ד קלחל
ונכאמ

ןמטופ .ד
לגנא .א :םגרית

תלדגומ הפמ לבקל ידכ ץחל

ונכאמ
תתל תיסורה םיחרזאה תמחלמ לש רקחמ תובייחמה תוביס רפסמ תמייק
,ןפוד-תאצוי תלוכי לעב הלירג גיהנמ היה אוה .ונכאמ רוטסנ לע ןובשחו ןיד
ץיקב היסור-םורדב םיקיבשלובה תסובתל הבושח תיאבצ המורת םרתו
.לגנארו לש ולוסיחל - ףוסבלו ,ןיקינד לש - ךכ רחא - ותוטטומתהל ,1919
ןמויק ךשמ לכ ךרואלש תודדובה תוינכפהמה תועונתה תחא התיה ותעונת
תא קפסמ ונכראמ ."םילמעה ינומה" ידיב ןהילע חוקיפהו ןתגהנה ואצמנ
בחר רוזיאב - ןוילעה חוכה היה הב ,הירוטסיהב תוטעמה תואמגודה תחא
רופיסו ;םיטסיכראנאכ םמצע לע וריהצהש םישנא ידיב - םישדוח ךשמבו
לעו ,ויתופיאש לעו יסורה רכיאה לש ויתושוחת לע רוא קרוז ולש העונתה
םירוזיאב םרטשימ תא תופכל םאובב םיקיבשלובה ולקתנ םהב םיישקה
.םיירפכה

טסיכראנא לש היפארגויב-ינימ
הילופ-יאילוגב ,םיעצמא-תלד םירכיא תחפשמל 1889 רבוטקואב דלונ ונכאמ
הרשע-םיתש ליגב .רקב-העורכ ףסכ רכתשה עבש ליגמ .הניארקוא-םורדבש
תא בזע רתוי רחואמ םינש שולש ךא ,"האלמ הרשימב" יאלקח לעופ ךפה
תעפשהב ,ךכ-רחא םייתנש וא הנש .ימוקמ הקיצי-תיבב רובעל ידכ המדאה
.הקיטילופב ןיינעתהל לחה ,1905 תכפהמ לש םיימוקמה םידהה

םש ויה .הניארקואב תיסחי םיבר זא ויה תונוש תוצובקמ םיטסיכראנא
-םיטסיכראנאו םיטסילאקידניס-וכראנא ,םיטסינומוק-וכראנא
,(רתוי רחואמ ועיפוה םיילאסרבינואה-םיטסיכראנאה) םיטסילאודיבידניא
הילא הצובקה .םישטשוטמ ויה םהיניב םייגולואידיאה םילדבהה ךא
רקיעו שאר ךא ,תיטסינומוק-וכראנא - המש תניחבמ התיה ונכאמ ךייתשה
לש םיסותימהמ רטפיהל" ויה םהיתורטמ .םימחול-םינכפהמ הירבח ויה
התיה הילופ-יאילוגב ."תיתרבחה הכפהמה תא גיהנהלו תורחא תוגלפמ
יתרטשמה יוכידה דגנ ,םייטסירורט םיעצמאב ,םוחלל - תידיימה המישמה
ינפל דוע .1905-1906 לש םייתרבחה םיעוזעזה תפוקת רחאל לעפוהש
וקלח לע םלוע-רסאמל ןודינו ונכאמ רצענ םינש הרשע-העשת ול ואלמש
,1917 סראמ שדוח דע ,תואבה םינשה עשת ךשמב .הרטשמ-ןיצק תחיצרב
.הבקסומב הקריטוב אלכב הליב

בונישרא .בלסונירטקימ ,בוישרא םשב דחא ,רבח-ריסא םע דדייתה אלכב
;ילאגל-יא יקיבשלוב תושדח-ףד לש ךרועו ,תבכרה לש הכאלמ-תיבב רגנ היה
ואוב םויל ךומס הקריטוב אלכל עיגהו טנאטילימ-טסיכראנא ךפה ךכ-רחא
תא ;ומצעב דומלל ידכ תובר למעש םדא היה בונישרא .םשל ונכאמ לש
רבח-ריסאל היה בייח םינמזה ןמ ןמזב ונכאמ לביקש יללכהו יטילופה ךוניחה
תיסור רבדל דמל אל םעפ ףא :השיפת-ריהמ וא ,לק דימלת היה אל אוהו .הז
"םיצצפומ" ויה םיריסאה וירבחו ,דימת בתוכ היה ןמז ותואב .הנוכנ הרוצב
.חכוותמ היה - הביתכב קוסע היה אל רשאכ .ולש םייפוסניאה דיה-יבתכב
יוניכל הכז ותוכזבש ,רעוסו החונמ-רסח ,ץרמנ יפוא ידי-לע לכאנ אוה
תונוטלש םע תורצב יורש היה דימת .("עונצ") "ינאמורקאס" יטסאקראסה
השינעה יאתב תואלשלשב לובכ אוהשכ ונמזמ לודג קלח הליבו ,אלכה
אוה .ותומל המרת ףוסבלש ,תפחשה תלחמב קבדנ הארנכ םש - םיאיפקמה
,אלכה-יתבל טלחומ בועית שחר אוה .טסיכראנא ותויה לע דואמ האג היה
ויתולועפמ תחא היהת ,ריע שוביכ תעב ,רתוי רחואמ ויתוחלצה אישבו
.ןיינבה תא סורהלו אלכה יריסא תא ררחשל תונושארה
הניארקוא-םורדב הנושארה תיטייבוסה הכפהמה

הניארקוא-םורדב הנושארה תיטייבוסה הכפהמה
ראשנ ,1917 ראורבפ תכפהמ רחאל ,םייטילופה םיריסאה רורחיש םע
תא קרמל הרטמב ,תועובש השולש קר םש ראשנ ונכאמ .הבקסומב בונישרא
.םייאבקסומה םיטסיכראנאבש םיטלובה תא שוגפלו יגולואידיאה ודויצ
ויה תויפוסה ויתורטמ .תינכפהמה תוליעפב ךישמהל ידכ התיבה רזח ךכ-רחא
תוגלפמה לכל דגנתהל שי ;סרהיהל םיבייח ןוטלשה ילכ לכ :תוטושפ
רשא ,שדח ןוטלש לש תרחא וא וז הרוצ ןעמל תולעופ ןלוכש ןויכ ,תויטילופה
תויעבה לכ ;טילשה דמעמה דיקפת תא הגלפמה ירבח םמצעל ולטי וב
םילמעה ינומה יגיצנ ןיב ירבח ןויד לש ךרדב ובשויי תוילכלכהו תויתרבחה
.ישפוח ןפואב ורחבייש

ותרזחב לבקתנ אוהו ,הילופ-יאילוגמ דיחיה יטילופה ריסאה היה ונכאמ
ול ונגריא הירבחש ,הנטק תיטסיכראנא הצובק ןיידע הדרש רפכב .רוביגכ
.תונגראתהל תצרמנ השירד שרד אוה וז תונמדזהב .תיבמופ םינפ-תלבק
- ןוגריא לכב ודשח םיאנקה םיטסיכראנאה :תודגנתהו רוערע הררג וז השירד
תרתומה תוליעפהו ,תינאטנופס תויהל םינומהה תלועפ תבייח םתעדל
- חילצהו ולש וכרדב תאז השע ונכאמ ,םינפ לכ לע .הדנגפורפה התיה הדיחיה
-יאילוג לש םירכיאה תודגאתה" הדסונ (1917) סראמ שדוח ףוס תארקל
.שארה-בשויכ ןהכמ אוהשכ ,"הילופ

תירקת .רוזיאה לש יביטקפאה "יטילופה סוב"ל השענ אוהו בר ןמז ףלח אל
לע ןגהל) ידארגורטפה טייבוסה תיינפ היתובקעבו ,טסוגואב בולינרוק
תנגהל הדעו" המקוה .הפיצ הל אמגודה תא קוידב ול וקפיס ,(הכפהמה
לכ תעקפה עוציבב לחוה דיימו ,השאר-בשויכ ,ןבומכ ,ונכאמ םע ,"הכפהמה
הלשממה יגיצנ .הכאלמה-יתבו תשורחה-יתב ,תולודגה-תוזוחאה תומדא
תסיפת הרצי ךכל האוושהב .ברעתהל םינוא ירסח ויה בלסונירטקיב תינמזה
רפסמ ופלח .דבלב הטעמ תושגרתה רבוטקואב םיקיבשלובה ידיב ןוטלשה
ינפל הברה הז היה ,יאדוובו ;עריא המ רוריבב תעדל היה ןתינש דע תועובש
לבא .תויצניבורפב ליעי חוקיפ ליעפהל לכוי דארגורטפב שדחה רטשימהש
ןאולמב ולבקתה "םילעופל תשורחה-יתב"ו "םירכיאל המדאה" תואמסיסה
המ קוידב םישוע דארגורטפ יבשותש היה המדנ ונכאמ ירכיאל - םתעד לע
.ןכל םדוק תועובש המכ םה ושעש

-יאב יכ םא - םולשב רתוי וא תוחפ ,םילמעה ינומה וכישמה הילופ-יאילוגב
ולשכנ וא ,ודקפית םינטקה תשורחה-יתב .םהלש הכפהמה בוצייב ,רדס
ןיב וקלוח תולודגה תוזוחאה תומדא .םידבועה חוקיפ תחת - דקפתלמ
,םתמדא תא ולביקש רחאל ,םירכיאה בור .תוירקת הברה אלל םירכיאה
,םיטסילאידיא ץמוק תפיחדב ,לבא .םרוזיאל ץוחמ השענב ןיינעה תא ודביא
לש תרחבנ הדעו הקליח ןהב ,תויאלקח תונומוק לש םייוסמ רפסמ ודסונ
םע םכש-לא-םכש דובעל הדעווה ירבח ואצי ךכ-רחאו ,הדובעה תא םירגובמ
.וללה תונומוקה תחאב רבח היה ומצע ונכאמ .םהירבח

,םייתודידי וראשנ בלסונירטקיו קסבורדנסכלא לש םיטייבוסה םע םיסחיה
םיקיבשלובה תעפשהב ויה הלא םיטייבוס .תמייוסמ הדימב םיקפואמ יכ םא
ךומתל ןוכנל תאז ואר ונכאמ ישנאו ,םיילאמשה םיירנויצולובר-לאיצוסהו
בויק לש "הדאר"ה דגנ םגו ,ןודה-לעש-םינבלה דגנ ולא תויטילופ תוגלפמב
גשוה .(םיינגרוב םיטסיניבוש לש הרובחכ ונכאמ ידי-לע ובשחנ םינורחאה)
החלשנו הסייוג הילופ-יאילוג לש היצילימהו - םיקיבשלובה תרזעב - קשנ
.םימודאה תוחוכב ךומתל

