב תוכפהמה .םימוצע םילושכמ
דמעמ לש ותובישחו ודיקפת תא טיעמהל ידכ ךכב ןיא .רתוי רחואמ
רורחישל םיקבאמה יבגל םלוא .תיתרבחה הכפהמה עוציבל םילעופה
התיה הלוכי ,20-ה האמה ךלהמב תוילאינולוקה תוצראב וללוחתהש ,ימואל
תקחדנ התיה אל םא ,תישממ תיבויח אמגוד תווהל תיניארקואה הכפהמה
.תינכפהמה תורפסה לש הנטק תיווז-ןרקל

רחאל .תירארגאה היעבל תיטסיבונכאמה הבושתה תא ןוחבל םג יאדכ
רפכב רתונ ,תולודגה תוזוחאה תומדא תעקפהו תירארגאה הכפהמה עוציב
אל "םיקאלוק"ה תבכש .יתרבחה דובירה - יסורה רפכב ומכ - יניארקואה
רתוי םילודג עקרק חטש ויה םתולעבבש םירכיא ורתונ םירפכב .הלסחתה
?וז היעב רותפל שי ,ןכ םא ,דציכ .םירחאל רשאמ

ךרדב תירארגאה הכפהמה תא ךישמהל שי :התיה תיקיבשלובה הבושתה
ןיב רפכב תודמעמה תמחלמ דודיע לש ךרדב ,תורכיאה גוליפ לש
רבכ הלא תובכש יתש ןיב תונייועה רשאכ .םירכיאה-תלד ןיבל "םיקאלוק"ה
הכימת םע וא ,םמצעב המישמה תא םיינעה םירכיאה ועציב ,תמייק התיה
היה ןתינ - הכפהמה דגנ "םיקאלוק"ה םמצע ודימעה רשאכ .ץוחבמ הטעמ
רפכה לע תירארגאה הכפהמה תייפכלו ,חוכב םייוכידל קודיצ םג אוצמל
הרמשנ הניארקואב .תיטייבוסה היסורב ותוללכב בצמה היה הז .ץוחבמ
לש תפתושמה הירוטסיהה ללגב רפכב תונושה תובכשה ןיב תויראדילוסה
ךכיפל .(ןבומכ ,תוזוחאה ילעבמ ץוח) םלוכ וקבאנ ודגנ ,ימואלה יוכידה
רשאכ ,יניארקואה רפכב תודמעמה תמחלמ תא ררועל תועט וז התיה
הלהנתה םיחרזאה-תמחלמ רשאכו ,הכפהמה דצל הבצינ הללכב תורכיאה
"םיקאלוק"ה תא ףוחדל הלולע התיה וז תועט .התמצוע-אולמב ןיידע
יכ .םתוינידממ וניש אל ,םיקיבשלובה תאז וניבה רשאכ םג .דצ ףילחהל
שילחהל דעונ תורכיאה גוליפ - תפסונ הרטמ וז תוינידמל התיה הניארקואב
לקהלו ,תיטסיבונכאמה העונתה ,"הרחתמ" תינכפהמ העונת לש הדמעמ תא
.םש םנוטלש תייפכ תא םיקיבשלובה לע

תיתרבחה היעבה ןורתפ תא םריאשהב םיטסיבונכאמה וקדצ יתעד יפל
םינוידה תרגסמב רתפיהל וז היעב הדיתע תוברקה ךוש םע .דיתעל רפכב
דגנתי םא ,הזכ הרקמב .םירחבנה םייממעה תודסומה לש תוטלחההו
רפכב חתפתת (םיינעה םירכיאה) בורה תוטלחהל ("םיקאלוק"ה) טועימה
.בורה ןוחצנב םייתסהל הייוכיס םיברש ,תיטנתוא תודמעמ תמחלמ

