To be read with Web Hebrew Fonts
ג קלחל
תיניארקואה הירוטסיהה תיצמת
.הניארקוא םשב םויה עודיה רוזיאב םצעב התיה תיסורה הנידמה לש התישאר
הטשפתה ,9-ה האמה ןמל המייקתה ,בייקב היה הזכרמש ,"סור" ,וז הנידמ
םינשב תיראטאטה השילפה תעב הסרהנו ,12-הו 11-ה תואמב הברעמו הנופצ
ירשק תובקעב תינלופ םיכיסנ תחפשמ לא רבע יבויקה רתכה .41-1237
תא ותוכלמ לא ףרצ רשא - "לודגה" רימיזאק ךלמה לא עיגה 1340-בו ,םיאושינ
.הירמודולו היצילג לש תיניארקואה תוכיסנה

.הניארקואל - המורדו החרזמ הריהמ תוטשפתהב אטיל החתפ איהה הפוקתב
תוטשפתהל החתפנ הניארקואו ,תיאטילהו תינלופה ,תולשושה ודחוא 1386-ב
וענכוה םירכיאה - שדח יתרבח רדס םג רצונ .החרזמ תוביציב ענ לובגה .תינלופ
חטש" ערתשה חרזמ-םורדב ךא .דובעל וצלוא םרובעש ,םיימוקמה םינודאל
וארקנ וללה םיחרובה םירכיאה .תיסחי תולקב חורבל היה ןתינ םשל ,"רקפה
וא "ןקתפרה" השוריפש ,"ךאזאק" תיכרותה הלימה סוריס ,"םיקאזוק"
לש םילודגה-םיסכודהו םיינלופה םיכלמה ולחה 16-ה האמה תליחתב ."עשופ"
ינפמ םהיתונידמ לע ןגהל ידכ ,םיקאזוק לש תויאבצ תוינולוק ןגראל הבקסומ
ןודה לשו רפיינדה לש םיקאזוקה ויה רבכ האמה ףוסב .םיראטאטה תוטישפ
-ינלופה דוחיאה ךפה רשאכ ,1569-ב .עבק-יבשוי לש םייח ולהינו ,תומדא-ילעב
םיקאזוקה .ןילופל הרבוחו אטילמ הניארקוא הדרפוה ,ישממ דוחיאל יאטיל
םלוא .םיילאדואיפה תורמה ירשק לכמ םיישפוח ויה םה םימחולכש ונימאה
רבעמ לא ,ןותחתה רפיינדה לא וחרבש םיקאזוקה ויה תוזוחאה-ילעב רובע
.תורמרמתה וררועו ,תויצ םהילע תופכל וסינ םה .ןוטלשב םידרומ ,לובגל

תא ולביק םיימוקמה תוזוחאה-ילעב .יתד סיסב םג היה םייתרבחה םידוגינל
םה םג ויה להנמה ישנאו םידיקפה .ינלופה רטשימב ורעתהו תילותאקה תדה
החתפתה הגרדהב .(תיבאלסובורפ) תיסכודותרוא התיה היסולכואה .םילותאק
רחאל םג הרצענ אל וז תוחתפתה .תיניארקוא תינלדב תימואל היגולואידיא םג
םייסכודותרואה םיפושיבה תרשע ךותמ העשת :1596-ב גשוהש ,יתדה דוחיאה
ךא ,יתייסנכה המגודה יניינעב אמורב "שודקה סכה" לש הנוילעה תורמב וריכה
הקלחתה ךכמ האצותכ .םהלש םייתרוסמה סקטה יללכ לע רומשל וכישמה םה
סקטה ילעב ,םילותאקה - תויתד תוצובק שולשל תיניארקואה היסולכואה
לש הבור - "םידחואמ"ה םילותאקה ;םינלופכ םיהוזמ םבורב ויהש ,יניטאלה
.םיקאזוקה - םיסכודותרואהו ;תירפכה היסולכואה

רתי .םאבצב "םימושר" םיקאזוק לש ןטק חוכ םינלופה ומייק 1578-מ
םיקאזוקה" תא ורציש וא ,תילאדואיפה תורכיאהמ קלחכ ובשחנ םיקאזוקה
לדג 1630-ב .ימצע-ןוטלש ילעב ויהו ,ןותחתה רפיינדב ובשיש ,"םיי'זורופא'זה
הדרפה העצוב ףא הרשפ לש ןויסינכו ,8000-ל "םימושר"ה םיקאזוקה רפסמ
םלוא .םיסכודותרואה ןיבל "םידחואמ"ה ןיב הייסנכה לש תוהובגה תורשימב
,ה'זורופא'זה לע ןיע-חוקפל ידכ ,קאדוקב תיאבצ הדוצמ םינלופה ונב רשאכ
"םייס"ה ריבעה ךכמ האצותכ .ןלוכ ואכודש (38-1635) תודירמ רפסמ וצרפ
חותפל הנווכב ,6000-ל "םימושר"ה םיקאזוקה רפסמ תא דירומה ,וצ ינלופה
.םיקאזוקה לש ימצעה-ןוטלשה יוכידב

