ה קלחל
םיביוא ינש ןיב
תורדרדיה לש בצמב רבכ ויה םיטסיבונכאמה ןיבל םיקיבשלובה ןיב םיסחיה
,1919 לירפאב ,וסוניכ תא הילופ-יאילוגב ינכפהמ-יאבצה טייבוסה םזי רשאכ
סנכתה רשאכ .םידרומהו םילעופה ,םירכיאה לש ישילשה סרגנוקה לש
.ינויצולובר-רטנוק לעכ וילע זירכמה ,וקנבידמ קרבימ לבקתה סרגנוקה
הרזחב וחלש בורקמ הז ועיגהש םילאוטקלטניאה ךא ;תיזחב זא היה ונכאמ
.םילמעה םינומהה ןוצר לש ויוטיב אוה סרגנוקה יכ ונעט הב ,הכורא הבושת
תודידי-רוקיב ךרע וקסנבוא-בונוטנא .יאבצה הלועפה ףותיש ךישמה םייתניב
.יאמב 4-ב ותמגודכ השע ביינמאק .סו ,לירפאב 29-ב יטסיבונכאמה הטמב
,יכ הנענ אוה ;ינכפהמ-יאבצה טייבוסה תא רזפל ןוכנל תאז בשח ביינמאק
לש םילכ ויה רשא ,םירחא תומוקמב םימוד תומש ילעב םיפוג ומכ אלש
לש םתריצי היה ימוקמה ינכפהמ-יאבצה טייבוסה ירה ,תויטילופ תוגלפמ
.םמצע םילמעה ינומה

;תיטייבוסה תונותיעב ונכאמ לע תויבויח תועידי עיפוהל וקספ וז הפוקתב
תודיחיה לא דוע העיגה אל הקפסא .תיתרוקיב רתויו רתוי השיג הטקננ
לש ויתונויער ויה ויבגל רשא) יקצורטש הדבועה .םייטסיבונכאמה םירוזיאהו
תיזחל רתוי הבר תישיא בל-תמושת שידקה (העקוהב םיבייח ויתוטישו ונכאמ
יאבצה בצמה הנתשה יאמ שדוחב לבא .תועמשמ-תבר תויהל הלוכי תימורדה
דגנ הדירמב חתפ ,ברעמ-םורדב ירקיעה יטייבוסה דקפמה ,ביירוגירג :ירמגל
רוזיא לשו ןוסרח לש ןאמטהכ ומצע לע זירכהו םיקיבשלובה וינודא
.דירואטה

םיזכרמב ;הבקסומל םינמאנ וראשנ םיזכרמ המכב בצמה-ליח תוסייג
ודיצל ורבע םיבר םייטייבוס תוסייג .תוילארטיינ לע םילייחה וזירכה םירחא
תיזחה .םייקיבשלוב-יטנא ויה (ובשחנש המכ דע) םירכיאה .ביירוגירג לש
התיה הדיתע - ונכאמ םג קרע וליא .הטטומתה תיברעמ-םורדה תיטייבוסה
תא ונכאמל ביינמאק ףרגלט יאמב 12-ב .טטומתהל תיברעמ-םורדה תיזחה םג
דצל בצייתתש וא - עיגה עירכמה עגרה" :ביירוגירג תדירמ רבדב תושדחה
ינא ...ביואל תיזחה תא ,םצעב ,חתפתש וא ,היסור לכ לש םירכיאהו םילעופה
לש ויתונווכ ןה המ עדוי וניא אוה יכ הנע ונכאמ ."ינכפהמה ךדובכ לע ךמוס
םייתניב .טושפ ןקתפרה אוה ירה - הלשממ םיקהל ןנוכתמ אוה םא :ביירוגירג
,םילעופהו םירכיאה לש הכפהמל יוניש אלל ןמאנ" יטסיבונכאמה אבצה ראשנ
."הק'צ"ה תמגודכו ,ךלש םיראסימוקה תמגודכ תומילאה ירישכמל אל ךא

םלוכ :ןיקינד לומ םיבצינה ויתוסייגל תיללכ הדוקפ ונכאמ םסריפ ןמז ותואב
םיקיבשלובה ןיבש תובירמב בשחתהל ילב ,הקזוחב דומעל םיבייח תיזחב
םרוג היה אל ביירוגירג יכ רוריבב הלגתנ הרהמב ,םינפ לכ לע .ביירוגירג ןיבל
ישעמ לש לטובמ אל רפסמו ,םיירזכא םימורגופ ועציב ויתוסייג .תובישח-לעב
השקתנ אוהו ,תיביטקורטסנוק תלוכי לכ ביירוגירגל התיה אל ךא ;הזיבו דוש
אל תויהל ךפה םיטעמ תועובש ךותב .דחואמ אבצכ ואבצ לע רומשל דואמ
.םימחול םיפלא-תשולש וא םייפלא םע ,היפונכ גיהנמ רשאמ רתוי
.ונכאמ יפלכ רתוי השקונ וק טוקנל םילוכי םהש בוש ושיגרה םיקיבשלובה