.רתויב תענכשמ הבושת םיטסיבונכאמה ובישה היצזיביטקלוקה תלאשב םג
ףרטצהל םירכיאה לע ופכו ,תולודגה תוזוחאהמ קלח ומיאלה םיקיבשלובה
חוכב-תומרחהה תטיש .(םיזוחבוסה) ןמוקמב ומקוהש תויתלשממה-תווחל
תורכיאה לש לודג קלח הרכינ םיחרזאה-תמחלמ ךשמב האובתה לש
-ירפ תא םיקיבשלובה ורצק םיחרזאה תמחלמ םות םע .הכפהמהמ
וצלאנו ,םיזוחבוסהמ רכינ קלח קרפל וצלאנ םה .םתוינידמ לש םישואבה
חיטבהל ידכ ,תורכיאה ברקב תוינגרוב-ריעזה תומגמה תא דדועל ףא
ןילאטס חתפשכ ,ףוסבלו .םיבערה םירעה ילעופ ןוזמ תקפסא
תוילגה ,םירסאמ לש ךרדב התוא עצבל ךרוצ היה ,"היצזיביטקלוק"ב
ולגרוה םיינעה םירכיאה ;("םיקאלוק" לש קר אלו) תוינומה תוחיצרו
ףותישל תוחפ זא וטנו ,רפכב תודימאה תובכשה יפלכ רטשימה תונלבוסל
.רבעב םתוא ונוה רשא תונוטלשה םע הלועפ

-לע עצוביש ,יתגרדה ךילהת ,ךילהת היצזיביטקלוקב ואר םיטסיבונכאמה
לכ-םדוק .ךשוממ ךילהת איה ןוצרמ תונומוק תמקה .ןוצרמ םירכיאה ידי
ךרד יכ הלא וחיכוי םא .תונומוקל "םיטסילאידיא"ה םינכפהמה קר ופרטצי
לש וייח-תמר רשאמ הירבחל רתוי ההובג םייח-תמר תרשפאמ הנומוקה
תטיש תא םירכיאה בור ורימי הגרדהבש חינהל שי ,המדאה-לעב רכיאה
.תיביטקלוק הטישל המדאה דוביע

םירחא תומוקמב םלוא .םכרד תא חיכוהל םינכפהמל חנוה אל הניארקואב
,(ןמית-םורד) ןמית לש תיממעה תיטארקומדה הקילבופרב וז הטיש התסונ
ולביקש ,םינכפהמה ידי-לע םייאלקח םיביטקלוק רוזיא לכב ומקוה ,לשמל
הניחבמ וחילצה ,(תויאלקח תונוכמ רקיעב) הלשממהמ תיביסאמ הכימת
ופרטצה וא ,םייאלקח םיביטקלוק םה םג ומיקה םיבר םיחאלפו - תילכלכ
.םימייק םיביטקלוקל םנוצרמ

הכפהמו הנידמ
לע ומלחש םיבר םיטסיכראנאל דוגינב ,יכ החיכוה תיטסיבונכאמה העונתה
התיה אל איה ,הווהה לש תוישעמה תויעבהמ ומלעתהו קוחרה דיתעה
תיטסיכראנאה העונתה לע רמול רשפא-יא תאז ,םלוא .תואיצמהמ השולת
אל ונכאמ לא ופרטצהש םייטסיכראנאה םילאוטקלטניאה .הללכב היסורב
אלש ףא - "םייטאמגארפ"ה תונורתפה .תואיצמה םע הרשפ לכל םינכומ ויה
תריחב ךרד אשונב ומכ - תיטסיכראנאה הירואיתה תעפשה םהמ הרדענ
.םהלש "םירוהט"ה תונורקעה םע דחא הנקב ולע אל ,אבצב םידקפמה
לכ תא עצבתו אטבת אל רשא העונתב ךומתל םינכומ ויה אל הלא םישנא
עבנש ןולשכ ,היסורב תיטסיכרנאה העונתה לש הנולשיכ .םהיתונורקע
תואיצמה םע ושגנתהש תומגודב התוקבדמו םינומהה ןיבל הניב קותינהמ
ךותב םיבר םייגולואידיא םימרזש ,ךכל הרורב החכוה הווהמ ,תינכפהמה
ויתועיבת םע החלצהב דדומתהל םילגוסמ ויה אל תיטסיכראנאה העונתה
ץליאש םרוג ןמזה לכ וויה םייטסיכראנא תונויער ,םלוא .ינכפהמ קבאמ לש
תא םמצעל ריהבהלו ,םמע דדומתהל םייטסיסכראמה םינכפהמה תא
.הנידמה לע םתפקשה תא דחוימבו ,םהיתופקשה