,1646-ב "תרתחמל דרי" - יקצינלימח ןדגוב - םינלופה תורישב יקאזוק ןיצק
,םיי'זורופא'זה םיקאזוקה לש (ןוילע דקפמ) ןאמטהל רחבנ ךכ-רחא םייתנשו
הרזע גישה ,קאדוק תא העתפהב שבכ ,ולגד לא םימחול יפלא ףסא
אוה .םילודג תוברק ינשב םינלופה תא סיבה 1648 יאמבו ,םיראטאטהמ
.'ץשומז לע רוצמ ליטהו בובל תא שבכ ,ףסונ ברקב חצינ ,ןילופ ךותל םדקתה
תילותאקה הרומכה ,תוזוחאה-ילעב לש חבט-ישעמ וטשפתה ץראה יבחר לכב
הניארקואל הריקח-תדעו חולשל חיטבה ןילופ ךלמ .םידוהיה לשו "תדחואמ"הו
לבקתנו בייקל יקצינלימח סנכנ רבוטקואב .המיחלה תא קיספה ןאמטההו
.ררחשמכ

,הניארקואמ םיליצאה לכ דצמ תודגנתהב "הרשפה תגלפמ" הלקתנ השראווב
.תוברקה תא יקצינלימח שדיח 1649 סראמב .חוכב תודירמה יוכידב ולגדש
םיקאזוקה רפסמ הלעוי ויפל ,םכסה גשוה בושו .בוש וסבוה םינלופה
ויהי באלסטארבו בוגינר'צ ,בייקב רתכה ידיקפ לכו ,ףלא-םיעבראל "םימושר"ה
דצמ םגו תינלופה הלוצאה דצמ םג תרוקיבל הכז םכסהה .םייסכודותרוא
תולובג ךותב ימונוטוא יניארקוא זוחמ תריציל ודגנתה םינושארה .םיקאזוקה
.םהיתוזוחאל םיינלופה הזוחאה-ילעב תרזח לע ורמרמתה םינורחאה ;ןילופ
ץלאנ אוהו ,יקצינלימח לש ותוינידמ דגנ םיקאזוקה ברקב התסה הטשפתה
םיכסהל ץלאנ אוה .סבוה םעפה ךא ,1651 ביבאב ,תפסונ הכרעמב חותפל
לש תויצניבורפהו ,יצחל תחפוה "םימושר"ה םיקאזוקה רפסמ :שדח רדסהל
הצעומה) "הדאר"ה .תיקאזוק הירוטירט תויהמ ולדח באלסטארבו בוגינר'צ
תוברקה תא שדחל ךכ-רחא הנש הטילחהו ,הז םכסהל םג הדגנתה (תיקאזוקה
.יסורה ראצהמ הרזע שקבלו

.תיבויקה "סור" לע שדחמ טלתשהל תונמדזה ךכב האר ינשה בונאמור ראצה
.ןילופ לע המחלמ תיאבקסומה המחלמה תצעומ הזירכה 1653 רבוטקואב
לש ודי"ל הניארקוא "הענכוה" ויפל ,ילאדואיפה סקטה עצוב ךכ-רחא םיישדוח
לש תויגליבירפהו תויוכזה לכ ורמשיי - תחא תיללכ הלבגהב ,"ראצה
תינפקות תוברעתה ידי-לע הכבתסה ,החתפנ תיסור-תינלופ המחלמ .םיקאזוקה
.1656-ב קשנ-תתיבשב המייתסנו ,הידבש לש