וייחב שקנתהל םינכוס ינש "הק'צ"ה החלש יאמ שדוח לש הינשה ותיצחמב
תורישה) "הקדווזאר"ה ינפב הדוותהו ויבצע תא דביא דחא ;ונכאמ לש
םיתורישה ויה רבכ וז הפוקתב .גרוהל ואצוה םהינש .םידרומה לש (יאשחה
םיקוסע ,םייטייבוסה תונוטלשה לש םגו םיטסיבונכאמה לש םג ,םייאשחה
לביק ונכאמ .1921 דע ךשמנש םיניינע בצמ - ינשה דצה לא הרידחב דחא לכ
תריצע .םיקיבשלובה ידיב תקזחומה ריע יהשוזיאל סנכיהל זעי לבל הארתא
.רוזיאה לע רגסה תלטה ללכל החתפתנ םימודאה ידי-לע םידרומל הקפסאה
ונכאמ ישנא) תשומחת אלל טעמכ ורתונ תיזחבש תויטסיבונכאמה תודיחיה
תויומכה תורמל ;םתשומחת לעו םקשינ לע רומשל םעפ ףא ודמל אל
.(רוסחמב ואצמנ דימת ,תרחא וא וז ךרדב ,וגישהש תומוצעה

לש יעיבר סרגנוק סנכל הטלחהב הצוענ התיה יולגה רבשמה ץורפל הביסה
םע םיסחיה לש וז תורדרדיה .הילופ-יאילוגב םידרומו םילעופ ,םירכיא יגיצנ
ביבאה תפקתימב ,ותורעתסהב חתפ ןיקינדש ןמזב התרק םיקיבשלובה
היה בצמה יכ 1919 יאמב 30-ב עידוה ינכפהמ-יאבצה טייבוסה :ולש הלודגה
ידי-לע אלו ,םמצע םילמעה םינומהה ידי-לע קר וב לפטל היהי רשפא"ש הזכ
ונמזוה םודאה אבצה לש הרושה ישנא ."תויטילופ תוגלפמ וא םידדוב םישיא
תודיחיל הווש סיסב לע ,סרגנוקל םהיגיצנ תא חולשל יבמופב
.תויטסיבונכאמה

הנמזהה חסונ לע חוויד לביק ,בוקראחב זא ההש רשא ,יקצורט יכ ןכתי
"הני'צשבונכאמ"ה יוניג תא בתכ רשאכ ,לביק אלש ןכתיו ,סרגנוקה סוניכל
םתשיג ,הרקמ לכ לע .ינויב 2-ב ,("ךרדה לע") "יטופ אנ" ולש תבכרה ןותיעב
תשרפב החכוה קפסב לטומה םתונמאנ רשא) םודאה אבצב הרושה ישנא לש
םתחנש ,1824 רפסמ וצ .רתוי םייטסארד םיעצמא תטיקנ הנימזה (ביירוגירג
לכ יכ זירכה ,סרגנוקה םויק לע רסא ,ינויב 4-ב ,בוקראחב יקצורט ידי-לע
לכ רסאמ לע דקפו תיטייבוסה הנידמב הרומח הדיגבכ בשחית וב תופתתשה
יכ ןימאהל דוסי שי .תונמזהה תצפהב וקסעש םישנאה לכו ורחבנש םיגיצנה
.ונכאמ לש ורסאמל ארק ףסונ (ידוס) וצ

התיה םייתניב .ונכאמ לא תורישי חלשנ אל 1824 'סמ וצ לש קתעה םוש
ידי-לע השבכנ הילופ-יאילוג .הצואתו המצוע תפסוא הנבלה הפקתימה
םודאה אבצה לש תניירושמ תבכר החלשנ תרחמה םויב .ינויל 6-ב םיקאזוק
;ףוסה דע הנדגנתת ויתודיחי יכ םיפצמש העדוה ףוריצב ,ונכאמל תרובגתכ
הטמב קואל'זמו בולישרוו םע תוצעייתהל אובל הנמזה לביק ומצע אוה
וצו ,1824 'סמ וצ לש חסונה ונכאמ ידיב היה רבכ איהה תעב .םהלש ישארה
ךורא קרבמ חלש אוה ינויב 9-ב .דוקיפה תא רוסמל וילע היה ויפ לעש - ףסונ
ולעוהש תומשאהה תא םיזה אוה .יקצורטו ןינלל ונממ םיקתעהו ,בולישרוול
רודל תולוכי ןניא םידרומה תוטיש יכ ואצמ םיקיבשלובהש ךכ לע דמעו ,ודגנ
תרמוח חכונל יכ ,םג ףיסוה אוה ךא ;םהלש הרוטאטקידה םע תחא הפיפכב
דוקיפה תדמעמ רטפתהל עיצמ אוה ויפלכ םיקיבשלובה תונייוע חכונלו בצמה
.ולש

לש קייודמה םכלהמ רחא בוקעל השק ונידיב תואצמנה תודבועה יפ לע
קסבורדנסכלאל עיגה ונכאמ ,םינפ לכ לע .וז תלבלובמ הפוקתב תוערואמה
היה רשא ,םודאה אבצה לש ןיצקל םידרומה אבצ לע דוקיפה תא רסמו
ויה רשא ,ויתודיחי ידקפמל הרוה אוה .בוקראח םע רשק לכמ תינמז קתונמ
לש ןטק חוכ םע ,ומצע אוה .םהיתודמעב ראשיהל ,םודאה אבצל תוחפוסמ
.הברעמ רפיינדה תא הצח ,םירחבנ םישרפ

תאו בלסונירטקי תא ,וז רחא וזב ,םיקיבשלובה ודביא רהנל חרזממש תעב
הדיחי לכ דגנ םינטק תוברקב - תיברעמה הדגה לע - ונכאמ םחלנ ,בוקראח
תודיחיו םייקיבשלוב םינוגריא לסחמ אוהשכ ,ול הדגנתהש תיקיבשלוב
.םיישפוח םיטייבוס םיקהל םיירפכה תא דדועמ אוהשכו ,םירפכב "הק'צ"
.ביירוגירג םע תורשקתה ידכל אב ינוי שדוח ףוס תארקל