רשאב תוששח והואלימש םירוקיב ,תונכשה םירעב ונכאמ רקיב ןמז ותואב
,שיגרה םיילאמשה םיר"סהו םיקיבשלובה תולועפמ הארש המ ךותמ .דיתעל
תאז דצמ - םירצעמ ידמ רתוי ויה :םהיתואמסיס חורל םינמאנ ויה אל םה יכ
וא םדקומבש ענכושמ היה אוה .התרבח לע החוכב התלעש תוגלפמה יתשמ
תא תופכל יאדווב ץמאתת - הצוחה היינשה תא ןהמ תחא טחסת רחואמב
ןיב ןוגריא רסוחו תודחא רסוח ."הלימה לש השקה ןבומב" הנוטלש
שוגה לש בנזה" רשאמ רתויל ךפיהלמ םתוא וענמ םיינוריעה םיטסיכראנאה
תיטסיכראנאה העונתב ויתווקת הלת ונכאמ ."םיילאמש םיר"ס-םיקיבשלוב
אלל ורתונ ,הכרדהו הצע םישקבמה ,םהילא ויבתכמ לבא ;הריבה ירעבש
.הנעמ

לש יסיסבה ןורקעה לש תישעמה ותלעפה תייעב הררועתנ אוהה ןמזב
ןיב תישפוח הרוצב תנגרואמה תורוחס תפלחה - תיטסיכראנאה הלכלכה
התיה הניארקוא-םורדב רכיאל .םיישפוח םינרצי לש םיישפוח םינוגריא
חלשנ ךכל םאתהב .תורמגומ תורוחסל קקזנ אוה :הטיח לש הלודג תומכ
ידי-לע תיבבל הרוצב לבקתה יכ המדנ .םירעב רויסל הילופ-יאילוגמ רבח
יגיצנ ינש :תישממ החלצה ללכל העיגה ףא הבקסומבו ,םוקמ לכב םילעופה
- םיטרפה תא םאתל ידכ הילופ-יאילוגל ועיגה יאבקסומ יעוצקמ-דוגיא
הילופ-יאילוג ינבמ רמשמ תחת החלשנ ,תבכר-תונורק לע הסמעוה האובתה
חולשמו ,םכסהב םקלח לע ורמש הבקסומ ילעופ .םכוסש יפכ הדעיל העיגהו
רצענ חולשמה .םורדל חלשנ תורחא תויתיישעת תורוחסו ליטסכט-ירצומ לש
ומייאש ,הילופ-יאילוג ירכיא ברקב הבר תורמרמתה הרועינ ,קסבורדנסכלאב
ריתה קסבורדנסכלא לש טייבוסה .קיפסה םויאה .ריעה תא שובכלו דועצל
.םירכיאה ןיב קלוחו תואיכ קרופ חולשמהו ,תורוחסה רבעמ תא

,הילופ-יאילוגב הליחתב הנבוה אל "קסבוטיל-טסרב םולש" לש תועמשמה
תארקל םלוא .תיבויקה "הדאר"ה לש הלומעתה דגנ תולקב םוחלל היה ןתינו
הארנכ - רפיינדל רבעמ םייניארקוא תוסייג ויה רבכ (1918) סראמ ףוס
ךכל החכוה םוש התיה אלו - תוירגנוה-ורטסואו תוינמרג תודיחי תכימתב
ולחה רוזיאב יפואה ישלח .הליעי תודגנתה םדגנ םיביצמ םימודאה תוחוכהש
.הכפהמל םתונמאנב ססהל

ךא ךומסל םיבייח םה התע יכ ונכאמ זירכה הילופ-יאילוגב תינומה הפיסאב
.םיבדנתמ לש לג אב הבוגתכ .םתוריחל םוחלל םיבייח םה יכו ,םמצע לע קרו
דודיע ולביק םיימוקמ םילאוטקלטניא ,ןוילעה דקפמה תויהל רחבנ ונכאמ
-ליח תא קזחל הענ הלודג הדיחיו ,ףסונ קשנ גשוה .יאופר תוריש תמקהל
.קסבורדנסכלאב םודאה בצמה

םימודאה תוחוכה ןיב םואית לכ היה אלש רתויו רתוי רורב היהנ םייתניב
םיקיר ויהש םירוזיא םתואב תופוכת םיתעל" תודיחיב לעפ חוכ לכ .םינושה
ןמזוה ונכאמ .הקינאפב ףקתיהל םישנאה וטנ ,ביואב ולקתנ רשאכ ."ביואמ
רשאכ .םימודאה תוחוכה דקפמ ,בורוגי לש יללכה הטמה לא תוצעייתהל
הנומשו-םיעבראב ;החרזמ גוסנ יללכה הטמה יכ אצמ שגפימה םוקמל עיגה
יללכה הטמה לש םצמטצמה תווצה תובקעב ונכאמ ענ תואבה תועשה
.םייותש םיחלמ לש תוצובקבו םילשחנ םילייחב ,םיטילפב תוסומע םיכרדב
.ביואה ידיב הילופ-יאילוג שוביכ לע ול עדונ ךרדב ותויהב

ידכ - םילשחנ םילייח לש תוצובק המכ ףוסאל םישאונ םיצמאמ השע אוה
הדיחיה ךרדה .ךכל םינכומ ויה ידמ םיטעמ .רפכה תא ררחשל ותא ורזחיש
לכ וסינ הילא הדוקנה - גוראנאט לא - חרזמ ןוויכל התיה וינפב הרתונש
ךלה אוה .אוצמל לכויש וישנאמ הלא תא םש ףוסאל ידכ ,עיגהל םילשחנה
.ולש הכפההמה תוטטומתה לע השובו רעצ אלמ - ונכאמ רכזנ - האלה

םיקירעב ,םילשחנ םילייחב ,םודאה אבצה תודיחיב תפצומ התיה גוראנאט
הבקסומ החתפ ,לירפאב 13-ב ,ןכל-םדוק םייעובש .םיחרזא-םיטילפבו
םהלש זוכירה תומוקמ לע הטשפ "הק'צ"ה .הלש יטסיכראנא-יטנאה עסמב
וכרענ םיטסיכראנא לש םיירקמ םירצעמ ;םיטסיכראנא תואמ המכ הרצעו
-יאילוגמ םיטילפ רפסמ אצמ אוה ;ערפוה אל ומצע ונכאמ .גוראנאטב םג
לע טילחהל ידכ סרגנוק וסניכ םה לירפא ףוסבו ,םינכש םירפכמו הילופ
.דיתעב םתוינידמ

היסולכואה לש תינייפוא אמגוד לאכ הלא םיטילפל סחייתהל תועט וז היהת
וראשנ (םיינוריעה לש םג ןכו) םיירפכה לש עירכמה םבור .תיניארקוא-םורדה
.הקיטילופב דחוימב םיניינועמ ויה אלו םתמדא תא ולביק םה .םהיתומוקמב
."הדאר"ה תא הכרבב ולביקו "םיבוט םיניארקוא" םמצע ואר םיטעמ
.רדסו םולש לש בצמ תריצי היהת שדחה רטשימה תועמשמ יכ וויק םירחא
םהיתולועפ לע שנועל םייופצ ויהש הלאו ,םיעבשומ םינכפהמ רקיעב הלא ויה
תיללכה המכסהב ןיא ןכל .םהיתומוקממ ורקע רשא ,תונורחאה
.עיתפהל ידכ גוראנאט סרגנוק לש תויטנאטילימבו

םה .הילופ-יאילוגב םהלש הכפהמה תא םמוקל םתעדב םישוחנ ויה םה
וא ,תיקיבשלובה הלשממהמ הרזעל הווקת טעמ קר םהל הרתונש תעכ וניבה
םהיתומחלמ תא םוחלל םיבייח ויהי םה :םודאה אבצה לש הובגה דוקיפהמ
ינוי ףוס - ריצקה-תנוע יכ טלחוה םיעצמאו םיכרד רבדב ןויד רחאל .םמצעב
.םירכיאה ןיב תינכפהמ תוליעפל רתויב בוטה יותיעה היהת - ילוי תליחתו
- רוזיאה לא סרגנוקה יפתתשמ וננתסי ריצקה-תנוע תליחתב יכ םכסוה ןכל
היהי הילופ-יאילוג רוזיא לא ועיגיש עגרב .תושלשב וא תוגוזב ,תודיחיב
;הרבסה רמוח תצפהב חותפל ;םהיניב םירשקה תא שדח םיקהל םהילע
;קשנ-ילכ ףוסאל ;םיילאיצנטופ םימחול לש תויאשח תוצובק ןגראל
.תיללכ םירכיא תדירמל עקרקה תא ןיכהל תויאשחבו תופיחדבו

ונכאמ ;תועובש הנומשכ לש םייניב-תפוקת ריתוה הלועפל עבקנש יותיעה
אוה .תיטייבוסה היסור לש םילודגה םיזכרמב רויסל וז הפוקת לצנל טילחה
אוה .תושעל םתעדב היה המו ,םיטסיכראנאל הרק המ ומצעב תולגל הצר
םבצמ היה המ ,לעופב תיקיבשלובה תונוילעה תועמשמ התיה המ אדוול ףאש
קקזנ אוה .תוערואמל וסחייתה םה דציכו םילודגה םילעפמב םילעופה לש
תופצל וילע היהי םילושכמ וליאל וא ,הרזע וזיאל ןושאר רוקממ העידיל
ינשה ךרכה תא הווהמה ,ולש האסידואה רופיס .םורדב תינכפהמה ותוליעפב
היסור לש - טושפ םדא לש ויניעמ - םיסקמ רואית ןתונ ,ויתונורכיז לש
.1918 ביבאב תיקיבשלובה