זרכוה ,"הדאר"ה לש יללכה ריכזמה ,יקסבוגיו ;1657-ב תמ יקצינלימח
םכסה םתחנ 1658-ב .תיסורה "הנגה"ה לוע תא קורפל הסינ אוה .ןאמטהכ
,("םיניסור" הלימה סוריס) םיניתורו םיאטיל ,םינלופ לש "תלוונומוק" רציש
הכשמנש ,השדח תיסור-תינלופ המחלמ ררג הז םכסה .(םיניארקואה - רמולכ
וקשכ ,היסורו ןילופ ןיב הניארקוא תקולחב 1667-ב המייתסנו ,םינש הנומש
- זאד ןאמטהה לש ודמעמב ריכהל ובריס תולשממה יתש ;רפיינדב רבוע לובגה
תכימת תא גישהל הסינ וקנשורוד .וב וחטב אל ןהיתש ;וקנשורוד ורטפ
1672-ב ."ותוסח תחת" הניארקוא תא יכרותה ןאטלוסה לטנ 1668-ב .םיכרותה
םינלופה לע הפכו יקסלודופ-ץיניימאק תא שבכ ,ןילופ דגנ יכרות אבצ דעצ
-ב קר .תינאמותועה הירפמיאל תינלופה הניארקוא רובעת ויפלש ,םולש םכסה
ןאי ינלופה ךלמה היה לוכי ,םיכרותה לע הניווב לודגה ונוחצנ רחאל הנש ,1684
דע ץיניימאקב וראשנ םה ךא ,הניארקואמ םיכרותה תא קלסל 4-ה יקסייבוס
.1699

(1687) הפצאמ ןאביא ןאמטהה ןנכית ,תיסורה הניארקואב "תילאמש"ה הדגב
ידבשה ךלמה םע םכסהל עיגהל חילצה 1708-ב קר .ץראה יקלח ינש תא דחאל
.הטילשכ הפצאמ םע ,תיאמצע הנידמל הניארקוא ךופהת ויפ-לעש ,12-ה לראק
היצטניירואה לע ללוגה תא המתס (1709) םיסורה םע ברקב םידבשה תסובת
.רטפתהל ןורחאה יניארקואה ןאמטהה חרכוה 1764-ב .וזה תיניארקואה

הניארקוא .םקשינמ וקרופ םיקאזוקהו ה'זורופא'זה רוזיא ערכוה 1775-ב
,שדחמ הניארקוא הדחוא 1793-ב .לשמימ ירוזיא השולשל הקלוח תיסורה
תיטילופה הימונוטואה םלוא .ןילופ לש הינשה התקולח תובקעב ,היסורמ קלחכ
הניארקוא ,היצילג החפוס ןילופ לש הנושארה הקולחב) .ומלענ ,המש ףאו ,הלש
.תיניארקוא תימואל תוררועתה האיבה 19-ה האמה .(הירטסואל ,תיברעמה
.עיפוהל יניארקוא תע-בתכל רתוה ףא 1861-בו ,םייאשח םינודעומ ומקוה
רפסה-יתבב תיניארקואה הפשב שומישה לע ראצה תלשממ הרסא 1876-ב
תונוטלשה .היצילג תריב ,בובלל זא רבע תימואלה העונתה זכרמ .סופדבו
לרטנל ולכוי יכ וויקש םושמ ,וז תוחתפתהל תונלבוסב וסחייתה םיירטסואה
םילוג ועיגה בובלל .רוזיאב תינלופה תימואלה העונתה תוליעפ תא התועצמאב
רוספורפכ ןהיכ ףאש ,יקסבשורח רפוסה םהיניב ,היסורמ םייניארקוא
שומישה יבגל תולקה הגישה היסורב 1905 תכפהמ .תימוקמה הטיסרבינואב
.םהיתבל ובש הלא םילוגמ םיברו תיניארקואה הפשב

היניתרו היצילג יכ םתנעט תא םיסורה ורשיא הנושארה םלועה תמחלמב
רחאל הנומש ,רוזיאה לש יאבצה לשומה םג ןעט ךכ .היסורמ קלח ןה תיטפרקה
הפוקתל הסנכנו ,הסבוה תיראצה היסור ךא .םיסורה ידיב בובל שוביכ
רחאל .תואמצעו תודחא גישהל תונמדזה ךכב ואר םיניארקואה .תינכפהמ
תיזכרמ הצעומב רחבש ,יניארקוא ימואל סרגנוק בייקב סנכתה ראורבפ תכפהמ
תמקה לע "הדאר"ה הזירכה ינויב .יקסבשורח תא השארב דימעהו ,("הדאר")
הבכרוה ילוי עצמאב .אישנכ יקסבשורח םע ,תימונוטוא תיניארקוא הקילבופר
.המחלמה-רשכ הרוילטפ ןומיס םעו שארב וקנ'ציניו םע ,הלשממ