לכש ומכ רנויצולובר-רטנוק - ךכיפלו ,ןקתפרה אוה ביירוגירגש ןימאה ונכאמ
ןמז ותואב .(םינקתפרה םתויה םצעמ םירנויצולובר-רטנוק ויה םינקתפרהה
תא תונבל תוציחנה ידי-לע ,דימת רשאמ רתוי ,תבתכומ ותוגהנתה התיה
ךכיפל .בוט ילאיצנטופ רמוח יוצמ ביירוגירג לש ואבצב יכ שח אוה .ואבצ
אוה .ונכאמ לש והטמ לא ביירוגירג עיגה ילוי עצמאבו ,השיגפ םייקל םיכסה
,םש ואצמנש םידוהיה תודוא תעגופ הרעה ריעה רשאכ ,ער ןושאר םשור השע
.השיגפה ךשמ לכל ראשנ הזה םשורהו

םוחלל התיה עצומה הלועפה ףותיש תרטמש ,העידב וקיזחה םיטסיבונכאמה
םיקיבשלובב המיחלש ךכ לע ודמע םה ךא ;םיקיבישלובה דגנו םינבלה דכנ
.תיתרבחה הכפהמה םשב תישענ הניא םא תינויצולובר-רטנוק הלועפ התיה

היה ;םיריזח ויה םיטסירוילטפהו םיקיבשלובהש התיה ביירוגירג לש ותשיג
דגנ תירב-לעב לכל ףרטצהל ןתינש רבס אוה .עדי אוהו ,םתא ןויסנ ול
אל אוה ןכלו ,םתא ישיא ןויסנ לכ ול היה אל ,םינבלל רשאב .םיקיבשלובה
.םייפוא המ עדי

לש והטמב וספתנ ןבלה אבצה לש םיחילש ינש םימי תרצק התיה תודכלתהה
-רחא רפסמ תועשו ,יאשחב ולסוח םה .םהידיב ביירוגירג לא בתכמשכ ,ונכמ
דוקיפה הטמ ישנא ידי-לע תיטרפ השיגפב ושאר-ירמושו ביירוגירג ורונ ךכ
םילייחה ינפל ומאנ הב ,תואבצה ינשל תפתושמ הפיסא הסנוכ .יטסיבונכאמה
ןויכ ,עריאש המ תא בויחב הלביק הפיסאה .םיריכבה ויניצק םגו ונכאמ םג
םדוקמ ויהש תוינזיטרפה תודיחיה לכ ."תירוטסיה הניחבמ ץוחנ" היה הזש
.יללכה יטסיבונכאמה םידרומה אבצ לא ופרוצ ביירוגירג לש ודוקיפ תחת

גרוהל-ותאצוה תודוא םוסריפה אולמ תא ונתנ םייטסיבונכאמה םינלמעותה
חלשנ ,ערואמה לע עידומה ,ץפוהש קרבימה לש קתעה .ביירוגירג לש
יפכ הלודג הכ התיה אל יאבצה חוכה תפסות םלוא .הבקסומב ןילמרקל
הזמ תיניצר המיחלב וסנתה אל ביירוגירג ישנא .היהתש ונכאמ הפיצש
םהל ומרג תורכשו םימורגופ ,תלבגומ-יתלב הזיב ;םיבר תועובש
ונקש ןויכו ,םירעבנ םישנא ויה םה" :תאז גיצמ ןילווש יפכו .היצזילארומדל
תולעתהל םילוכי ויה אל ,ביירוגירג םע םתוהש ךשמב םידספנ םיגהנמ םהל
."םייטסיבונכאמה םינזיטרפה לש תירסומה המרה לא

הקבונוגרפ ברק
תואבצה רובע ךלוהו לדג יאבצ ןוסא ובוחב אשנ 1919 תנש לש ץיקה
םודאה אבצה גוסנ ילויב .הכשמנ ןיקינד לש ותומדקתה .םורדב םייטייבוסה
לש ופוחל - הסידוא תאו בייאלוקינ ,ןוסרח תא ןיקינד שבכ טסוגואב .םירקמ
ותטישפב בוטנומאמ לרנגה חתפ החרזמ קחרה .ןופצב בייק תאו ,רוחשה םיה
"הליחב"ה תא ריכזמ בונישרא .םימודאה יווק ירוחאמ לא תירלוקטקפסה
תיללכה הנומתה ,תמאבו .םיקיבשלובה לש םתשלוח חכונ ונכאמ שחש
ךות לא םינמרגה ומדקתה רשאכ ,1918 לש םינושארה םישדוחה תא הריכזה
לש בצמבו םיליעי-יתלב ,םורדב םימודאה תואבצה .הניארקוא
ויתודיחיל תועדוה ונכאמ חלש ילויב .תוררופתה ינפב ודמע ,היצזילארומד
ןבור .רוזחל ןהל הרוהו ,םימודאה תואבצה םע ןיידע ויה רשא ,תומדוקה
.םתא ואב םימודא םילייח רפסמ .דארגטבזילא דיל טסוגואב וילא ופרטצה
-מ רתוי התע וללכש ,ויתוחוכ לש שדחמ םנוגריאב םימי המכ הליב ונכאמ
,םישרפ תדאגירב ,םילגר-ליח לש תודאגירב עבראל וקלחתה םה ;שיא 15000
500-ב דייוצמ היהש ,היירי-תונוכמ לש דחוימ דודגו הירליטרא תדיחי
.םיעלקימ