ןוכנל אצומ ,1917 טסוגואב בתכנש ,"הכפהמהו הנידמה" ורפסב ןינל
:םיטסיכראנאה ןיבל םיטסיכראמה ןיב אצומ אוהש םילדבהה תא ריהבהל
לש רומגה הלוטיב תא הרטמכ םהינפל םביצהב ,םיטסיסכראמה .1"
ידי-לע תודמעמה לוטיב רחאל קר המשגהל תנתינכ וז הרטמ םיאור ,הנידמה
ידיל איבמה ,םזילאיצוסה תטלשהמ האצותכ תיטסילאיצוסה הכפהמה
הנידמה לש רומגה הלוטיבב םיצור םיטסיכראנאה ;הנידמה לש התעיווג
.הזכ לוטיב לש המשגהה יאנת םה המ וניביש ילב ,רתלאל
תא ושבוכ רחאל ,ןויראטלורפהש ,הזב חרכה םיאור םיטסיסכראמה .2
התוא ורימהב ,הנשיה הנידמה-תנוכמ תא ןיטולחל סורהי ,ינידמה ןוטלשה
- םיטסיכראנאה ;הנומוקה תנוכתמכ םינייוזמה םילעופה ןוגריא :השדחב
,םהל ריהנ אל ,הנידמה-תנוכמ תא סורהל ךרוצה רבדב םהיותעד לע םדמועב
;ינכפהמה ןוטלשב שמתשי דציכו ןויראטלורפה הרימי המב ,הז םע
ידי-לע הנידמה ןוטלשב שומישה תא ,וליפא ,םיללוש םיטסיכראנאה
.ולש תינכפהמה הרוטאטקידה תא ,ינכפהמה ןויראטלורפה
ךרדב הכפהמל ןויראטלורפה לש ותרשכה תא םיעבות םיטסיסכראמה .3
."הז רבד םיללוש םיטסיכרנאה ;וננמז-תב הנידמה לש הלוצינ

,םלוא .םיטסיכראנאה אלו ,קדוצ ןינלש איה יתעד תישילשה הדוקנב
אל יאדו ,דאמ םימייוסמ םיטסיכראנאל תונפומ ולש תורחאה תונעטה
םימיכסמ ויה הלא ינש .לשמל ,ונכאמ וא ןינוקאב לש םגוסמ םיטסיכראנאל
:ןינל לש אבה חוסינל םג יאדווב
-ןונגנמ' תא סרוה ןויראטלורפהש ,הזב איה הכפהמה לש התועמשמ"
םילעופה - אוהו ,שדח ןונגנמב ותוא ורימהב ,הנידמה ןונגנמ לכ תא 'הגהנהה
יבגל 'הלפט הנומאבש דובכ תארי' הלגמ יקסטואק .םינייוזמה
דיל םיחמומ תודעווב ,חיננ ,םרימהל ןתינ אל עודמ םלוא ,'םינוירטסינימ'ה
.(רוקמב תושגדהה לכ) "?םהידיב ןוטלשה לכש םילייחהו-םילעופה-תוצעומ

תא םינכמ ויה אל םיטסיכראנאה .םייטנאמס םילדבה ןאכ םימייק ,ןכא
תכרעמה תא םינכמ ויה אל םג םה ;"ןוטלש" םשב "תוצעומה ןוטלש"
תשרומה ללגב תאז ךא ,"ןונגנמ" םינייוזמה םילעופה לש תיטארקומדה
לדבה .ישממה םנכות ללגב אלו ,הלא םיגשוממ תדלוסה תיטסיכראנאה
םע סכראמ לש וחוכיו לע ןינל ךמתסמ וב ,אבה עטקב םג טלוב הז יטנאמס
:םיטסיכרנאה
הפירחה ןתרוצב תולאשה תא גיצהל סכראמ רכבמ םיטסיכרנאה דגנכ"
םילעופה םיכירצ םאה ,םינשוכרה לוע תא םרגמב :רתויב הריהבהו
תא רובשל ידכ םינשוכרה דגנ הז קשנב שמתשהל וא 'םקשנמ קרפתהל'
המ והנשמ דגנ דחא דמעמ ידי-לע קשנב יתטיש שומיש ירהו ?םתודגנתה
"?הנידמ לש 'תפלוח הרוצ' אל םא - ול יוניכ