"תיטסילאיצוסה הטילאה" םע שגפמ
,ןיציראצ תא ללכש רויס רחאל ,ינוי תליחתב הבקסומל עיגה ונכאמ
רבדב תושדחה תא עמש ךרדב ותויהב .בובמאטו ןאחארטסא ,בוטאראס
תכימתב ןאמטהל יקסדאפורוקס לש ויונימו תיניארקואה "הדאר"ה רוזיפ
."קסבוטיל-טסרב םולש"ל ותמכסהב העט ןינל יכ וענכישש רבד - םינמרגה
תטילשב - הלשממה תמקהו םיכ'צה תדירמ רבדב תועידיה והועיגה ךכ רחא
וא הכובמב היצרטסינימדאה התיה רקיבש םירעה לכב .הראמאסב - םיר"סה
םיחלמ לש לודג חוכ היה ,אמגודל ,בוטאראסב .היסומלרדנא לש בצמב
תוירי-יפוליחבו תויושגנתהב ברועמ (רוחשה-םיהמו טדאטשנורקמ) םימודא
ינשה דצה תא הנכמ דצ לכשכ - בוטאראס לש "הק'צ"ה םע ןיגוריסל
לש הדיחיה" התיה ישילש רשפתמ-יתלב טנמלא ."רנויצולובר-רטנוק"
העיגה רשא ,שיא םישימחו-םייתאמכ התנמש ,"הסידואמ םיטסירורטה
םגו םקשינמ קרפתהל םג ובריס הישנא רשאו ,ונכאמ לש ואוב םע ךרעב ריעל
.ןאמטהב םחליהלו רוזחל

העונתה לש תיללכה העיקשב ותנחבה התיה ועסמב תאכדמ העפות
ומייקתה ןיידעש הלא .תוצובקה וקרפתה םיזכרמ רפסמב .תיטסיכראנאה
רסאמ ינפמ דימתמ דחפב ויה םירבחה .הלועפל ןוצרו ןוגריא ,םיפסכ ורסח
ויתויטנ תא ריתסהל ןוכנל תאז אצמ ומצע ונכאמו ;"הק'צ"ה ידיב
העדווה" שאר-בשוי ותויה תא תרשאמה הדועתה תא קר גיצהל ,תויטילופה
.הילופ-יאילוג לש "הכפהמה תנגהל

לש התריב"כ הבקסומ התלגתה הניארקוא-םורדמ ריעצה שיאה רובע
העשב ,תוקיר תוטלחהו תואמסיס םסרפמה םוצע לעפמ ,"ריינה תכפהמ
חוכ לש םיעצמאב הטילש לש הדמעל המצע תא הלעמ תחא הגלפמש
םיקוסעה ,דורי לארומ ילעבו םידחפנכ םיטסיכראנאה ולגתנ ןאכ םג .םיככתו
דיקפת תא ומצע לע לטנ ,בונישרא ,קיתווה ורבח .תורצמ תוקחרתהב רקיעב
המכב חכונ ונכאמ ."םזיכראנאה לש תיגולואידיא הצפהל הרבחה" ריכזמ
לש תיטרואיתהו תיתוברתה םתמרמ םשרתהו ,"הרבח"ה תושיגפמ
רזוח אוה בושו בוש .הלועפל תופיחד לכ םש הטלבתה אל ךא .םיפתתשמה
,םיטסיכראנא לש הדיעווב ףתתשה אוה ."ריינ תכפהמ" ותרדגהל ויתונורכזב
תונוכנ הארה אל םיחכונהמ שיא ךא ,םורדהמ - ותמגודכ םיטעמ וחכנ הב
העצהה תא הרשיא אל ףא הדיעווה .ויתועיד ןעמל םוחלל ידכ םשל רוזחל
.הניארקואב תיתרתחמ הדובעל ןוגריא םיקהל םיקיבשלובהמ תושר שקבל
ןיבל תושעל טוהל היה ונכאמש המ ןיב רושיגל ןתינ יתלב רעפ םש ררבתנ
,התבוכו שאכ הטשפתה ולש הכפהמהש רחאל .העונתה לש יללכה חורה-בצמ
אלו ןושיל ורחיא םיטסיכראנאה םיגיהנמה יכ הלש ןוירוטסיהה ריעה
.תיטסיבונכאמה הכפהמה לוקל וררועתה

לש יסור-לכה סרגנוקה לא ךלה אוה .הבקסומב ונכאמ ההש תועובש השולש
זא ויחש םיטסילאיצוסה לש הטילאה הזכרתה" םש ,ליטסכטה ילעופ דוגיא
םהידיב ופפונ ,ורביד ,ינשה רחא דחא ומק םה .ריינה תכפהמ לש הזכרמב
תושיגפ המכב םג ףתתשה אוה ."וינפלש הזמ רתוי םר לוקב דחא לכ ,וקעצו
םהש ןימאה אוה :םהיפלכ היטאפמיס שחר אוה .םיילאמשה םיר"סה לש
-רסוחב ושוב םהשו ,לירפאב םיטסיכראנאה דגנ עסמה םע ומיכסה אל
ומכ ,לבא .הבונודיריפסמו בוקמאקמ עפשוה אוה .ןינל לומ םהלש םינואה
תא ףינהל ידכב חוכ קיפסמ אל ךא ,בורל בוט ןוצר" םהל היה ,םיטסיכראנאל
."הכפהמה ןוויכ תטסה לש הרידאה המישמה

לודגה ורוביג .האנה ול הקינעה הבקסומב ונכאמ לש ורוקיבב תחא הדוזיפא
;ןיקטופורק .א.פ קיתווה טסיכראנאה היה רהוסה תיבב רענ ותויה תעמ
אוה .הצרעהה הרתונ תיחכונה תיטסיכראנאה הגהנההמ ויתובזכא לכ תורמל
החיש םהל התיה .חילצה ףוסבלו ןקזה שיאה תא שוגפל תונויסנ רפסמ השע
ןיינע וליפא יכ ול רמאנ ;תישעמ הכרדה םוש ונכאמ ינפב הגצוה אל .הכורא
ךא .טילחהל ,ונכאמ ,אוה קר לכוי הילע רשא הייעב התיה הניארקואל ותרזח
דמע רשאכ .םדוקמ הסנתה אל הב הדימב היטאפמיס תעבהב לקתנ אוה
םוש ןיאש ,רקי רבח ,רוכזל בייח םדא" :ןיקטופורק ול רמא בוזעל
ונכרדב ןוצר-חוכו בל-בחורו תויכונא-רסוח קר .ונקבאמב תוילאטנמיטנס
."לכה תא ועינכי ונתרטמ תארקל

שיא רבכ היה רשאכ ,ולש הכפהמה תסובת רחאל בר ןמז ,ךכ-רחא םינש
יתרכז דימת" :בותכל ונכאמ דיתע ,ינועו הלפשה לש בצמב יחה רגהמ ,ססוג
יתישעש המ לכ תעדל ונירבח ודמלי רשאכו .'ץיבייסכלא רטפ לש הלא םירבד
- תיאמצעה תיניארקואה הכפהמב ןכמ רחאלו ,הניארקואב תיסורה הכפהמב
הכ דיקפת תינכפהמה "הני'צשבונכאמ"ה האלימ וב רשא ,דראגנאווה ךותב
,ןוצר-חוכו בל-בחורו תויכונא-רסוח םתוא תא יתולועפב והזי - טלוב
םהל רשפאי הז ללכש הווקמ ינא .'ץיבייסכלא רטפ ילא רביד םהיתודוא
."םמצעב הלא תולוגס חתפל

ידכ ןילמרקל שגינ אוה .הייופצ אלו ,תננכותמ התיה אל ןינל םע ותשיגפ
;בולדרבס לש ודרשימל סנכנ תועטבו ,"הייהש סיטרכ" ומצעל גישהל
השיגפ ול רדסל ידכב ןיינע קיפסמ םורדהמ ריעצה ןכפהמב אצמ בולדרבסו
.תרחמה רקובל ןינל םע

אסכב ותוא בישוה ,ופתכ לע ול חפט ןינל .תיהבא תוטשפב לבקתה ונכאמ
לכל .העש ךשמל וערפוי לבל גאדיש וריכזמל רמאו ,ינשב בולדרבס תאו דחא
חיטבהל וירבד לע תופוכת ורזוחב ,תוריהבבו טאל רביד אוה החישה ךרוא
ושע המ לאש ןינל .יהשלכ הבושתב וא הלאשב תונבה-יא הנררועתת אלש
."םיימוקמה םיטייבוסל ןוטלשה לכ" המסיסה םע םייניארקואה םירכיאה
םהל תויהל ךירצש החנהב - ועמשמכ וטושפ תאז וניבה םהש הנע ונכאמ
לש ותלאשל הבושתב ,ףיסוה אוה ;םהל םיעגונה םיניינעה לכ לע אלמ חוקיפ
.הנוכנה היצאטרפרטניאה התיה וז יכ שח ומצע אוה ףאש ,ןינל

."םזיכראנאב םיעוגנ םירכיאה ךכ םא" :ןינל

"?ער הזש בשוח התא םאה" :ונכאמ

ןוחצנ תא זרזי הז םא הבוטל תויהל יושע הז :תאז יתרמא אל" :ןינל
."םזינומוקה

- המצע תא תולכל הדיתע אדירג-תירכיא-תובהלתה יכ ריעהו ךישמה ןינל
ונכאמ .היצולובר-רטנוקהמ תויניצר תוכמ תחת דומעל תלגוסמ הניא איה
,הדבועה לע עיבצה ןינל .ןקפס וא ימיספ תויהל ךירצ אל גיהנמש רמא
- ןגראל םילגוסמ ויה אל םהש ,יניצר ןוגריא םוש היה אל םיטסיכראנאלש
לע ןגהל םילגוסמ ויה אל ןכלו ,היינעה תורכיאה תא אלו ןוירטלורפה תא אל
.הכפהמה

יפכ) םימודאה תורמשמה לש תיאבצה םתלוכיב דחוימ ןיינע הליג ןינל
לע לאש ךכ רחא .םיטרפל דע אשונב ונכאמ תא רקחו ,(חטשב האטבתהש
המו ,הזמ טעמ קר היה ינכפהמה דצהמש ריבסה ונכאמו ,םירפכב הדנגפורפה
.ליעי-יתלב היה - היהש

היצזינרגואירב התיה ןוחצינל הנוכנה ךרדהש ןינל רמא בולדרבס לא ותונפב
ונככאמ תא לאש ןכמ רחאל .םודאה אבצה ךותל םימודאה תורמשמה לש
,ילאגל-יא ןפואב התיבה תכלל דתעתמ אוה יכ ונכאמ הנעשכ ;ויתוינכותל
-הברקהו תויטאנאפ לש הלודג הדימ התיה םיטסיכראנאל יכ ןינל ריעה
.קוחרה דיתעה ןעמל הווההמ ומלעתה םה ;תואר-ירצק ויה םה ךא ,תימצע
אוה :הרמוחב הלא םירבד תחקל אל ןינל ול רמא ,ונכאמ לא בוש ותונפב
,ותומכ םייסורה םיטסיכראנאהמ שילש קר ויה וליאו ,בוט םדא היה (ונכאמ)
םתיא דחי הכורא ךרד תכלל "םימייוסמ םיאנתב" םינוכנ םיקיבשלובה ויה
.רוצייה לש ישפוחה ונוגריאב