5-ב ,1 'סמ וצ םוסריפ למיס ויתולועפ לש וזה השדחה הפוקתה תישאר תא
.םידרומה תוגהנתהל םייללכה תונורקעה וטרופ הז וצב .1919 טסוגואב
תיניארקוא ,תיסור וז היהת - הרישעה תונגרובה :המישרב וסנכוה םהיביוא
לעב קדוצ-יתלב יתרבח רדסב וקיזחה רשא הלא לכ ,הזמ רתויו - תידוהי וא
-תודיחי ירבחו "הק'צ"ה ,םייקיבשלובה םיראסימוקה ומכ ,ינגרוב יפוא
וא ,דוקיפה הטמ לא חלשיהלו רסאיהל םיבייח םינורחאה הלא .ןישנועה
לכל ףרוע תונפל םיבייח םידרומה .דגנתהל וסניו הדימב - םוקמב תורייהל
תילכתב הרוסא - םתדידש וא םיוולש םידוהי תאכה :ישיא חוור לע הבשחמ
תבייח תוגהנתהה .תיאמצע וא תיתורירש שוכר תמרחה לכ הרוסא ;רוסיאה
רוכיש תואריהל - דחוימבו עשפ התיה תורכש .תעמשוממו תרדוסמ תויהל
תובשחתהב גוהנל בייח אוה ךא ;ברקל ןכומ תויהל דימת בייח דרומ .תובוחרב
תא םידרומה אבצ שבכ הז וצ םוסריפ רחאל .תימוקמה היסולכואה יפלכ
.הסידוא רבעל האלה ץחלו ,םינבלה ידימ דארגטבזילא

שדחה ואבצש ,הנקסמה תא רהמ וקיסה םינבלהש ,ךכל תובוט תוחכוה שי
חלשיהל ופסאנ םידחוימ תוסייג .רתויב השקה ידיימה םבירי היה ונכאמ לש
םהלש המיחלה רשוכ רשא ,םישרפ לש תורחבנ תודיחי םיניצק ידודג - ודגנכ
.ונכאמ לש ותכרעהל הכז

ויה םהיבירי ;וכוה םידרומהו ,הסידואל תינופצ שארמ ןנכותמ ברק ךרענ
ץחלה .תשומחת ורסח םמצע םה - דימת ומכו ,םרובע ידמ לודגו קזח חוכב
.ברעמ-ןופצ ןוויכל ךכ-רחאו ,הנופצ תגסל ץלאנ ונכאמו ,קזחתנ םינבלה דצמ

ירקיעה חוכה תגיסנ לש יח רואית ריאשה ,וז המיחלב קלח לטנ רשא ,ןילוו
קחרה ויה םישרפה .ללכה-ןמ-אצוי ןפואב שבי היהש ,ויתסה לש קבאבו םוחב
םילורטפ םע םיקסופ-יתלב תוברק םילהנמ םהשכ ,ויפגאבו רוטה לש ופרועב
םיסוס ינשל תומותר ויהש ,םירכיא תולגעב עסנ םילגרה-ליח .םינבל
"הקנא'צאט"ה לעשכ - תחא לכ לע גהנו םינזיטרפ ינש - ("תוקנא'צאט")
,"תוומ וא תורח" :תואמסיסה וילעו ,רוחשה לגדה ססונתמ רוטב הנושארה
רופס-ןיאל תובר תולגע ויה ."םילעופל תשורחה-יתב ,םירכיאל המדאה"-ו
ןשוכר לכ לע םירכיא תוחפשמ ופרטצה הריישה לאו ,םיעוצפ ואשנ רשא
.םינבלה לש תוירזכאה ישעממ וטלמנש םיטילפ - ןהלש םייחה-ילעבו

.הכשמנ הגיסנהו ידמ קזח היה ביואה ךא ,הנגהל רצעיהל דחא ןויסנ השענ
ןאמוא דיל קזח יטסירוילטפ חוכ םע עגמ רוטה רצי (1919) רבמטפס ףוסב
םיידדה תודשח הברה םע ,םיטסירוילטפה םע ןתמו-אשמ חתפנ .הקבונוגרפו
לש ויעוצפב םיטסירוילטפה ולפטי ויפ לע ,םכסהל ועיגה םה .םיענמנ-יתלב
.םינבלה ןיבל וניב תילארטיינ הדמע וטקניו ,ונכאמ

םיטסירוילטפה הרושה-ישנא תא ענכשל ןויסנב דיימ וחתפ םיטסיבונכאמ
וצפוה ,תדיינה סופדה-תנוכמב תוריהמב וספדוהש - םיזורכו ,תודמעבש
יכ ונכאמל עדונ ןהשלכ תואצותב תופצל ולכויש ינפל ךא .םהיניב
היה אוה .ןבלה דוקיפה םע ןתמו-אשמ ובג ירוחאמ ולהינ םיטסירוילטפה
.םידדצה לכמ ףקומ

הז .םינבלה תודמע דגנ וחוכ לכב דגנ-תפקתהב ונכאמ חתפ רבמטפסב 26-ב
עבראו-םירשע רחאל .ונכאמ לש ויתוברק לכמ רתויב םדמ-בוקעה ברקה היה
,(היירי-תונוכמ 120-ו םיחתות 20 ודביא םה) םינבלה וסבוה המיחל לש תועש
.הברעמ תוריהמב ומדקתה םידרומהו