הפיסא סוניכ לע "הדאר"ה העידוה ,רבוטקוא תכפהמ רחאל ,רבמבונב 20-ב
הלשממ תמקהב הביגה תיטייבוסה הלשממה .תרחבנ תיניארקוא תננוכמ
לע "הדאר"ה הזירכה 1918 ראוניב 22-ב .בוקראחב תיטייבוס תיניארקוא
."תינובירו תישפוח" תיניארקוא הקילבופר תמקה

דרפנ םולש םכסה "תימואל"ה הניארקוא תלשממ המתח 1918 ראורבפב 9-ב
,בייק תא םיטייבוסה ושבכ תרחמל .קסבוטיל-טסרבב "זכרמה תומצעמ" םע
,הניארקוא תא ושבכ םיינמרג-ורטסואה תואבצה .רימוטי'זל הטלמנ "הדאר"הו
ןיבל םניב תועד יקוליח ועלגתנ הרהמב .יטייבוסה ןוטלשה דגנ םתומדקתה םע
םה לירפאב 24-ב .םמעטל "תיטארקומד" ידמ רתוי התיה רשא ,"הדאר
דועב .הניארקוא לש ןאמטהל יקסדאפורוקס ולבאפ תא ונימו הכיפה ומייב
תא יקסדאפורוקס גציי ,תינוריעה הריעזה-תונגרובה תא הגציי "הדאר"הש
תומצעמ" תוטטומתה רחאל .ההובגה תונגרובה תאו םילודגה תוזוחאה-ילעב
הרוילטפו וקנ'ציניו תושארב ןוירוטקריד בייקב ןוטלשה תא ספת "זכרמה
.(1918 רבמצד)

תא בובלב ןורחאה ירטסואה לשומה שמיח ,1918 רבמבונב ,םדוק דוע
.תיברעמה הניארקוא לש הקילבופר תמקה לע וזירכה רשא ,םיניארקואה
תושארב ,תיניארקואה הלשממהו ,שדוח ותוא ףוסב בובל תא ושבכ םינלופה
יתש דוחיא לע םש זרכוה ראוניב 22-ב ,בובלסינאטסל הגוסנ ,'ץיבורטפ
- ןוירוטקרידה דועבו .בייק תא םודאה אבצה שבכ םוי ותואב ךא ;תוניארקואה
הלשממ יקסבוקאר ןאיטסירכ םיקה ,הציניוול ענ - ושארב הרוילטפ םע התע
םיידיב תיחרזמה היצילג לכ התיה רבכ 1919 יאמב .בייקב תיניארקוא תיטייבוס
ותומדקתהב - ןיקינד לש ודוקיפב - ןבלה יסורה אבצה חתפ ץיקבו ,תוינלופ
,בייקל םיטסירוילטפהו םינבלה תואבצה וסנכנ רבמטפסב 1-ב .הבקסומ רבעל
תאשל בריס ןיקינד ךא .םיטסינומוקה דגנ ףתושמ קבאמ עיצה ןוירוטקרידהו
."תיסורה הירפמיאה לש התודחא לע רומשל" ונוצרב ,"םינלדב" םע תתלו

ףוסב .םודאה אבצה ידיב הניארקוא לכ התיה רבכ רבמצדב 20-בו ,סבוה ןיקינד
ריכה וב ,םייניארקואה םירכיאהו םילעופה לא חותפ בתכמ ןינל הנפיה שדוחה
וזכ תירב .םיינשה ןיב תירב עיצהו ,יניארקואהו יסורה םימעה ןיבש ןויווישב
תועמשמ ;יקסבוקארו ןינל ידי-לע ,1920 רבמצדב 28-ב ,הנש רובעכ המתחנ
.יביטארדפ דוחיא התיה תירבה

ידכ השרוול עסנ ומצע אוה .יקסלודופ ץיניימאקל אבצ ידירש םע גוסנ הרוילטפ
1920 לירפאב 22-ב יקסדוסליפ ףסוי - תינלופה הנידמה שארמ הרזע שקבל
וחתפ ךכ-רחא םימי השולשו ,הרוילטפ םע תירב-םכסה לע יקסדוסליפ םתח
.בייק תא ינלופה אבצה שבכ יאמב 6-ב .הניארקואב הפקתימב םינלופה
,יניארקוא-יאטיל-ינלופה "תלוונומוק"ה לש שדחמ ותמקה לע םלח יקסדוסליפ
הניארקוא יכ ררבתנ הרהמב .הרוילטפ לש ותאירקל הנעית הניארקואש הוויקו
.ךכל הנכומ התיה אל