עפשומו ךלוה אוהש הדבועל תוחונ-יאב עדומ היה אוהש ןייצמ ונכאמ
יארחאה היה רשא ,שיאל הצרעה שוחרל לחה אוה :ןינל לש ותוישיאמ
ויה םיטסיכרנאהש רמאו ,החמ אוה .םיטסיכראנאה דגנ עסמ ישארה
הדימ התואב םיטסיכראנאה תא םיריכמ ונא" ,רמא ןינל .םייתימא םינכפהמ
לא םיסחייתמ םניאו ,קוחרה דיתעה לע קר םיבשוח םלוכ .םריכמ התאש
אלו טושפ רכיא ומצע אוהש ,רמאו הנע ונכאמ ."הווהה לש תוישעמה תויעבה
לבא :ןינל ומכ םדא םע הנוכנ הרוצב חכוותהל לגוסמ ונניא אוה ןכלו ,ליכשמ
לש תואיצמב םמצע תא וקיסעה אל םיטסיכרנאהש ללכ ןוכנ היה אל הז
אשינ ,תיבויקה "הדאר"ה דגנכ ,םירפכב ינכפהמה קבאמה לכ ירה .הווהה
םיקיבשלוב ללכ ויה אל .םיילאמש םיר"ס המכו םיטסיכרנאה ידי-לע
םיטסיכראנאה הלא ויה .העפשה םוש םהל התיה אל - ויה םאו ,םירפכב
.המיחלה תא ועציבש

ול ועצוה יכ ןיבה אוה - וזה החישה תעב שחש לוכסתה תושגר לע דיעמ ונכאמ
תא אטבל דאמ השקתה אוה - ןלצנל היה לוכי אל ךא ,תומוצע תויורשפא
ועסמב הרזע הצור אוה םע ןינל ותוא לאש ףוסבל .המיאתמ הרוצב ומצע
תארוהב ןפליט בולדרבסו ,הרזעל קקדזהל דיתע אוהש רמא ונכאמ ;התיבה
ירחאש ,החכוהכ ךכל סחייתהל ונכאמל רמא ןינל .וקנפראק דחא לא ןינל
(ונכאמ לע) וילע ;םיטסיכראנאה יפלכ ךכ לכ ער-גזמ לעב היה אל אוה לכה
.לובגה תייצחב ול רוזעי רשא ,וקנפראק תא שוגפלו תכלל

"?לובג הזיא" :ונכאמ

"?היסור ןיבל הניארקוא ןיב לובג םקוהש עדוי ךניא םאה" :ןינל

היסורמ קלחכ הניארקוא תא בישחמש שיאה אוה התאו" :ונכאמ
"?תיטייבוסה

."רחא רבד הז - תוארל ,דחא רבד הז בישחהל" :ןינל

-יא הייצחל יארחאה - יקיבשלובה ןוגריאה ונכאמל קפיס המיאתמה ךרדב
הרומ ,לפש ביילבוקאי ןאביא לש ומש לע ףייוזמ ןוכרד - לובגה לש תילאגל
הוויל 1918 ינויב 29-ב .גוראנאטמ קוחר אל בושימ םיאולימ-ןיצקו רפס-תיב
תבכרה העיגה יטיאו ךורא עסמ רחאל .תבכרה-תנחת לא בונישרא ותוא
וא דחא ,םיטילפב האלמ התיה הנטקה הנחתה .וניקינלבל ךכ רחא ,קסרוקל
ומא תיב הלעוה ורדעיהבש ונכאמל ורפיס הלא .הילופ-יאילוגמ םהמ םיינש
.קסבורדנסכלאב אלכב בשויו רסאנ ינשהו גרוהל אצוה ויחאמ דחא ,שאב
.תולקת אלל דורוגלבל עיגהו ,רקפהה חטש ךרד והחקתש הרכריכ רכש אוה
ידכ ול ונתינש ,יניארקואה ןיצקה ידמ תא שבלו דדובמ םוקמ אצמ אוה
.ונוכרדב בותכל ומיאתהל

הכפהמה - בוש העיפומ השישקה תרפרפחה
ותשיגפל גוראנאטב ותויהב דוע ונכאמ עבקש יותיעה יכ וחיכוה תוערואמה
,רכזנ רבכש יפכ .ןייוצמ יותיע היה תיניארקואה הכפהמה םע תשדוחמה
לע - םיינמרגה תואבצלו ,"הדאר"ל דגנתה אל תורכיאה לש ירקיעה קלחה
םישלופה ולבקתנ םירפכ לש בר רפסמב .ןינלל ונכאמ לש םיצימאה וירבד ףא
תוערפהל הלחיתב המרג אל תומדאה-ילעב לש םתרזח םצע וליפא .הכרבב
היה ןתינ יכ תוארהל וטנ תיטייבוסה היסורל ועיגהש תוחוד .לודג הדימ-הנקב
הילעש המדאה רובע הנטק הטנר םלשל םירכיאה תיברמ תא תותפל
םירכיאה ;לוביה תא וצר םה :עצב-יפדור ויה תומדאה-ילעב ךא .וטלתשה
היה ,םודביעו םמצעב םה וערז םתוא ,תודשה לוביש ,תילכתב םיענכושמ ויה
ןיב םידחוימה םימכסהה םג םימייק ויה תאז לכל ףסונב .יטרפה םשוכר
לש ירקיעה קלחה חולשמ רבדב "זכרמה תומצעמ" ןיבל בייק (תלשממ)
תומרל וסינ םירכיאה .(הברעמ הניארקואמ) םירחאה ןוזמה-ירצומו הטיחה
יעצמאב ולביחו םימסא שאב תולעהל ולחה - ולשכנ רשאכ .(םיקפסה תא)
קבאמב וחתפש תונטק תוצובק לש םידדוב םירקמ םג ויה ,ןכ ומכ .הלבותה
.ןייוזמ

םירוזיאה תא םיינמרגה תוסייגה וקיזחה תיברעמה היסור לש השוביכ תעב
רהנ דע תיטייבוסה היסורב תלבוגה הירוטירטה לכ תא ,יזכרמהו ינופצה
ויה םינמורה .םורדבש דירואט היצניבורפה תאו םירק יאה-יצח תא ,ןודה
לש תויצניבורפה חטש בורב םיקיזחמ םהשכ ,םהיניב .הסידואל תיברעמ
ץלאנ רקיעב םינורחאה םע .םירגנוה-ורטסואה ויה ,ןוסרחו בלסונירטקי
.ותוליעפל םינושארה םישדוחה ךשמב קסעתהל ונכאמ

ועיגה ותרזח רבדב תועומש .םינכוסמ ויה הרזח ועסמ לש םינורחאה םיבלשה
.רסאממ קמחתהל ידכ תבכרהמ ץופקל םעפ ץלאנ ףא אוהו ,תונוטלשה לא
ול ויה םש ,הילופ-יאילוגמ מ"ק םירשעכ ןכשש רפכ לא תילגר וכרד השע אוה
חלוש אוה ילויב 4-ב .יתרתחמה והטמ תא םיקה םג םשו והואיבחהש םירבח
םיידיב רבעוהו םיקתוע הרשעב בתכנש ,ולש ןושארה יאשחה רזוחה תא
ותרזח לע עידוה אוה רזוחב :חוטבל לכויש עדי םהב ,םירכיא לא תוחוטב
הציאה הילופ-יאילוגמ תידיימ הבושת .הלועפל םינכומ תויהל וילבקמל רסמו
לכו םילגרמ ץרש רפכה .ירטסוא בצמ-ליח םש הנח :רפכה לא רוזחל אל וב
,לירפאב דוע רפכב ודגב םידוהיה .רצעמב ויה םדוקה טייבוסה לש םירבחה
תונגרובה דועב ,םינכפהמה תא ודצו ופדרש םידוהיה םיריעצה הלא ויה התעו
.םהידי תא תקזחמ תידוהיה

םידוהיה תא וכפה וישנא .תוימשיטנא לש הז יוליגמ גאדומ היה ונכאמ
םתוליעפ רסוחל הביסה תא םהב ולתו ,רבעה תויונערופ לע לזאזעל-ריעשל
םע יעבט ןפואב ודדצי םירישעה םידוהיהש העשב יכ םהל בתכ אוה .יוושכעה
םירכיאה ידידי ויה רתוי םיינעה םידוהיה ירה ,םיטסיכראנאה דגנ םישלופה
שי היפ לעש המארגורפה תא ראתמה ,ינש רזוח רביח םג אוה .םתירב-ילעבו
לש עבור לכבו ,ןטק רפכ לכבש ךכ ןגראתהל םירכיאה םיבייח תישאר :דובעל
ןהילע היהי תודיחיה ומקוי רשאכ .המיאתמ םימחול תדיחי היהת לודג רפכ
-ילעב דגנ ןטק הדימ-הנקב תוליעפב חותפל ידכ התואנה תונמדזהל תופצל
.םידדובמ תומדא

ותוחכונ ;הילופיאילוגל אובי לבל ותוא תוריהזמה תועדוה לבקל ךישמה אוה
אוה ךא .רתוי םיינעה םירכיאב תוכהל תונוטלשה תא ררועתו ,יאדווב עדווית
התיבל ,םינייוזמ םירכיא ינש תייוולב ,עיגה דחא הליל .תוליעפ רסוחמ האלנ
לכלו ,תועדוה םע רבע לכל וחלשנ םידלי .הילופ-יאילוג הצקב הנמלא לש
הברה .התיבב םיקיתווה וידידי וצבקתנ הלילה לש תונטקה תועשה ךרוא
לארומב םבור ויה ואבו ובצייתהש הלאמ .םיריסאו םילוג ,םיגורה - ורדענ
רתונ אוה .רוזעל םיטוהל ויה םיטעמ ;בוזעל וב וציאה םהמ המכ ;דורי
לש ,"תוילחתה תוצובק" רפסמ ןגריאו תוליל העברא וא השולש ואובחמב
תועומש ועיגה זא ךא .ותדוקפל תונותנ ויהש ,םישנא השימח דע השולש
ונכות תא ולש ןושארה רזוחה ילבקמ וניבה םינכש םירפכ המכב יכ ורפיסש
לע תוליעי אל רסוב-תופקתה רפסמ ומזי םירכיאה :הלועפל האיציל תואכ
םישופיחו םירצעמ לש לג היהו ,וקעזוה תונוטלשה ,תומדאה-ילעב יתב
תואובנ ותמאתנ וליאכ היה הארנ .המצע הילופ-יאילוגב םיתבב
-ינב המכ לצא רתתסהל ךלהו רפכל ץוחמ לא חרבוה ונכאמ .םיטסימיספה
.הילופ-יאילוגמ מ"ק םינומש קחרמב ןכושה רפכ ,הקבורנטב םיקוחר םידוד