הריהמ התיה ,םילילד תוחוכ ידי-לע קזחוהש ,םינבלה ףרוע ךרד םתומדקתה
לופוקינ ,גור-יובירק תא ושבכ םה םייעובש ךותב .ןמאית אלש הדימב
ףוח לעש לופויראמו קסנאידרב ,לופטילמ תאו הילופ-יאילוג ,קסבורדנסכלא
קדצה ןמ שי ךכיפל .בלסונירטקי תא ושבכ םה רבוטקואב 26-ב .בוזא-םי
םיחרזאה-תמחלמב םיעירכמה תוברקה דחא היה הקבונוגרפש ,הנעטב
.םורדב

תיטסיכראנאה הכפהמהו ריעה
איש תא ולמיס ,ךליאו 1919 רבוטקואמ ,םיאבה םישדוחה תעברא וא תשולש
לודגה רומיהה החניה ןיקינד לש םינבלה תואבצה תא .ונכאמ לש הריירקה
רתויב תינופצה הדוקנה ,לרוא לא ועיגה םה .הבקסומ רבעל םעסמ לש
ךא .הקבונוגרפב רותיכה ןמ ונכאמ לש ותצירפ רחאל רצק ןמז ,םתומדקתהב
םישנא םהל ורסחו ,תרובגתכ םילייח סייגל םהיתונויסנב ולשכנ םינבלה
בייח דחא זכרממ ונכאמ קוליס .ףרועה ירוזיא תא תוליעיב קיזחהל ידכב
ךשמב םימעפ רפסמ םיידי ופילחה תובר םירע .רחא זכרממ בצמ-ליח תאצוה
לש רשקהו הקפסאה יכרד לכ תא טעמכ וסיכ םיעצבימה .הלא תועובש
תותמצ תא ונכאמ שבכ רשאכ וספתנ הקפסא לש תומוצע תויומכ .םינבלה
בוש וקתונ םינבלה לא רוחשה-םיה ילמנמ הקפסאה יווקו ,םילודגה תבכרה
.בושו

המכ ולעפ רוזיאב ;ןיקינד דגנ םחלש דיחיה הלירגה גיהנמ היה אל ונכאמ
-ורפכ ןהמ ,תויטסיבונכאמ-ורפכ ןמצע לע וזירכהש ןהמ ,רתוי תונטק תוצובק
,םיטסיבונכאמל האוושהב תובישח תורסח ויה הלא םלוא .תויטסירוילטפ
,תישפוח הקילבופר ידכל עיגהש המ תא ודסיי םישדוח המכ ךשמב רשא
תונמאנב ובצינ םיירפכה .הניארקוא-םורד לש הבור תא ללכ החטישש
וכפה האובתה לש חוכב-ףוסיאהו תויתלשממה תווחה תטיש ;ונכאמ ירוחאמ
-יטנא"ל םתוא הכפה םינבלה תוגהנתה וליאו ,םייטייבוס-יטנאל םתוא
תורכיאה תא גלפל םיטייבוסה תונויסנ .רתוי דוע הפירח הרוצב "ןיקינד
סרגנוקה זירכה ,ראורבפב ,םדוק דוע .הכ דע ולשכנ םיקאלוקה תא דדובלו
תא וז תונייועה תוצובקל םילמעה תא גלפל אלש ינויח הז" יכ הילופ-יאילוגב
-לע עבקיהל םיבייח ונלש שדחה ירארגאה רדסה לש םיעצמאהו םיכרדה ...וז
לש המויק ."ללככ תורכיאה תמזוי ידי-לעו ,תיעבטו תישפוח הטלחה ידי
ךכ .ןמזה ךשמב רתפיתש היעב היהת וזש שגרוה ךא ,רכוה םיקאלוקה תבכש
תונוכנ לש השוחת םירפכב תיללכה השוחתה התיה דוע (1919) הנשה ףוסב
.הזה יטסיבונכאמ וקב ךומתל הבר

המכ דע ,שושחל ךרוצ םוש היה אל ולש ינכפהמ-יאבצה טייבוסלו ונכאמל
ךא ,תכבוסמ רתוי היעב וביצה ,תאז תמועל ,םירעה .םירכיאל עגנ הזש
לא ונכאמ לש םינזיטרפה וברק רשאכ ,רבוטקוא תליחתב .רתויב הבושח
האור רבועה םוי לכ !םידרומ םירבח" :םוי-תדוקפ םסריפ אוה ,קסנאידרב
הב העשה יכ הארנ .ינכפהמה םידרומה אבצ לש ותוליעפ רוזיא לש תובחרתה
וז .הקוחר הנניא ,ןיקינד לש ותזיחאמ ,םירע המ וא ,ריע םידרומה וררחשי
לכמ םייטסיבונכאמה םידרומה ידי-לע ררחושתש (רוקמב שגדומ) ריע היהת
,םיינכפהמה םידרומה תנגה תחת ,הב רשא ריע היהת וז .ןוטלש לש הרוצ
ידכ ךות םילעופה לש ישפוח ןוגריא חמצי םכותב ,םיישפוח םייח וחתפתי
."םידרומהו םירכיאה םע דוחיא