תויטייבוסה תולשממה ןיבל ןילופ ןיב םולש םכסה םתחנ 1920 סראמב 18-ב
לש םמולח .ןילופמ קלחכ הרכוה תיחרזמה היצילג .הניארקואו היסור לש
טסיכראנא סיראפב שקנתה 1926 יאמב 25-ב .ץפנתה םיניארקואה םינמואלה
.וגרהו הרוילטפ ןומיס לש וייחב - דראבצראווש םולש - הניארקואמ ידוהי

םידוהיה לש םמוקמל בל תמושת שידקהל ונתוא תצלאמ וז הנורחא הדבוע
,םש החוורש תוימשיטנאל תוביסה ןמ טעמ ןיבהל ידכ ,יניארקואה סופאב
.םידוהיב וכרענש םיבורמה "םימורגופ"לו

הניארקואב םידוהיה
(185-188 'מע ,'ב ךרכ ,"תירבעה הידפולקיצנאה" ךותמ םיעטק)
התישארב התיה הניארקואו ןילופ לש םייברעמה היתולילגמ םידוהיה תריגה"
םנוהב השמתשה תינלופה הלוצאהש ,ןוה ילעבו םידימא םיגוח לש םתריגה
.ץראב תובחרנה םהיתוזוחאו םהיתואלחנ לש ליעיה ןלוצינ םשל םנויסינבו
לש םימייוסמ הסנכה-יפנעו תוזוחא קר אל הריכחב םידוהיל ורסמ םיליצאה
תופוכת םיתיעל אלא ('וכו ןגד-ןיי תפירש ,חלמ-תיישעת ,גייד ,תונחט) קשמה
תוכזה תא ףא םהיתויוכז לכ תא םירכוחל וריבעהו ,םירעו תורייע ,םירפכ ףא
יפנע תא םג ורכח םידוהיה .םהיניתנ לע (תוומ-שנוע תלטה םג) אלמ טופיש לש
...םירחא םיסימו סכמ-תייבג ןוגכ ,ןוטלשה לש הסנכהה

שיטפה ןיב" לש בצמ הניארקואב םידוהיה לש םבצמ היה תינלופה הפוקתב ..."
,ינלופה הזוחאה-לעב םעטמ קשמה-תלהנהב לפיט ידוהיה רכוחה :"ןדסהו
הרומכה ,תודיקפהו הלוצאה ןמ ויתוחוקל לע אוה םג ןעשנ ריעב ידוהיהו
םיניארקואה ,דרמתמה קאזוקהו דבעושמה רכיאה .םוקמב אבצהו תילותאקה
תא השועש ,םהילע אשנתמו םהל רז םדא רפוכה רכוחב ואר ,םיבאלסובורפה
לע םריבעהל הצורש ילותאקה לשו םהב טלושה ינלופה ליצאה לש םתוחילש
,רפוכה ידוהיה ,ינוריעה הרחתמב האנק לוכא היה יניארקואה ינוריעה .םתד
ואצמ תומחלמו תודירמ ימיב .אונשהו רזה ןוטלשה לש ותרזעב הלועו חילצמש
...תומויא תוטיחשבו תושק תוריזגב םנקרופ תא וז האנקו האנש

הניארקואב ורצי ,םיימואל םירוביגכ הצרעהל וכז ןהיררועמש ,ולא תוטיחש ..."
תידוהיה היסולכואה לש הלודיגמ הנוזינש ,םידוהיל הביא לש תיממע תרוסמ
ידי-לע םכותב התוברתו תיסורה ןושלה תצפהמו תוילכלכה היתודמעמ ,ץראב
קוזיח םושמ - םייניארקואה םיליכשמה לש םתעדל - הב היהש ,םידוהיה
...תיניארקואה תימואל העונתב תיסורה הלשממה לש התמחלמל