-םינמרגה םינודיכה תרזעב ,רשא הלא לכל תוומ"
תא םילעופהמו םירכיאהמ ואיצוה ,םינאמטה-םירטסוא
"םהלש הכפהמה ישוביכ
ירה ,תיטסיבונכאמה העונתה לש "הכמ"ה הילופ-יאילוג התיה םא
המיחל-חור הררש רפכב .הלש "הנידמ"ה תויהל תועיבת רפסמ שי הקבונרטל
רוחאמ וראשוהש קשנ-ילכ לש תמייוסמ תומכ אצמנב התיה ןכ ומכ ;הקזח
ןגריא ונכאמ .תוריהזב ואבחוהו ,םיגוסנה םימודאה תורמשמה ידי-לע ביבאב
רתויו רתוי ועיגה רשאכ ,ךכ רחא רפסמ תועובש .תודיחיל םיריעצה תא
הלא לכל תוומ" :המסיסה תא םסרפ אוה ,םירכיאה ןיב טקשה-יאל תוחכוה
םירכיאהמ ואיצוה ,םינאמטה-םירטסוא-םינמרגה םינודיכה תרזעב ,רשא
."םהלש הכפהמה ישוביכ תא םילעופהמו

-ילעב לש הזוחאה יניינב לע תופקתה לש הרדיס ונכאמ םזי ןכ ומכ
םירמושה לש םלרוג םג היה הזכו ,וגרהנ תומדא-ילעב רפסמ .תומדאה
ידכ ,בצמה-ליח ירע לא ורבעו םשוכר תא ושטנ םירחא ;םש ובצוה הארנכש
,ךלוהו לדג חטש וסיכ ונכאמ לש ויתוטישפ .ונכ לע רדסה תרזחהל ןיתמהל
רבכ (1918) רבמטפס עצמאב ;ותצובק לא ופרטצה םיבדנתמ רתויו רתויו
עיתפה רפכה לא ךרדב .הילופ-יאילוג לע הפקתהל םיקיפסמ ויתוחוכש שיגרה
לש תקפסמ תומכ ותולעבל עיגה ךכו ,תוינאמטה תודיחי יתש ןקשנמ קרפו
ואבצ תא תווסהל ידכ םינאמטהה היצילימהו אבצה לש םיליעמו תותמוכ
50-כ לש סוידארב ,לגעמב םיטסיבונכאמה ולעפ םימי העברא ךשמב .ןטקה
.םתוברקתה לע ורהזוה םיירטסואה תונוטלשה .הילופ-יאילוגל ביבסמ ,מ"ק
םיירפכהו םירפכב ומקנתה ,םתוא ואצמ אל ,םהירחא ובקע ןישנוע-תודיחי
.םידרומה לא ףרטצהל ידכ וחרב םיריעצה

תירטסוא הקלחמ לש הכות-ךותל םילא-לורטפ םע ונכאמ סנכנ דחא הליל
רוצנל לורטפה ישנאל רשפיאש רבד ,תינאמטה היצילימל םובשח הישנא רשא
ןיב היה תירטסואה הקלחמה דקפמ .חוטב ירי-חווטל םעיגה דע םשיא תא
םע םדודגל הרזחב וחלשנ רשא ,םיאצילג השולש ויה םייובשה ןיב .םיגורהה
הלאל :םיירטסואה הרושה-ישנא לא הנפוהו ונכאמ ידי-לע בתכוהש בתכמ
הכפהמב םש חותפל ידכ ,םהיתבל םכרד תא תושעלו םהיניצקב תוריל רמאנ
הז ןטק ברק ירחא .םייניארקואה םינכפהמה ידיב ותמוי םה תרחא -
וררועי ,ואצמייו הרקמב ,רשא תופוגה ןמ רטפיהל דציכ - הייעב הררועתנ
רשא ,םירכיא לש הצובק הארקנ ;םיימוקמה םיירפכה דגנ םקנ ישעמ
בורקה תומדאה-לעב לש וחטישב ןתוא וקרזו תולגע לע תופוגה תא וסימעה
.רתויב

המכ ,םיבור םע המכ ,םהיתואמב ונכאמ לא תעכ םיפרטצמ ויה םירכיא
ונד ןהבש תוכשמתמ המחלמ-תוצעומ ומייקתה ןמז ותואב .תוקיר םיידיב
חותפל וצרש ויה .תועיד לש בחר ןווגימ יוטיב ידיל אב ןהבו ,םיאבה םידעצב
תוממוקתה ררועל ידכ חוכה רוזיפל וארק םירחא ,הילופ-יאילוג לע הפקתהב
תוינכות יבגל ןוחטבה-רסוחו םידימתמה םייונישה .ביבסמש םירפכב תיללכ
-יאילוג לע הפקתהה לילב רשא ,ירטסואה ןיעידומה יישקל ופיסוה םידרומה
םיזמר יפ לע ,רבע לכל (םיירטסואה) תוסייגה בור חולשמל םרג הילופ
.םינוש םיעטמ

וחילצה בצמה-ליח לש דוקיפה הטמ ישנא קר .תחלצומ התיה הפקתהה
לע וטלתשה םיטסיבונכאמה .הכובמהו הכישחה תוסחב חורבלו קמחתהל
מ"ק המכ הנכש רשא) תבכרה תנחת לעו סופדה שבכמ לע ,ראודה דרשמ
וארקו וקלוח םיזורכ תואמ .ולסוח םינשי תונובשח .(רפכה זכרמל ץוחמ
.הכפהמה לא ץבקתהל םירכיאל

.הב קיזחהל - ירמגל רחא רבדו ,הילופ-יאילוג תא שובכל - דחא רבד הז היה
אלש ןיבה ונכאמ ךא ,ריחמ לכב םוקמב קיזחהל ופאש חומה-ימומחמ המכ
ועיגה רשאכ .םירידס תוסייג לומ רפכה לע החלצהב ןגהל יוכיס לכ ול היהי
עיסה ,ביואה לש אבצ-תובכר ועיגה יכ ,ימוקמה הנחתה להנממ ,תועידי
לש הלועפב החלצהב םחלנ אוה ;רפכל ץוחמ לא ןטקה ואבצ תא ונכאמ
.תוששואתהל רצע זאו ,מ"ק 130-כ לש זרוזמ עסמ עציבו ,יפרוע-רמשימ

בושחה יאבצה ועצבימ ויה הילופ-יאילוג לש םיחלצומה הייוניפו השוביכ
רשא ,הקבירבידב תולקתיהה התיה ינשה בושחה עצבימה .ונכאמ לש ןושארה
ףרטצה הקבירביד דילש רעיב החונמ תעב .ןכמ רחאל םימי רפסמ הללוחתה
- םדוקמ שגפ ותוא ,סו'צש םשב םדא לש ודוקיפב ,רחא םידרומ חוכ וילא
הנמ דחואמה אבצה .גוראנאטב סרגנוקב ףתתשה רשאו ,ביבאב המיחלה תעב
תובר הכ תוטישפכ) חווט-תכורא הטישפ ןנכית ונכאמ .שיא 1500 טעמכ תעכ
.בוזא-םי דע הניארקוא-םורד תא הצחתש ,(רתוי רחואמ ךילוה רשא
ואצמ הלא ךא ;סו'צש ישנאמ םיעוצפ רפסימל רשקב תחא הייעב הררועתנ
ןלוכ ובדנתה דיימ - עצומה עסמה לע ןהל עדונ רשאכו ,רפכב תורענ םהל
ךשמב םהילע חיגשהלו םירכיא תולגעב אבצה םע דחיב םיעוצפה םע עוסנל
.עסמה

וב םוקמה םג היה םש .תונכהו םיקוסיע לש םימי רפסמ ואב ךכ רחא
תא םינייצמ םירכיאה ויה תינומה הפיסאב :אבצה לש הנזהה תטיש השבגתנ
םימיכסמ ויה (יעבט-יתלב ןפואב אל) הלא .רתויב םירישעה םיקשמה ילעב
הווהתנ .םתלוכי יפכ ,םחל וקפיס םירכיאה לכ .דחא לכ תחא השבכ קפסל
קשנ ורובע היה אל םא ,לבקתה אל בדנתמ ףא ךא :סויג לש ךילהת םג
תוינומה תופיסא ולהנתה םש םגו .המישרב ומשרנ םירתונה ;אצמנב
הנכסה תא שיגדהל ונכאמ ץמאתה םהב רשא םימואנ ואשינו ,תוכשוממ
םינבלה םילארנגהמ םג אלא ,םינמרגהמו ןאמטההמ קר אל - תפקשנה
.חרזמ-םורדב

םתומדקתה תא ורצע םינזיטרפ רפסמ .םירטסואה ופקת ,דחא הליל ,זאו
ופקתנ םיירפכה .רעיה ךות לא םיעסמו תולגעה לע םינעטומ םיעוצפה דועב
לכ .תיחרכה איה הגיסנהש עדי אוה ךא ,גוסיי לבל ונכאמ ינפל וננחתהו דחפ
ביואה יכ חווד רשאכ ,זא קר .רעיב וישנא ואבחנ תרחמה םויבו הלילה ותוא
,הבינגב וענ םה .דגנה-תפקתהב וחתפ םה ,תישארה רככב דעצימב אצמנ
הספתנ איה ךא ,הקעזא-תוא תתל התסינ תחא הרענ .תונטק תוצובקב
תוריקל רבעמ וספיט םינזיטרפה .התקעצ תא רוצעל ידכ השאר לע התכוהו
ואצמנ ביואה תוסייג .רככה לא םיפקשנה םיתבלו תויונחל וסנכנו םיירוחאה
ונכאמ .ןדקרפ ובכש ףא םילייח המכ ;הבוצחב םירדוסמ ויה םהיבור .החונמב
ילייחמ המכ .ברק רשאמ רתוי חבט הז היה .םירטמ 70 חווטמ שאב חתפ
.שאב ולעוה םיתבהו ,םיתב ךותב ורצבתה םירחא .טלמיהל וחילצה ביואה
םהידיבשכ הצוחה םיתבה ןמ ומרז םיירפכה ."םילמנ ןק" ומכ רועינ רפכה
.םייובשה תא םיכמו םיטלמנה רחא םיפדור םהשכ ,םישיטפו םיניזרג