לש המינ העיפוה ,בלסונירטקי ירעשב םדמועב ,רתוי רחואמ םייעובש
הלאש אוה םישבוכ ונאש םירעב ונתוגהנתה יפוא" :םויה-תדוקפב תושגרתה
תועדומ וקבדוה ושבכנש םירעה לכב ."הלוכ ותעונת רובע תוומ וא םייח לש
ינכפהמה םידרומה אבצ ידיב ,התע תעל ,ספתנ םוקמה יכ םיבשותל וחווידש
הגלפמ םוש ,הלשממ םוש לש התורישב לעופ ונניאש חוכ ,יטסיבונכאמה
תורח לע ןגהל התיה אבצה לש הדיחיה ותרטמ :הרוטטקיד םושו תיטילופ
,דבלב םתושרב תאצמנו םהל תכייש םילמעה תורח .הלא לכ דגנ םילמעה
תושעל םילעופלו םירכיאל התע רתונש המ .איהש הלבגה לכל אשונ הנניאו
ךא ,ץעיילו רוזעל ןכומ אבצה .וצפחי הב הרוצ לכב םמצעב ןגראתהל - אוה
.תודוקפ קלחי אלו לושמי אל אוה

לש םיישפוח םינוגריא ץמאלו םוזיל רתויב יניצרה יטסיבונכאמה ןויסנה
לש םיסרגנוק ינש ומייקתה םש ;קסבורדנסכלאב השענ היישעת-ילעופ
םגו ןילוו םג .1919 רבוטקוא עצמאב םידרומה תארשהב םייעוצקמ-םידוגיא
לש תוישעמה תואצותה יכ םידומ ,ןמז ותואב םש וחכנ רשא ,בונישרא
וכובנ םילעופהש ללגב היה הז יכ חינמ בונישרא .תולטובמ ויה הלא םיסרגנוק
לש הרתיה התבריק לשב םגו ;םהינפל וגצוהש תואידיאבש שודיחה חכונ
ידיב ריעה לש בורקה השוביכ ינפמ תוששחה לע רפסמ ןילוו .תיזחל ריעה
רקיעב םצעב םיניינועמ ויה םילעופה םלוא .םיקיבשלובה ידיב וא ,םינבלה
תא ולביק אל לופטילמ-קסבורדנסכלא וקב תבכרה ילעופ .תורוכשמה אשונב
םע הוושה-קמעל עיגהל םהל ץעי ונכאמ .תועובש המכ הזמ םרכש
ךשמב םרכש תא תובגלו ,(תורוחסה-יליבומו םיעסונה) הליסמב םישמתשמה
וספתנש ,םיפסכ רתוי רחואמ ביצקה ונכאמ יכ איה הדבוע .ךילהתה
תוחפ ויה םירחא םיפנעמ םילעופ ךא ,תבכרה-ילעופל םולשתל ,בלסונירטקיב
ישפוח ילכלכ רדס םיקהל םתוא ררועל תלעות-רסח הז היה ;לזמ-ינב
וקה יפ לע דובעל יניצר ןויסנ השעש ,דיחיה יעוצקמה-דוגיאה .הטמלמ
הזמ העפשה םיטסיכראנאל התיה וכותב) םיפואה דוגיא היה ,יטסיבונכאמה
טטרשל היה הדיקפתמש ,םישנא השימח תב הדעו הנימ דוגיאה :(בר ןמז
לכל םחל תופאל ידכ הטיחה-יניערג (היצזילאיצוס) תרבחהל תינכות
.היסולכואה

השיגפבו ,קסבורדנסכלאב םילעופה תודיעווב "ןינעלו רשי" םירוביד ועמשנ
יבגל םייתרוקיב הכ ויה םייקיבשנמה םירבודה .בלסונירטקיב הכרענש תפסונ
וירבדב םהילא סחייתה ונכאמ יכ דע ,םידרומה ידיב םיניינעה לוהינ תרוצ
יגיצנשכ ,השיגפה תא םיקיבשנמה ובזע הבוגתב ."םיינגרוב םייאלכ-ינב" לאכ
תוחומה ,הטלחה-תועצה וריבעה םייעוצקמ-םידוגיא רפסמ ;םמע םיר"סה
לא קרו ךא סחייתה וירבדב יכ ,ריבסה ונכאמ .םילעופה דמעמל ןובלעה לע
.ללככ םילעופה דמעמ לא אלו ,תיקיבשנמה הגלפמה

,ויה םייתיישעתה םיכילהתה לוהינ תרוצ רבדב םייטסיבונכאמה תונויערה
-לע םילעופה םע םהיישק תא ורימחה םה ךא ;תויטסיפוטוא תויוטש ,ןבומכ
תוכורא תופוקת םייקתהל ולכי םיירפכה .וטקנש םייסנאניפה םיעצמאה ידי
,תונמ-תבצקה לבקי ןכ םא אלא ,לעופה ךא ;םמצעב ורצייש המ תא ךורצלו
תא םייקל ול רשפאל ידכ ,רחוסל-רבוע עבטמב ,תקפסמ תרוכשמ לבקל בייח
תמחלמב םיביריה םידדצה לצא ,ליגרה גהונה הז היה .םייסיסבה ויכרצ
ןמזל ,ולביק םיקיבשלובהש יפ לע ףא) ביואה עבטמב ריכהל ברסל ,םיחרזאה
לע זירכה ונכאמ .(םיטסירוילטפה לש םייניארקואה םילבורה תא ,םייוסמ
תודמעמה לע תומורת-יסימ ליטה רשאכ ;ךרע-ילעבכ םייסורה תועבטמה לכ
שבוכה ידי-לע ולטובש תועבטמב םתוא לבקל םיכסה ,םידימאה תודסומהו
,רוחשה-קחושה ישנא לש םתוליעפ ידי-לע הרמחוהש ,האצותה .םדוקה
.ירקיעה לבוסה ינוריעה לעופה היה וב רשא ,היצאלפניא לש רידא לג התיה

