יטסיכרנאה (המרופטלפה) עצמה
The Anarchist Platform

יללכ עקר

םרזה ארקנ םימרזה דחא .םיירקיע םימרז רפסמ תיטסיכרנאה העונתב
הצובקה ירבח 1926 תנשב ורביחש ךמסמה םש לע - יטסימרופטלפה
תירבמ םייטילופ םיטילפ לש - וז הצובק ירבח .ודורט ולאיד תיטסיכרנאה
תיטסיכרנאה הכפהמהמ ונכאמ רוטסנ ףתתשה הב) תיקיבשלובה תוצעומה
לש תינוגריאה המרופטלפה" םשב םייניע ריאמ ךמסמ ורביח (הניארקואב
םירבסה ללוכה ךמסמה לש ירבעה םוגרתה ."םירטרבילה םיטסינומוקה
platform.html :דומעב הז רתאב אצמנ תיצמתו

םתא םא .יטסיכרנאה עצמה תונורקעב ןייעל םינמזומ םתא ךשמהב
עצמה :תימואלניבה לאודה תמישרל ףרטצהל םינמזומ םכנה םתא םימיכסמ
.Anarchist_Platform - "יטסיכרנאה

תמישרל ףרטצהל םינמזומ םכנה - דבלב םקלח םע םימיכסמ םתא םא
.ולא תונורקע לע ןויד םשל AP_discuss :תמדוקל הוולינה לאודה

.הז ךמסמ לש ופוסב תואבומ ולא לאוד תומישרל תופרטצהל תויחנה
העונתה תא רומשל םתרטמש - ןהב תופתתשהל םיללכה ןהל םיפרוצמ
.רתי תובחרתהמ המישרב

המדקה

םיפתושמ םינויד ךלהמב ושבגתה תיטסיכרנאה המרופטלפבש תונורקעה
Irish - תיריאה םילמע תוירדילוסל העונתה ןיב (יטסימרופטלפה םרזה ךותב)
תיאקירפאה היצרדפה ןיבל (WSM) Workers Solidarity Movement
תונורקעה ,ךכ לשב .(הנורחאל הקרפתה רשא WSF) םילמע תוירדילוסל
.םזיכרנאה תוהמ לע תומדקומ המכסהו הנבה לש ןמויק תחנה ךות וב םיגצומ
ןפואב גיצמו ריבסמ ,"םזיכרנא" Daniel Guerin ןיראוג לאינד לש ורפס
תדוקנמ תיטסיכרנאה הירואיתהו הירוטסיהה תא רתויב טרופמהו בוטה
.יטסימרופטלפה םרזה לש טבמה

לאוד תמישר םוזיל WSM-ה ירבח וטילחה WSF-ה לש הקורפ רחאל
תרטמ .ולא םימכסומ תונורקע לע ססבתתש תיטסימרופטלפ-תיטסיכרנא
םשל ולא תונורקע םע םימיכסמה םיטסיכרנא דחי סנכל איה וז לאוד תמישר
רוזא ותואמ םיליעפל שגפמ תדוקנ שמשתש הווקת ךות םג ךא עדימ תפלחה
תא שממל וז לאוד תמישר ירבחמ הפוצמ .םהיניב הלועפ ףותישל איבתו
(תיביספ) האירקב קפתסהל אלו התמקה םע תוחתפנה תוליעפה תויורשפא
.הב ץפומה לש דבלב

תיטסיכרנא המרופטלפ

יטסימרופטלפה םרזל םיכייתשמכו םיטסיכרנאכ ונמצע תא םירידגמ ונא
המרופטלפה" ןוגכ םימוסרפו תוצובק םיכייש וילא תיטסיכרנאה העונתבש
"יטורוד לש םירבחה" ,"םירטרבילה םיטסינומוקה לש תינוגריאה
םע יללכ ןפואב םיהדזמ ונא ."ירטרבילה םזינומוקה לש טספינמה"ו
לכב חרכהב םיכמות אל ךא ,הז םרזל םיכייתשמה לש תינוגראה תוגהנתההה
םינוגריאב םיאור ונא .םירחא םימוחתב םהלש תודמעה לכבו םישעמה
.יוקיחל המגוד אלו תפתושמ אצומ תדוקנ הז םרזל םיכיישה

םינוגריא םיקוקז םהלו ,םיהדזמ ונא ומעש ,הז םרז לש םייזכרמה תונויערה
:םה חתפתהל םיצפחה םייטסכירנא

תינויער תודחא
תיטקט תודחא
תינוגרא תורמו תוליעפ
םזילרדפ


דמעמ) הרבחה לש םוצעה בורה ןיב ידמעמ קבאמ תועצמאב םשגוי םזיכרנאה
ןכתית תחלצומ הכפהמ .הרבחב תעכ טלושה םועזה טועימה ןיבל (םידבועה
ךפהמ .םידבועה דמעמב ליבומה םרוגל וכפהי םיטסיכרנאה תונויערה רשאכ
תכיפה ןעמל לועפל ונדיקפת .ומצעמ "ינטנופס" ןפואב הרקי אל הזכ
,םיתיעל תאז םיחסנמש יפכ וא ,םיליבומה תונויערל םיטסיכרנאה תונויערה
."תונויער לש הגהנה" תויהל