ברקמ םיבדנתמ תודיחי ,תוינאמטה תודיחי ,דחא ירטסוא ןוילאטב :םש ויה
ליצה ונכאמ .הצילימה לש הקלחמו (הניארקואב) םינמרגה םיטסינולוקה
רפסל םחלשו םליכאה ,םהיעצפ תא שבח ,'ץניל-השעממ םירטסוא םירשעכ
לש הלרוג םג היה הזכו ,ותמוה םירחאה םייובשה לכ .םהירבחל םרופיס תא
.ביואה תא קיעזהל התסינש הרענה

.הדש-יחתות רפסמ םע תוירטסוא תורובגת ועיגה תרחמה םויב
רשאכ תינש וזגפוהו ,הזגפהה ללגב רפכה תא תאצל וצלאנ םיטסיבונכאמה
םיירפכ .תיניצר הרוצב סו'צש ,ועצפנ סו'צשו ונכאמ .רעיב תודמעב ומקמתה
רוזעל ידכב םיעצמא לכ ויה אל ונכאמל ךא ,רפכה ןמ םהירחא ומרז םידחפנ
ץוחמ לא דיימ םעפהו ,תפסונ הגיסנ דבלמ ,תורשפא לכ וינפב התיה אל .םהל
תא תוארל היה לוכי ,םשמ קחרה םירטמוליק ואצמיהב ,אבה הלילב .רוזיאל
.תובהלב םילוע הקבירביד לש היתב יכ דיעהש ,םימשב רהוזה

הפירחמ םיחרזאה תמחלמ - םיגוסנ שוביכה תואבצ
לש תובר תואמ ונכאמ לש ויתוטישפ וסיכ םיאבה תועובשה תשולשב
תוומ ,תוומ ,תוומ" התיה המסיסה .תינוציק תוירזכאב ונייטצנו םירטמוליק
התיה אל וזש ןכמ רחאל בתכ אוה ."ןאמטהה לש ודיצל םידמועה לכל
ידי-לע הבתכוה אלא ...םידרשמב םיבושיה הלא ידי-לע הרבחתנש המסיס"
לופויראמ ,קסנאידרב תוביבסב ולעפ ויתודיחי ."תיתדבועה תואיצמה
ירקיעה וחוכ .היצילימ ישנאו תוזוחא-ילעב תולסחמ ןהשכ ,דארגולבאפו
היהיש וימחולל רמא ונכאמ ;תושק הכוהו ,ירגנוה ןוילאטבב םעפ לקתנ
חילצה םירקמה בורב םלוא ,םיראידאמה תמגודכ םחליהל דומלל םהילע
זכרתהל רתויו רתוי וטנ רשא ,םישבוכה תואבצב תולקתיהמ ענמיהל
.םילודגה תבכרה תותמצבו םיינוריעה םיזכרמב

הלירג גיהנמכ ומצע תא דוע האר אל תעכ .בחרתה ןפקיהו ויתולועפ םוחת
הלדח סרההו המקנה תוינידמ .תיתרבח הכפהמ לש רישכמכ בוש אלא ,דבלב
,קשנה יאלמ תא ,הינסחמ תא תונבל תבייח הכפהמה .ךכל המיאתמ תויהמ
םיעצמאה רבדב הבשחמ רחאל .הל םיינויחה הקפסאהו ףסכה ,םיסוסה
,םידרומה אבצ לש תיללכ הפיסאב העבצהל תונקסמה ואבוה ,םיצוחנה
םילאנובירט ומקוה .תונגרואמ תומרחה לש הטיש דעב העיבצה הפיסאהו
עצובי םניד אלא ,םספתה םע דיימ דוע ותמוי אל רוביצה-יביוא ;םיינכפהמ
םידרומה אבצ תא .םייטפשמ םיכילה לש תמייוסמ הגוצת רחאל יבמופב
,דויצו ןמוזמ ףסכ תואשונ תולגע לש הכורא הרייש תוולל הלחה ירקיעה
ךרד לע ונכש רשא םיינע םירפכל תידיימ הרזע שיגהל היה ןתינ רבכ התעו
.עסמה

דעצ םידרומה אבצו ,הילופ-יאילוג תא םירטסואה ושטנ רבוטקוא תישארב
.םישדוח המכל - תחא הרצק הקספהמ ץוח - ראשיהל ידכ םעפהו ,המינפ
ריעה דקפמ ינפב םטאמיטלוא תגצה התיה ונכאמ לש הנושארה ותלועפ
-תיבבש םיריסאה לכ תא ררחשל השירדב ,(ןאמטהה םעטמ) קסבורדנסכלא
םהיניב) םיטסיכראנא רפסמ הילופ-יאילוגל הרזח ועיגה תאז תבוקעב .אלכה
,רובגית רשפיא םאוב .הלודג םינפ-תלבקב ולבקתנ רשא ,(ונכאמ לש ויחא
.םיילהנמהו םייאבצה םיתווצה לש ,דואמ ץוחנ היהש

לש ותלפה רבדב ,בייקמ ךרעה-תובר תושדחה ועיגה רשאכ הדשב ההש ונכאמ
.ןוירוטקרידה ידיב הניארקואב ןוטלשה תליטנו יקסדאפורוקס ןאמטהה
,ישונא ותוא בכרה ותואמ םג בורלו ,יטילופ ןווג ותואמ היה ןוירוטקרידה
ויה ונכאמל ךא ,ןוחצנ תלהצ הרועינ םירכיאה ברקב ."הדאר"ה ותמדוקכ
סחייתהש יפכ (הרוילטפ תגהנהבש) ןוירוטקרידה לא סחייתה אוה .תוקיפס
ןמז ותואב םלוא .ינגרובה םזיניבושה לש רישכמ לאכ ,"הדאר"ה לא םדוקמ
אל ךא ,דאמ םיבר םיביוא רבכ ויה הריעצה הכפהמל :תוריהזב ךרוצ םג היה
.אבצ תוחוכ יד הל ויה

רשאב הגאד-יאלמ םינויד לש םימי ואב הילופ-יאילוגל ונכאמ רזח רשאכ
אוה ;םלשומ וניא וזה הפוקתה תא ונכאמ לש ורואית .ץמאל שיש תוינידמל
םיללח םנשיו ,ויתונורכז לש הז קרפ תביתכל עיגה רשאכ ססוג םדא היה
,רומשל הטלחה הלבקתנ דחא בלשב יכ ,אוה רורבש המ ךא .ורואיתב םיבר
התנוש ךכ-רחא םירופס םימי יכו ;הריהז תוילארטיינ לש סחי לע ,התע תעל
םיקפסמ םניא ונכאמ לש ויתונורכז .(ןוירוטקרידב) המחלמה בויחל הטלחהה
ידיל אובל הווקתב הצוענ הביסהו ןכתי .הז יונישל המרגש הביסל זמר םוש
.םיקיבשלובה םע הלועפ ףותיש והשזיא

תא םודאה אבצה לש דגנה-תפקתימ האשנ 1918 ףרוחבו ויתסה ףוסב
תפקתמ םלוא .גרובנרואו הפוא דע תיחרזמה תיזחב יטייבוסה ןוטלשה
ויה :הכעדו הכלה ,ןבלה םיבדנתמה-אבצו םיקאזוקה דגנ ,םורדב םימודאה
םידקפמ המכ ברקב ןוצר תועיבש יא התיהו ,םימודאה ףרועב תוערפה
תושק םימודאה תוסייגה ועגפנ ךכל ףסונב .םיכומנה םיגרדב םימודא
םיטעמ תועובשו ,לופורבאטס תא ןיקינד שבכ רבמבונב .סופיטה תפיגממ
.תיפוס זקווק-ןופצ לש םודאה אבצה רבשנ ףכ-רחא

הניארקואמ םיירגנוה-ורטסואהו םיינמרגה שוביכה תואבצ תגיסנ תועמשמ
לש תמייוסמ הרוצ תופכל היה לוכיש ,דיחיה חוכה לש ותוקלתסה התיה
םיימוקמ תונוטלש רפסמ ודסונ םירקבו (רוחשה םיה לש) ףוחה רוזיאב .רדס
-רחא רצק ןמזו ,םיירקיעה םיזכרמל ויגיצנ תא חלש ןיקינד ;םיפלוחו םישלח
ןוירוטקרידה השע בייקב .םייוסמ חוכב תוחנל םינוכנ םיתפרצה ויה רבכ ףכ
.ונוטלש םויק לע רומשל לכויש ,אבצ םייקלו סייגל םישאונ םיצמאמ

םכרואל ,ץראה םינפב .תפסונ השילפב חותפל וננוכתה םיקיבשלובה
,םיבר תויפונכ יגיהנמו אבצ-ידקפמ ולעפ ,םייאלקחה תוזוחמה לש םבחורלו
וא תוימואל תואמסיס םע המכ ,םייטילופ םיעבצ לש הבחר תשקמ
קזוח ללגב ןפוד-אצוי היה ונכאמ לש ובצמ .םידדוש םתס - המכו ,תויטילופ
םייטילופה םילאידיאה עבט ללכבו םיירפכה ול ושחרש ןומאה ללגב ,ואבצ
.ולש המארגורפהו

הנימב הדיחי תורשפא ונכאמ ינפב הדימעה תירטסוא-תינמרגה הגיסנה
ירואיתב םיאלמ ויתונורכזו ,הקפסאו קשנ-ילכ לש תיברזר תומכ ףוסאל
תושיגפ הברה ויה ,תוברק המכ וכרענ .תוגוסנ תוינמרג תודיחי םע תוירקת
.המרימו המרוע לש םיכרדב שורדה תא גישהל תונויסנ ויהו ןתמו-אשמל
אבצה לש יביטקפאה וחוכב םג ,ךרע-תבר היילע וארה הלא תועובש רפסמ
היה אל ומוסריפ .ומצע ונכאמ לש בוטה-ומשבו ומוסריפב םגו יטסיבונכאמה
היסור לש תונותיעב הדהאבו תובר םימעפ גצוה אוה .דבלב ימוקמ דוע
הנמזה לביק אוה 1918 רבמצד עצמאב .יתימא ינכפהמ םחולכ תיטייבוסה
תא שובכל ןויסנב קלח לוטיל בלסונירטקיב יתרתחמה יקיבשלובה דעווהמ
לכ לע דוקיפה תא ומצע לע ןוטילו יטסירוילטפה בצמה-ליח ידימ ריעה
.םיכסה ונכאמ .םידרומה תוחוכה