סראממ ,1920-1917 םינשה ןה הניארקואב םידוהיה תודלותב דחוימ קרפ ..."
,("הדאר"ה) םהלש תימואלה הצעומה תא םיניארקואה ודסי ובש - 1917
,1920 טסוגוא דע ,היסורמ הניארקוא לש התודרפיה לע 1918 ראוניב הזירכהש
.תיטייבוסה היסור לש היתואבצ ידי-לע ץראה לש םלשה השוביכ רמגנ ובש
םולש ךרד אוצמל תיניארקואה תימואלה העונתה ישאר וסינ הז ןמז קרפב
היצילגב תוינויצה העונתה ישארל וברקתה העונתה ישאר .םידוהיה םע םכסהו
םג .םצראב תינלופה תוינידמה דכנ וקבאנ םמע הלועפ ףותיש ךותמו ,תיחרזמה
"הדאר"ב םוקמ םהל ונתנ :םידוהיה תא םהילא ברקל וסינ הכפהמה ימיב
התשענש (1917 ילוי) "םיידוהיה םיניינע"ל תוריכזמ ומיקה ,(ריצ םישימח)
הימונוטוא" לע קוח ולביקו ,(1918 ראוני) םידוהיה יניינעל ןוירטסינימ ךכ-רחא
ידוהיה ןוירטסינימה .םללכב םידוהיהו םיימואלה םיטועימל "תישיא תימואל
תויטארקומד תוריחב לע קוח איצוה (ןושארה רטסינימה - בראפרבליז .מ ר"ד)
הסנכתהו תידוהי תימואל הצעומ הרצונ ,(1918 רבמצד) תוליהקה-ידעוול
.הניארקוא-ידוהיל תינמזה תימואלה הפיסאה (1918 רבמבונ)

רגסנ ,הימונוטואה הלטבתנ 1918 ילויב .םימי וכיראה אל הלאה תודסומה
הלשממהש אלב - םימיה םתואב וללוחתהש תוערפהו ,ידוהיה ןוירטסינימה
לכש וארה - תידוהיה הייסולכואה לש הנוחטיבל םהשלכ םיעצמא הטקנ
תוידוהיה תוגלפמה לש ןתרזע תא שוכרל יעצמאכ רתוי האב וזה תינכותה
רטשימב עבק לש רדסהל תינכותכ רשאמ היסורב המלשה תודרפיהה תינכותל
"...הנידמה

תיטסינילאטס "הירוטסיה"
היה םודאה אבצהש ךכ ידי-לע םג ,ןמז ותוא רימחה יטייבוסה ןוטלשה בצמ ..."
אלש םישק םיאנתב םדקתהל םיצלאנ ויה םודאה אבצה ילייח .ידמל ףייע רבכ
,ומצע ןמז ותואב ,לגנארו-תולייח דגנ הפקתה להנל םהילע לטוה .םתמגודכ ויה
,םלואו .לגנארוול ורזעש ,ונכאמ-ישנא - םיטסיכראנאה לש תויפונכה תא רגמל
,םיקנאט ללושמ םודאה אבצה תויה תורמלו לגנארו לש ינכטה ונורתי תורמל
תואבצה ושבכ 1920 רבמבונב .םירק יאה-יצח לא לגנארו תא אוה ףדה
לגנארו-תוליח תא ורגימ ,םירקל ורדח ,פוקרפה לע תורצובמ תודמע םימודאה
."תיטייבוסל הכפה םירק .םיטנברטניאהו םינבלה ןוטלשמ םירק תא וררחישו

-תירב לש תיטסינומוקה הגלפמה לש הירוטסיהה ךותמ 209-210 'מע
ידי-לע רשוא (ב)מ"בקמ לש הדעו תכירעב ,רצק סרוק (םיקיבשלוב) תוצעומה
לש יזכרמה דעווה תאצוה ,1938 תנשב (ב)מ"בקמה לש יזכרמה דעווה
.1949 ,תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה

היאנשומופ תנחתב תורבוע תויטסיבונכאמה תובכרה
תוברח - הפייעל קשנ-יסומע םירוחב לש םיסגה םהיפוצרפ תא יתיאר
-ירוגחו םיבור ,םיעלקמ ,ףסכ-ירטועמ תונויגפ ,םיחלמ-ילוקנא ,תומקועמ
.ןיזרבא לש םירודכ

-םירוחש םיטרס חורב ופפונתה תורוצה-יבורמ םהיתופנצמו ןהיעבוכ לע
,רדניליצה לעב .טפורמ רדניליצ יבג-לע ססונתה םיטרסב ראופמה .םימודא
ךרבמ היה ,םתסה ןמ - ריוואב הרוי היה ,תוחונ םשל הרזגנש הוורפ-תרדא שובל
.המיאב התמישנ תא הרצעש ,היאנשומופ תנחת תא םולשל

התיה המ-ןמז .םירוחבה דחא לש ושאר לעמ שקה-תעבגמ תא הפיעה חורה
טרסה ףא לע .ןרותה לש וילגרל החנ ףוסבלו ,ףיצרה ךרואל תלגלגתמ תעבגמה
ותחדפ תא הטשיק םתסה ןמ .ידמל זחופ תעבגמה הארמ היה םייאמהו רוחשה
לש םשפנ-תאשמ התיה וז ןיעמ תעבגמ ;והשלכ רפס לש םיקורמתה-תחושמ
יטושיק רחא ותוטיהלב וייח תא הילעב חפיק םג ילואו ,הדשה-ירעב םישנ-יפדור
.תונרדנג