תונורתפו תויעב
,םירכיא לש יללכ סרגנוק קסבורדנסכלאב סנכתה 1919 רבוטקוא ףוסב
םויק לע רסאנ - תויטילופ תוגלפמ לש םינורמת עונמל ידכ .םידרומו םילעופ
חטשה לכ תא התסיכ אל תוגיצנהו ,תופיחדב סנכתה סרגנוקה .תוריחב-עסמ
םהמ ,םיריצ תואמ-שולשכ וחכנ םוקמב .תיטסיבונכאמה העפשהה תחתש
רשע-דחא םהמ ,םילעופ יגיצנ רשע-העבש ויה .םירכיא םינומשו-האמ
רתוי רחואמ הרונ םייקיבשלובה םיריצה דחא) םיקיבשלוב ינשו םיקיבשנמ
ןטק קלח ולטנ םילעופה יגיצנ .(ןיקינד תבוטל לוגיר תמשאב "הק'צ"ה ידי-לע
.םינוידב דבלב

להנתה בוש ;םדאה חוכ לש תדמתמה היעבה תא וללכ ונודינש םיאשונה
ףוסבל .אל וא (יראטנולוו) "ינוצר" סויג תופכל ךירצ םאה ,ןשיה חוכיווה
םירוזיאה לכב יללכ סויג רשאל ונכאמ לש ותשקב תא הז סרגנוק םג לביק
ךרד גשות הקפסאה יכ םכסוהו ,אבצה תקזחה תרוצ םג הנודינ .םיררחושמה
סנכל םג טלחוה .המחלמ-ללשו םירישעהמ תומרחה ,תוישפוח תומורת
הטלחה-תעצה םג הרבעוה ףוסבל .בלסונירטקיב ףסונ יללכ סרגנוק םדקהב
תודעו לשו םישפוח םיטייבוס לש םתמקה תא םיעצמאה לכב זרזל
לבגומ-יתלב רדסהל עיגהל ידכב ,רפכ לכבו ריע לכב תוישפוח תויודגאתהו
תולוק רפסמ וררועתנ .תוילכלכהו תויתרבחה תויעבה לכ לש םולש יכרדב
,ונלשמ םירפכ ינש ןיב רשג שי םא" :לאש לופטילמ רוזיאמ רכיא .םיינקפס
עצבל הצור וניא םירפכה ינשמ דחא ףא םא ?ותוא ןקתי ימ ,טטומתמ רשגהו
הלאכ תוקיפס ךא ."הריעה תכלל לכונ אלו ,רשג אלל רתווינ ירה ,הדובעה תא
םישדוח רפסמ בתכ ןילוו .ןובשחב םאיבהל ידכ ךרע-ילעב קיפסמ וארנ אל
רובע יכ (1919 סראמב 2-ב ,יבוקראחה "טאבאנ" ןוילגב) ןכל םדוק
-יא וא ,שארמ העובק תורשפא ומכ ,הזכ רבד" םייק אל םיטסיכראנאה
קסבורדנסכלאב סרגנוקה לש םיטושפה םינכפהמה ."שארמ העובק תורשפא
תליהק לש ןוזחה תומשגתהב הווקת ואלמנו ,ןוחצנה תשוחתמ ומידאה
,רתויו רתוי תבחרתמו תטשפתמ איהשכ ,םהלש תוישפוחה תויודגאתהה
.ברעמה לכ תא ,תיטייבוסה היסור לכ תא ,הניארקוא לכ תא הסכמו

ילב ,םתעד לע התלעש הלאש לכ תולעהל םיגיצנה ונמזוה הנורחאה הבישיב
לע עיבצה דחא גיצנ .םידרומה אבצ דגנ תונולתמו ןוצר תועיבש-יאמ םלעתהל
הדעו התנמתנ ;תעדה תא עיבשמ בצמב ויה אלש ,םייאופרה םירודיסה
המכ רחאל ,רחא גיצנ .בצמה רופישל םיעצמא תעצהלו ןיינעה תריקחל
;תיטסיבונכאמה "הקדווזאר"ה לש הלועפב םירדס-יא לע ןנולתה ,םיסוסיה
אל דגנ הנולת תאלעה ידכ דע תכל קיחרה ישילש רבוד .הדעו התנמתנ בושו
אוה .ןיילק םשב דחא ,קסבורדנסכלאב םידרומה תוסייג דקפמ רשאמ תוחפ
רכתשה ,תורכש לע תורסואה תועדומב ריעה תא ףיצהש רחאל ,ןיילק יכ ןעט
.תרקפומ הרוצב יבמופב

תא וריכהש הלא .סרגנוקה ינפב עיפוהל ןיילקמ תשקבמה העדוה החלשנ
אוה ןיילק עיגה רשאכ ,לבא .הגאד ושח ,םילאהו קזחה ויפוא לע ועדיו ,ןיילק
היה אוה :תוליקמ תוביסנל ןעט אוה .הטרח עיבהו ,המשאה לע דיימ הדוותה
ףאוש אוה ;לוכסיתל ול םרגו ותוא םמעיש ריעב ילהנימ דיקפת ;טושפ לייח
הטמהמ תשקבמה הטלחה ריבעהו ,וירבסה תא לביק סרגנוקה .תיזחל רוזחל
.יברק דיקפתל ןיילק תא ריבעהל יטסיבונכאמה