לש תיברעמה הדגבש םילעופ-עבור לא הלילב ויתוסייג תא םדיק אוה
,תמדקומ רקוב תעשב םילעופ-תבכרב ריעה ךות לא וסנכנ םה .רפיינדה
תבכרה תנחת .םיכוראה םהיליעמ תופנכ תחת םירתסומ םקשינ ילכשכ
ףא וסנכנ םיר"ס רפסמו םיקיבשלוב םילעופ לש תודיחי המכ .דיימ הספתנ
רפסמ םע ,םינכפהמה דצ לא רבע יטסירוילטפ הירליטרא-ןיצק .הלועפל םה
תלבלובמ המיחל לש םימי העברא וא השולש רחאל .םהיתווצ לע םיחתות
רהוסה-תיב תא שבכ ונכאמ .ריעה לש לודגה הקלח תא םידרומה ושבכ
רשע ותעשרה תא חיטבה רשא ,עבותה תא רצע אוה ;םיריסאה תא ררחישו
טייבוס םקוה .הזיבה לע םירסואה םיווצ םסריפ אוה ;וגרהו ,ןכל םדוק םינש
ואיבה םיטיסרוילטפה .תועש 24 קר לעפ אוה ךא ,הטילשה הטירוטואכ שדח
אבצה קחד ךכ-רחא רפסמ םימי .תגסל וצלאנ םיטסיבונכאמהו תורובגת
.הצוחה םיטסירוילטפה תא םודאה

םיטפשמל רוספורפ תאמ בלסונירטקיב המיחלה רואית ונידיב אצמנ
תיב לש תחא המוקב ותשא םע ררוגתה רשא ,תימוקמה הטיסרבינואב
וללי םיזגפה .םימחולה םידדצה ןיב רקפה חטשל הכפהש ,רכיכה לא ףקשנש
םימחול-יתלבה םיבשותה .גגה לע ושיקה םירודכה יעלקו ,םישארה לעמ
תנכוסמ תוחפה םהל התארנש ,הנותחתה המוקב וזכרתה רוספורפה תיבבש
.שאה הקספ המיחלל יעיברה םויה לש וברעב ."תוומל טקשב וניתמה"ו
ודמעו ,בוחרהמ המינפ וצרפתה םישנא הרשעכו ,תלדב תוקיפד ישער ועמשנ
םה ךכמ האצותכ :חכוותהו ןנחתה תיבה-לעב .םהל ץוחנ תיבהש םתעד לע
.םיבשותל וריאשה םיירוחאה תאו ,םיימדקה םירדחב קר שמתשהל ומיכסה
םישנאו ,םהירחא וקחדנ םהיחרוא לבא ,תיבה ירוחא לא םיריידה ורבע ךכ
םינזיטרפהו ,ןחלושה לע החנוה החורא .בוחרה ןמ המינפ וצבקתה םיפסונ
.םתרשל וזרדזה תיבה תוריבג ;לוכאל ובשייתה

- ןווגמ היה םשובל .תיטסיבונכאמ םיעלקימ-תקלחמ לש תווצ ישנא ויה הלא
-ירקי םייחרזא הוורפ יליעמ ושבל םקלח ;םירכיא ידגב ,םיגוסה לכמ םידמ
.םהילע םייולת די-ינומירשכ ,שאר דעו לגר-ףכמ םישומח ויה םלוכ .ךרע
דאמ ויה םה" .גרהש םינגרובה לע רפסלמ קספ אל ,דאמ רוכיש היהש ,דחא
.םייתודידי-יתלב ויה אל םישנאה ."ןמזה לכ וחרצ םה" .רמא ,"םיישפט
החוטב התיה איה .רוספורפה תשאל עיצה ותוא ,םייברג גוז ףלש דחא
עגר רחאל ;דחפב הבריסו ,התמ השא לש הילגרמ התע הז וטשפוה םייברגהש
.ותב רובע ןתוא לבקל תיבה-לעב םיכסה חותמ

ינוריעה תיבה-םינפ לש ראפה חכונ המהדת הכומ היה דחא שישק רכיא
ךכ-רחא .הסיעלל הסיעל לכ ןיב תוימשרב הדומ היהו ,וימימ הארש ןושארה
לא בשי ךא ,תותשל וא לוכאל םיכסה אל אוה .הדיחיה דקפמ םהילא ףרטצה
ונכאמ וגיהנמ תא ראית אוה .ימשיטנא היה אוה .חחושל ןחלושה
."םידויהיל םמצע תא ורכמש םיטסירוילטפה ומכ אלש ,יתימא טסינומוק"כ
וישנאל ריתמ ונכאמ היה ,ריע םישבוכ ויה רשאכ יכ ריבסהל ךישמה אוה
וללש תא תאשל לוכי שיאהש יאנתב ,ול וקקזנש רבד לכמ דחא גוז לוטיל
םיכירצ םניא םולש-ירחוש םיחרזא .הרונ היה - הזמ רתוי חקלש ימ .ומצעב
,לכה ירחא ,הלא ;םידוהיהו םינמרג קר וגרה םיטסיבונכאמהש ינפמ ,דוחפל
.תונגרובה לש ירקיעה קלחה ויה

םוסחל תושר ןתנ דקפמה .םהירבח תא ףילחהל התכה-ישנא ואצי ןמזה אובב
וסנכנ הלילה ךשמב .םיירוחאה ןיבל םיימדקה םירדחה ןיבש רבעמה תא
תלדה דיל תוריהמב םילימ המכ םהיניב ופילחהו ,םישנא המכ המינפ
היירי-תונוכמ שא לש תויוצרפתהו ,ןיגוריסל תוירי יפוליח ועמשנ .תימינפה
םיאצמנ םישנאהשכ ,טקש לכה היה תרחמה רקובב .תימדקה רככה ןוויכמ
לש קש ;ובנגנ םידגבה לכו ,ןורא ץרפנ ימדקה רדחב .רככב םהיתודמעב
אבש ,םינזיטרפה דחאל ארק תיבה-לעב .הטימל תחתמ חנומ היה די-ינומיר
תורובגתה דצמ הלא ויה ,תוירי בוש ולחה רשאכ .תוצצפה תא ףסאו
.וגוסנ םיטסיבונכאמהו ,תויטסירוילטפה

תיגולואידיא היציזופוא לש זכרמ
.הילופ-יאילוג ןוויכל םיטסיבונכאמה ורזח בלסונירטקיב המיחלה ירחא
םינושארה תועובשב הזה רוזיאל וסנכנ אל םימדקתמה םימודאה תואבצה
תיאבצ תונגראתהב קוסעל וכישמה ותוויצו ונכאמ רשאכ ,1919 לש
לשמימה" תונכל ןתינש המל תולחתאה ורצונ וז הפוקתב .תיתרבחו
-היאקילווב ראוניב ןושארה ,םיסרגנוק ינש וסנכתה :"יטסיבונכאמה
םיסרגנוקב .הילופ-יאילוגב - ךכ-רחא תועובש השולש - ינשהו ,הקבוליאכימ
םתנווכו ,םידרומה אבצ יליח לשו םילעופ לש ,םירכיא לש םיגיצנ ופתתשה
,םילמעה ינומה לש םהיתוטלחה תא לוקוטורפב םושרלו רשאל התיה
התע תעל היה הז רוזיא .ררחושמה רוזיאה לש הנוילעה תוכמסכ בשחיהלו
לכב ,םירכיאה יגיצנ .יתועמשמ אל היה סרגנוקב םילעופה גוצייו ,דבלב ירפכ
.(רפכ-תוזוחמ) "טסולוו" 32-מ ואב ,ןפוא

םייפוריאה םיטסילאירפמיאה :םיררועמ םיינכפהמ םימואנ םש ואשינ
רטמב וכז ,הרוילטפו קא'צלוק ,ןיקינד ומכ םהילכ יאשונו ,םייאקירמאהו
ומכ ,בייח סרגנוקה" :הרהזא םג הללכנ תיללכה הטלחהב .םיפודיגו תופרח
הלודג ילוא - הנכס תמייאמ ,ץוחמ םיביואה דבלמ ,יכ קומע רעצב זירכהל ,ןכ
םייסורה םירכיאהו םילעופה לש הכפהמה לע תיבמ - רתוי דוע
תולשממה .הכפהמה לש םיימינפה הייוקילמ תעבונה הנכס ,םייניארקואהו
יגיצנמ לולשל ידכ םיצמאמ תושוע הניארקוא לשו היסור לש תויטייבוסה
הימונוטואה תאו שפוחה תא םילעופהו םירכיאה לש םיימוקמה םיטייבוסה
הטלחהה חסונ ךשמהב ."תומסרפמ ןהש םיווצהו תודוקפה ידי-לע ,םהלש
."הכפהמה לע לופונומל התשירד"ב הכישממ תיקיבלשובה הגלפמה יכ רמאנ

לש ינכפהמ-יאבצ ירוזיא טייבוס לש ודוסיי היה ירקיעה יחרזאה גשיהה
התיהש ,תדמתמ הדעו התיה וז ;(אבצה ילייח) םידרומו םילעופ ,םירכיא
עוציבל גואדל ידכ קרו ךא הרצונו ,תוינידמ םוזיל תויוכמס תרסח
םג בויחב הלבקתה ראשה ןיב .םייתפוקתה םיסרגנוקה לש םהיתוטלחה
םג הרבעוה .תומדוקה תויאלקחה תונומוקה תא שדחמ םיקהל העצהה
- רמולכ ,"םיישפוח" םיטייבוס לש םתמקה זוריזל תארוקה הטלחה
רוציל הציאה תרחא הטלחהו ;םירוזיאה לכב םילמעה לש ,םייטילופא
.םירעבש םילעופה ןיבל םיירפכה םילבחבש םירכיאה ןיב "רישי דוחיא"
ויה תרושקתהו הרובחתה יכרד ;דבלב ריינה לע הרתונ וז הנורחא הטלחה
אלש הדבוע ,םייאבצ שוביכ תוחוכ לש ידמ בחר ןווגימ היהו ,עורג בצמב
םלוא .תולודגה םירעה ילעופ ןיבל םיירפכה ןיב יתימא רשק רוציל הרשפיא
ןעטימ םחלושב ,דבכתהל יוארה הווחמה תא תוחפל ושע םיטסיבונכאמה
.הבקסומו דארגורטפ לש םיבערה תשורחה ילעופ לא הטיח לש לודג