ותייפוגו ,ףרי'גה ראווצכ ךורא ראווצו ינונבג ףא לעב םונצ חלמ עיפוה יניעל
ףושח ידכ ,הליחת הנווכב הייפוגה תא הלה ערק םתסה ןמ .רובטל דע העוסש
ידיב תוהש התיה אל .והזח תא הראיפש תינתמיאה עקעקה-תבותכ תא לכ ןיעל
תונויגפ ,תובבל ,םישנ ילגר לש היבוברע יל הרוכז ןיידע .תבותכ התואב יניע ןוזל
רתי םשל ףסונ ,ועבטמ ילילכח-רופא אוהש ,עקעקה-תבותכ לש העבצ .םישחנו
-תובותכ תא גווסל ןתינ ול .הדשה-תות סיסע ןיעכ ,םדמדא ןווג תוינוגסס
."וקוקור-תבותכ" םשב וז תא הנכמ יתייה ,ןנונגס יפ-לע עקעקה

.וראווצל םישנ-ףיעצו הקורי הפיטק יסנכמ שובל ,ןמש יניזורג ידגנל ףלח הנהו
ינש וניאר ודיל .ולקשמ-יוויש םייקל ץמאתמ אוהשכ ,תיאבצ תינוכמב היה בצינ
.ונינפ לא רשייה םינווכמ םיעלקמ-תועול

אוהו תושגרתהמ טיטרמ ורוע ,ינועבצה הזחמב בר ןיינעב היה ןנובתמ לותחה
.ןיגוריסל ןפסואו וינרופיצ תא ףלוש

ןקז תויגיגחב רבע ,ןגוטמ זווא ודיב ףפונ רשא ,ןקבלה ,רוכישה רענה תובקעב
-לע למסה ;םיטסיזנמיג לש הייחצמ-עבוכ שובח ,םינפ-תרדה תרמוא ?ותבישש
הפנפנתה הצקב רשא ,םיקאזוק לש תינח ןקזה זחא וידיב .רובש היה עבוכה יבג
.המחה תחירז ןבל עבצב הריוצ תיאצחה ינפ-לע .המורפ ,תיאצח

הלילצ - םינושמו םינוש תולוק ףיצרה לא עטוקמב ועיגה המרופטלפ לכמ
-תולמ ,תרקפומו תיארפ הקירש ,הקינומראהה לש חפייתמה
.הזב הז ובברעתנו הז תא הז ופדר םירישה .םינומזפ

לש ותאירקל" .תחא המרופטלפ המער "!ליחה ינב ,וררועתה ,ומוק"
וחוני" :תחווצמ התיה תישילשה וליאו ,הינשה הכישמה ,"ןושאטאפ
היתובקעב "!ןכ - םהיתושנו םי'ציבוניברה םהיתורבק ,םהיתורבק ,םהיתורבקב
"?םיחרפה תחת רבקב םש בכוש ימ" :ןושארה רישה לש םוגעה ומויס ףחיר
".םיכירכת הטוע ,ליח-רוביג ונכאמ שיא" :המגעב התנע הנכשה המרופטלפהו
רעי .הינשה תבכרה דימ העיפוה היתובקעבו ,הרבע-הפלח הנושארה תבכרה
עזעדזמו דיערמ היה תונורקה יבג-לע דמועב תונועטה תובכרמה לש םילוציה
ויהו ,ונילא הפומ םדצ ,תונורקב ובצינ המער-יללבודמ םיסוס .םילגלגה תעונתב
.םידוהי לש םהיתותילטב אלא ,תוכימשב אל - ויה םיסוכמ .םהישארב םיענענמ

ודציר ףעיב .הטמ יפלכ תולשלתשמ םהילגרו המרופטלפה לע םיסייסה ובשי
,ךרבה דע תוסוכר םילענ ,תואליפנא ,רעיש-תרדא ,םיבוהצ םיפגמ יניע דגנל
,םהיקוש-יתב לע םיססונתמ הנוצק-ילמסש םיראסוה-יפגמ ,םיפסכומ תונברד
תומודא תופחי םילגר ,םייברגה לע תיחופלשו םימותכ םילדנס ,םיילדרע
שמשמה קרקריה גיראה ןמו םודא ןיסולפ-דבמ ורזגנש תולתוח ,תוספסוחמו
.הפק-יתבב דראיליב-תונחלוש יוסיכל