לכב םייעוצקמה םידוגיאה תורגסמ ךותב ונתוליעפ רקיע תא םיזכרמ ונא
תוליעפל לוטיבב תוסחייתמה תופקשהה תא םיחודו ירשפא רבדהש םוקמ
,יטרקומד הנבמ ןעמל םיקבאנ ונא םידוגיאה ךותב .תיעוצקימ דוגיאה
CNT -ב ררשש הז ומכ - םיטסילקידניס-וכרנאה םידוגיאה לש הז תמגודכ
םיינכפהמ םייעוצקמה םידוגיאה ויהי ,תאז םע דחי .םישולשה תונשב
תויונגראתה לש ןדיקפת תא אלמל םילוכי םה ןיא ,ויהיש לככ (םייטרקומדו)
.תרתוימל תאזכ תונגראתה תרוצ ךופהלו םיטסיכרנא לש תויטילופ

םידוגיאל ץוחמ םישחרתמה םיקבאמב ףתתשהל ינויחכ םיאור םג ונא
דגנ ,םינוש םיגוסמ יוכיד דגנ םיקבאמ םיללוכ וללה .הדובעה תומוקמלו
םירוגמ םוקמ ןעמל םידבועה דמעמ לש םיקבאמ ןבומכו םזילאירפמיאה
םידוגיאל סחיבש וז ומכ ,ולא םיקבאמ יבגל ונתדמע .םייואר הביבסו
לכ לש קבאמה תרגסמבו ,ירוביצ קבאמ לכב בלתשהל איה ,הדובעה תומוקמו
לע תוססובמה תויטסיכרנא תונגראתה תוטיש חפטלו םדקל וזכ העונת
.הרישי היטרקומד

םידבועה תעונתב תומודק תועד לש םייוטיבה לכל ליעפ ןפואב םידגנתמ ונא
תונגלפ ,תויננימ ,תונעזגה דגנ םיקבאמב תופתתשהל רתי תופידע םיסחיימו
תא לסחל החלצההו ,הכפהמה לש התחלצהש םירובס ונא .היבופומוהו תיתד
רחאל םינוש הייסולכוא יקלח םילבוס םהמ םיידוחייה םייוכידה לכ
קלחכ וללה יוכידה יגוס לכ דגנ קבאמל תועונת חותיפב םינתומ ,הכפהמה
.הכפהמה ןעמל קבאמהמ

תא תוימואלל הביטנרטלאכ םיגיצמ ךא ,םזילאירפמיאל םידגנתמ ונא
ךא םזילאירפמיאה דגנ תוקבאנה תויממע תועונת לע םיניגמ ונא .םזיכרנאה
.תימואלה וז אלו תיטסיכרנאה היגטרטסאה ןעמל םינעוט

וללה תונורקעה םע םימיכסמה םיטסיכרנא םינוגראש ינויח ךרוצכ םיאור ונא
תודגאתהה תמרש םיבשוח ונא תאז םע דחי .תימלוע היצרדפל ודגאתי
החלצהב חרכהב םייולת ,הב עיקשהל רשפאש םיבאשמה תומכו תירשפאה
תימלוע ללכ תוליעפש םורגל םילגוסמה םיירוזאו ,םיימוקמ םינוגרא תיינבב
.דבלב המסיס רדגב ראשית אלו תושממל ךפהית

Anarchist Platform לאודה תמישרל תופרטצה

-ל לאודה תבותכ תא חולשל שי ,המישרל ףרטצהל ידכ
אוה לאודה לש אשונה רשאכ wsm_ireland@geocities.com
:םיאבה םירבדה תא לאודה ףוגב בותכל שי ןכ ומכ ,Anarchist Platform

.(תילגנאב יוצר) לאודה תמישרל ףרטצהל ןוצרו תונורקעה םע המכסה (1

תמישר ירבחל חולשל היהי ןתינ ןתוא - ךמצע תא י/גיצת ןהב תורוש רפסמ (2
.ללכב םא ,ת/כייש ה/תא ןוגרא הזיאלו ה/תא ןכיהמ י/רפסת ןהב ,לאודה

תויהל וא הליגרה הצופתה תמישרל ףרטצהל ךנוצרב םא לאודב ןייצל שי (3
רמוחה לכ תא חולשמ לכב לולכי רשא) ימוי-תלתה digest - ץבקהה לע יונמ
.(םימי השולש ךלהמב רבטצהש

םג י/פרטצתש ץלמומ ,ירשפא רבדה םא
AP_discuss :םינוידל לאודה תמישרל
:ל לאוד י/חלש ,וז המישרל ףרטצהל ידכ
ap_discuss-subscribe@onelist.com
רפסמ י/חלש המישרל ךתופרטצה רחאל
ה/תא ןיא ןהב תודוקנה תא י/טרפת ןהב תורוש
."תיטסיכרנאה המרופטלפה" םע ה/מיכסמ