תא דמל ונכאמ .הנגה לע םשוה םיסרגנוקה ינשב ירקיעה שגדה ,םינפ לכ לע
ליעי יאבצ חוכ תלעב תויהל תבייח תיתרבח הכפהמ :1918 ביבא לש חקלה
.התנגהל

דגנ תויטסיבונכאמ תודיחי ומחל 1919 לש םינושארה תועובשה ךשמ לכב
הטישבש םייוקילה תא ונכאמל וליג הלא תוכרעמו ,םורדב םינבלה
רשאמ םיבדנתמ רתוי ויה םיתיעל :שבי אל םיבדנתמה םרז .תיתובדנתהה
.שארמ הייזחל ןתינ-יתלב היהו ,ץווכתהל הטנ םרזה ךא .םשומיחל קשנ ילכ
דימעהל ץוחנ היה .םהיתבל רוזחלו המחלמהמ ךייעתהל וטנ תוצובקו םידדוב
לע דמע ונכאמש רחאל ,ךכל םאתהב .עובק סיסב לע םדאה-חוכ תלאש תא
יתובדנתה ,יללכ סויג" תבייחמה הטלחה ינשה סרגנוקה ריבעה ,הזה ךרוצה
."ינויוושו

תיטסיכראנא השיגפב יוטיב ידיל אבש יפכ ,יסכודותרוא-יטסיכראנאה וקה
יתימאה ןגמכ בשחיהל לוכי וניא ...הבוח-אבצ םוש"ש היה ,איהה הפוקתב
בשחיהל סויג לוכי םא ,הלאשה ביבס חוכיו חתפתה ."תיתרבחה הכפהמה לש
לש האצותכ םייקתמ אוה םא ,(םישנאה תושגרב תובשחתה אלל) "ינוצר"כ
ונכאמ לש ודי .הליהקה ללכ יגיצנ ידי-לע ישפוח ןוצרמ הלבקתנש הטלחה
ןיינעהש ,הרעשהה תא הלעמ (ןינאבוק) יטייבוס רפוס .הנוילעה לע התיה
םילאוטקלטניאה רשאמ בוט רתוי וירכיא תא ריכה ונכאמ יכ חיכוה
וגהנ םינבלה יכ ועדיש ללגב ,תובדנתהמ וענמנ םירכיאה :םייטסיכראנאה
םיחוטב תויהל םידיתע ויה םה םיסייוגמכ .םימודאה םיבדנתמה לכב תוריל
.רתוי

דקפמה - וקנביד לש הז ןיבל ונכאמ לש והטמ ןיב הנושארה תורשקתהה
ויה םיסחיה .ראורבפ שדוח ףוסב המייקתה - םודאה אבצה לש ימוקמה
תונותיעב עיפוהל ךישמה ונכאמ .תיאבצה תירבל קקזנ דצ לכ .םייתודידי
סראמב םודאה אבצה עיצה רשאכו ,םילמעה ינומה לש רוביגכ תיטייבוסה
לכ לש ןוילעה דקפמה תעכ היהש) ןיקינד דגנ םייאבצה תוחוכה תא דחאל
.רצק ןמז ךות המכסהל עיגהל וחילצה ,(םורדב םינבלה תוחוכ

םכסהב .םיקיבשלובה םע ןתמו-אשמ להנל ונכאמ היה דיתע םימעפ שולש
תויעצבימ תורטמל ףופכ היהי יטסיבונכאמה אבצה יכ רמאנ הזה ןושארה
תא לבקי יטסיבונכאמה אבצה ,הזמ רתוי .םודאה אבצה לש ןוילעה דוקיפל
גרדה דעו ןוילעה גרדהמ ,ולש םייטילופ םיראסימוקכ םודאה אבצה ינוממ
התוא תומכל הווש תומכב ,הקפסאו קשנ םיקיבשלובהמ לבקי אבצה .ידודגה
- ומש לע רומשל ךישמי אבצה .םודאה אבצה לש תובורקה תודיחיה ולבקי
אבצ" :םשה תא ומצעל ץמאל דיתע אוה רתוי רחואמ) םידרומה אבצ
קיזחהל ךישמי ןכו ,"(םיטסיבונכאמ) הניארקוא לש ינכפהמה םידרומה
דיתעה ויפוא לע םכסהב רמאנ אל רבד .(םייטסיכראנאה) םירוחשה וילגדב
.םיטסיבונכאמה ידי-לע וקזחוהש םיחטשב יחרזאה להנימה לש

.םורדב תומודא תוחלצה רפסמ לש ןתישאר תא ןמיס ונכאמ לע םכסהה
יטסיראצ ןיצק - ביירוגירג) ןוסרח תא ביירוגירג שבכ 1919 סראמ שדוח ףוסב
לא ולש םינזיטרפה אבצ םע קרע ךכ-רחאו הרוילטפ ישנא תא תריש ,רבעשל
םימודאהו ,הסידוא תא תוריהמב םיתפרצה וניפ לירפאב .(יקיבשלובה דצה
.םירק תא םודאה אבצה שבכ שדוח ותואב .ריעה ךות לא ודעצ

תא בלשל םאובב םיישקב םיקיבשלובה ולקתנ ,תאז תורמל ,לבא
םימודאה םיחטשה םע - התע הז שדחמ ושבכנש - תוימורדה תויצניבורפה
הכמתו המיכסה תיקיבשלובה תוינידמה .תחא הדיחי ידכל םימדוקה
םלוא .םיינעה םירכיאל תולודגה תוזוחאהמ קלח לש ןהיתומדא תקולחב
תויהל תובייח תולודגה תוזוחאה לש תומדאה רתיש םג העבק תוינידמ התוא
שוכרל וכפיי רכוס-קלס תודשו םיבנעה ימרכ :תויתלשממ תווחכ תולהונמ
הדרוהש הלוצאל םיכייש ויהש דויצהו םייחה-ילעב לכ ןכ ומכו ,הנידמה
.היסכנמ

אוה םימדוקה תומדאה ילעב שוכר לכש ךכ לע ודמע ,ינש דצמ ,םירכיאה
תויאלקחה תונומוקה) הילופ-יאילוגב רבדה ןגרואש יפכ ,תוכזב םהלש התע
םימודאה תואבצה ,הזמ רתוי .(ירמגל ינוצר סיסב לע ,רומאכ ,ויה ונכאמ לש
יווצו תומרחה התיה ותועמשמש רבד ,םמויקל ימוקמה רוצייה לע וכמתסה
(םידוהי ויה תובורק םיתיעל רשא) "הק'צ" ישנאו םימודא םיראסימוק .סויג
הלומעתהו יקיבשלובה יתגלפמה ןוגריאה .האנישל הרטמל הרהמב וכפה
םירוזיאב ללכ אצמנב ויה אלו ,םירעה בורב ידמל םישלח ויה תיקיבשלובה
.םיירפכה

תונויסינ ךא "םיינע םירכיא ידעו" תמקהל תונויסינ רבכ ושענ ןמז ותואב
רשא ,םידעווב תבשל יאנפ היה אל םיינעה םירכיאל .םיליעי ויה אל הלא
תוביס טעמ קר ויה ,הרקמ לכב .םיקאלוקב תואלמ בורל ויה םהיתובישי
.םישדחה םהיטילש םע הלועפ ףתשל םיינעה םירכיאה תא ודדועיש
םהלש היציזופואב םידחואמ ויה ,דחאכ םיינעו םידימא ,םיירפכה
םה .הבקסומב ןוטלשל התלע השדח הגלפמ יכ ונימאה םהמ קלח .תונוטלשל
דגנ ויה ךא - וריהצה םה - המדאה תא םהל ונתנש םיקיבשלובה דעב ויה
ןורחאה ןויסנה יכ םהל היה הארנ .םתוא דודשל תעכ םיסנמש םיטסינומוקה
לש ובחורו וכרוא לכל ;ןוטלשל החלצהב דגנתהל ןתינש ,חיכוה ושכרש
לש תוליעפו 'ץניל ישעמ ,תותצה ,הקפסא יחולשמ בכעל תונויסנ ויה רוזיאה
.תונייוזמ תוצובק

רשא םודאה אבצה לש תודיחי ןתוא לא טשפתהל הלחה תורמרמתהה
לש היינשה היזיבידה יכ ורפיס םינמאנ םיחוויד .םוקמהמ וסיוג ןהישנא
,תעמשמ-רסוח" לשב תוררופתה לש בצמב התיה יניארקואה םודאה אבצה
םזיבונכאמ-ורפ ,תוימשיטנא ,םזינומוק-יטנא ,םיפלק-יקחשמ ,תורכש
."רוחשה-לגדה תואמסיסו

םיזכרממו קסבורדנסכלאמ .תדדובמ העפות הנניא רוחשה לגדה תרכזה
וסניכ ןמז ותואב ךרעב .תיטסיכראנא העפשה לע םיחוויד ועיגה םירחא
םייוכיס שי" יכ רמאנ היתוטלחהמ תחאבו ,קסרוקב הדיעו םיטסיכראנאה
םא ,תיטסיכראנאל תוריהמב ךפהית תיניארקואה הכפהמהש ,ךכל םיבר
תטיקנ הנימזה בצמה תרמוח ."הירוחאמ םידמועה תונויערה יפ לע טופשל
ןותיעה .םיטסיכראנאה דגנ םיקיבשלובה דצמ תשדוחמ םיעצמא
,קתשוה - ("הקעזא ןומעפ") "טאבאנ" - הניארקואב ישארה יטסיכראנאה
לא ואב םהמ המכ .רסאמב םויא תחת רבע לכל וצופנ ןותיעה-תכרעמ ירבחו
,ךרדב בכוע ,םהיניבש בושחה לאוטקלטניאה ,ןילוו ;הילופ-יאילוגל ונכאמ
.ינכפהמ-יאבצה טייבוסה שאר-בשוי תרשימל רחבנו ץיקב םשל עיגה ךא
תוירחאה תא ומצע לע לטנו ,הבקסוממ (לירפאב) םדוק דוע עיגה בונישרא
יכ םיקיבשלובה תודשחל דוסי היה .םייטסיבונכאמה הלומעתלו ךוניחל
.תיגולואידיא היציזופוא לש זכרמל ךפיהל תדמוע הילופ-יאילוג
ד קלחל