,ויתוביבס לע םינוא-רסח ףיקשה ןרותה .הכלהמ תא תבכרה הטאה ונתדרחל
.הסונמל וננוכתהו ןולחה ןמ ונעתרנ .ודמע לע אפקו תשעתה עתפל ךא

ךרד תוניתמב הרבע ,הטיאל העסמב הכישמה איה .הרצעמ אל תבכרה ךא
הזכרמב קרו ,התיה הקיר .החתופ הלודג המרופטלפ התלגתה וניניעל ,הנחתה
דחא .היתותלד תא םירטעמ םיבהזומ הלוצא-ילמסש ,תרדוהמ הבכרמ הבצינ
:תבותכה וינפ-לעו רוחש לגד ססונתה ושארבו ,לע לא ףנומ היה הבכרמה ילוצימ
,עלקמ בצינ המרופטלפה לש היתוניפ עבראמ תחא לכב ."רדסה םא - היכרנאה"
.קבטה עבצ העבצש תילגנא תרדאב לייח ודצבו

עבוכ שובח ,ףפורו המוק-ןטק םדא בסה םודא רוע דפורמה ירוחאה בשומב
וילגר .רפעה ןיעכ םניעו םיינלוח ויה וינפ .חותפ םיקאזוק-ליעמ הטועו רוחש
ודיב .העבש םיקונפת-תוולשו תולצע רמא והארמ לכ .בכרה בשומ לע ונעשנ
ריוואב תולק וכילשמ ,וב עשעתשמ היהו רזואמ-חדקא שיאה זחא הטומשה
.ויתועבצאב וספותו רזוח ךכ-רחאו

הלשלתשה תובוטר תורעש תצווק .הזע הליחב ינתזחא שיאה לש וינפ הארמל
-ןועגש הלוחו חצור יניע ,תולולחהו תועשורמה ויניעב .טומקהו רצה וחצמ לע
,הארנכ ,וב ךכש אל ללותשמה ףוריטה .תיארפ תוירזכא הקירבה ,הפידרה
.תנשודמה ,הננאשה ותחונת ףא לע ,התע אל םג - םלועמ

.ונכאמ רוטסנ הז היה

קוריה ןולגדב תזחואה תינמיה ודי תא וחכנ טשפ ,וחוכ לכב חתמתה ןרותה
ךויח ךייחמו ונכאמ ינפל היה עידצמ .ועבוכ תייחצמ לא תילאמשה ודי תא בריקו
הז היה אל ,רבד לש ותימאל .הז ךויחב המיא-ליפמ המ-רבד היה .הפונח לש
,םיבולעה וייחל ןרותה לש ותדרח וז התיה ,הלפשה-תניחת וז התיה ;ללכ ךויח
.ץירעה לש ובל תא ךכרל םינוא-רסח ןויסינ

- ןכ השע המל .הרי ,ןרותב ןיע ףיעהל ילב ךא ,ןווכל ילבו ,וחדקא תא תפל ונכאמ
?תינטש תצלפמ לש החומב ללוחתמה תא שחנל ןתינ יכו .ןיבהל ןתינ אל

ודיצ לע לפנ ,עתרנ ,רשפ-תולוטנ ,תוכחוגמ תועונתב ויתועורז ףפונ ןרותה
חרומו וידיב וראווצ תא תפול אוהשכ ,ףיצרה ינפ-לע טבחתמו רפרפמ ליחתהו
.םדב ומצע

הלה .ןרותב העגפו ףיצרה ינפ-לע הרטמוה הזע םיעלקמ-שא .ודיב ףפונ ונכאמ
.םדנו טעמ דוע רפריפ

.ונינפ-לע ףלח ןורחאה ןורקה .ףיצרה לא ונקניזו רודזורפה ךרד הצירב ונחתפ
-יסנכמו לוקאראק-ןרוטקמ השובל ,דלוס הפא ,תלתלותמ ,רעיש-תצוצק הרענ
שובח ,רוחש ןקז יפיז םיסוכמ וינפש לייח .ונרבעל החדקא תא הנוויכ ,הביכר
.ונירוחאמש ריקב הכיה רודכה .הדצה הרענה תא ףדה ,הבוהצ תיתפרצ הפיכ

,"דבוע םע" תאצוה ,"תלוברעמה" יקסבוטסואפ ןיטנטסנוק לש ורפס ךותמ
1970
ג קלחל