םילעופל םיארוקה ,הלאה םיטסיכרנאה תא רתאל קר רתונ ךא .קלחו דח
.ןטק יטסיפיצאפ טועימ ויה םה ,הלאכ ויה םאש יאדו ."םקשנמ קרפתהל"
סכראמ רובע ,אוה והנשמ דגנ דחא דמעמ ידי-לע קשנב יתטיש שומיש םאו
קר אל ,םיטסיכראנאהמ דבכנ קלח ירה ,הנידמ לש "תפלוח הרוצ" ןינלו
ידיב הכפהמה תנגהל קשנב יתטיש שומיש :ורמאי ,םיטסיבונכאמה
דרוי תמאב חוכיווהו ."הנידמ" םשב תאז הנכנ אל ונא ךא !ןכ - םינומהה
!!אדירג יטנאמס חוכיו תגרדל

-לאיצוסה הגלפמה תינכותב יוניש ול עיצמ ,לבב טסוגוא לא בתכמב ,סלגנא
,הנידמל ןויראטלורפה קקזנ דוע לכ" :(ןינל לצא ןכ םג טטוצמ) תיטארקומד
,וידגנתמ לש םייוכיד ךרוצל אלא שפוחה ןיינע ןעמל אל הל קקזנ והירה
הלדח ,וזכש תרותב הנידמה ירה ,שפוח לע רבדל תורשפאה ןתניהבו
הנידמ הלימה םוקמב הרקמ לכב עובקל ,ךכיפל ,םיעיצמ ונייה .םייקתהל
,תנייוצמ ,הקיתע תינמרג הלימ ,'הליהק' (Gemeinwesen) התרבח תא
:ןינל ףיסומו ".'הנומוק' תיתפרצה הלימה תא תמלוהה
עיצהל קפס ילב סלגנא ןווכתמ ,'ונייה' ןורחאה טפשמב ורמואב ,ךכ םושמ"
ןמ קוחמל סכראמ םשבו אוה ומשב תינמרגה םילעופה-תגלפמ גיהנמל
לע החווצ וזיא .'הליהק'ב הרימהלו 'הנידמ' הלימה תא תינכותה
ומצעל לגיסש ,וישכע לש 'םזיסכראמ'ה יגיהנמ םיחווצ ויה 'םזיכראנא'
ןוקית לש העצהב םהילא םינופ ויה וליא ,םיטסינוטרופואה לש םתויחונל
"!וז חורב תינכותה
."תונגרובה םחבשת ךכ לע .םשפנ תוואכ וחווצי"
םג "הליהק"ל "הנידמ" הרדגהה תא ףילחמ ןינל היה וליא .תונברודכ םירבד
אשונב םיבר םיטסיכראנא ןיבל וניב תועדה יקוליח ויה ,םירחאה ויחוסינב
.ירמגל םימלענ הז

*
םזיסכראמה תונויער ןיבש תויהל הלוכי הז רפס לש ותנקסמש יל המדנ
רשפא .הלודג הפיפח תמייק ינכפהמה םזיכראנאה תונויער ןיבל ,ינכפהמה
:ירוטסיה לגעמ ןיעמ רגסנו ךלה ,20-ה האמב ,תמייוסמ הדימב יכ רמול
ןויסינה ןמ חקל ודמל תיטסיכראנאה הירואיתה יכרב לע ולדגש םינכפהמ
;תיטסיסכראמה הירואיתהמ בושחו דבכנ קלח ולביקו ירוטסיהה
ןויסנה ןמ חקל ודמל תיטסיסכראמה הירואיתה יכרב לע ולדגש םינכפהמ
;תיטסיכראנאה הירואיתהמ בושחו דבכנ קלח ולביקו ירוטסיהה
ינכפהמ יטסילאיצוס ןוגריאב םויה ןמצע תא אוצמל םילוכי הלא ןכ הלא
הרדגה הזכ ןוגרא רידגהל תונויסנ .תונורקע םתוא לע םימיכסמ םהשכ ,דחא
ירהש - ךרע לכ ירסח םה "יטסיסכראמ"כ וא "יטסיכראנא"כ תיטנאמס
.המצע הרדגהה אלו ,הרדגהה תא אלממה ןכותה אוה רקיעה