רצק ןמזו ,תונותיעה שפוח רבדב םהיתוחטבה תא ומייק םיטסיבונכאמה
םינואטב ללוכ ,םינותיע רפסמ עיפוהל ולחה בלסונירטקי תא ושבכש רחאל
- "הדזווז") םיקיבשלובה לשו םיילאמשה םיר"סה ,םיינמיה םיר"סה לש
לטוה םינותיעה לכ לע :יאבצה חטשב התיה הדיחיה הלבגהה .("בכוכה"
ןואטבה לש תוימשרה תועידיה יפ לע תיאבצה תוליעפה לע חוודל
ירה ,יוטיבה שפוח רשפואש העשב םלוא ."הדובובס ק טופ" יטסיבונכאמה
עגופה ,רטשימ והשזיא ידיב םינומהה לע היפכ לש ,ןוגריאה וא ,הנכהה"
םיאתה לש תיניצר תוליעפ לכ .םירוסא ויה "םהלש אלמה שפוחב
.יאשחב להנתהל ,ךכיפל ,תבייח התיה םיימוקמה םייקיבשלובה

,יקסבשורימ םשב דחא לש וחווידמ ,הלהנתה ןכא וזכ תוליעפ יכ םיעדוי ונא
עיגהש ינפל רצק ןמז בלסונירטקיל חלשנ רשא ,תיטסינומוקה הגלפמה ליעפ
לש תכרעמה דרשמ לע הססבתנ תיאשחה תוליעפה .םידרומה אבצ םשל
היישעת ילעופ לע "דובעל" :תידדצ-וד התיה המישמה ."הדזווז"
.םיטסיבונכאמה תא גלפלו ,יטייבוסה ןיינעל םתוא ענכשלו "םיילארטינ"
תא םמוקל ,םירפכב תודמעמה תמחלמ תא ררועל התנווכש תוינידמה
היסורב - החלצה ילב אלו - ץרמב הלעפוה ,םיקאלוקה דגנ םיינעה םירכיאה
לטוה בלסונירטקיב םיקיבשלובה לש הנטקה הצובקה לע ;תיטייבוסה
ביבסמש םירפכב קר אל - המוד תוינידמ תלעפהל עקרקה תא ןיכהל דיקפתה
:תמייוסמ תומדקתה הגשוה .םידרומה אבצ תורוש ךותב םג אלא ,ריעל
דקפמו ,םידרומה לש לזרבה-תייזיבידב םייאשח םייקיבשלוב םיאת ומקוה
תיטסיבונכאמה "הקדווזאר"ה ךא .ןיינעל ענכוש - יקסנולופ - ומצע היזיבידה
השקב ושיגה םיקיבשלובה .ורצענ םירחאו יקסנולופו ,השענה תא התליג
הז .תויהש אלל ורונ םלוכו ,םקיר הבשוה םתשקב .חותפ ןיד-תיבב םטפושל
.תיטסיבונכאמה העונתה התסנתה וב הדיגב לש ןושארה יניצרה הרקמה היה

אל הפוקת היצניבורפה תריבב ונכאמ לש ותייהש תפוקת התיה יללכ םוכיסב
תידגנה הדגב ןיידע ואצמנ םינבלה :החוטב אל הרתונ ריעב ותזיחא .תרשואמ
תינכותה .םהלש הירליטראה ידי-לע ןיגוריסל הזגפוה ריעהו ,רפיינדה לש
התיה הפוקתה לכ ךשמב .שטניהל תבייח התיה ינשה יללכה סרגנוקה סוניכל
לש החוקיפ תחתו ,תוסייגה לע דקיפש ןיצקה לש וחוקיפ תחת ריעה
.תלטובמ תומדקתה קר הגשוה תוישפוח תויודגאתה תמקהב ."הקדווזאר"ה
ברקב סופיט תפיגמ לש התוטשפתה התיה שוביכה תעב תירקיעה העפותה
.הלחמב הרהמב קבדיהל דיתע היה ומצע ונכאמ .דחאכ םיחרזאהו םילייחה
-יתב ןגראל םישאונ םיצמאמ ושענו ,יאופר תוריש שיגהל וצלחנ םיאפור
המהוזה לע רפסל רעיש-ירמסמ םירופיס ויה םילוצינל ,םלוא ;םילוח
תוברקתה םע .םויאה התומתה זוחא לעו דויצבו תופורתב רוסחמה ,לובלבה
.ריעה תא שוטנל טלחוה ןופצהמ םיגוסנה םינבלה תואבצה

םישיגר ויה ,בונישראו ןילוו ומכ ,םייטסיבונכאמה רשויה יצילמ ,םיטגולופאה
- רחא םוקמ םושב אלו בלסונירטקיב אל - וליאכ ,םיקיבשלובה יגולגלל דאמ
אל םעפ ףאש איה םתבושת .יביט-קורטסנוק גשיה םוש העונתה התארה אל
אבצ והשזיא ידי-לע םהיזכרמל ץוחמ לא וצלחנ דימת :ךכל יאנפ םהל היה
םינושארה ויה םייאבצה םיבושיחה .רפסמב דאמ םהילע הלעש ,ביוא
ונופצמ םע ,ןילוו :םיחרזאה תופיאש םע ובשייתה אל בורלו ,הלעמב
אוהש גוס לכמ אבצ לכ" יכ רמול ידכ דע תכל-קיחרמ ,ןדפקה יטסיכראנאה
."ער רבד וניה

בונישרא .םייטסיכראנא םילאוטקלטניא םג העונתה תעכ הללכ וניארש יפכ
היצארדפה ."הדובובס ק טופ" ןותיעה תאצוהב לחהו ,1919 תליחתב עיגה
ידי-לע תושק הערפוה התוליעפש ,הניארקואב םייטסיכראנאה םינוגריאה לש
לש ותוליעפ רוזיא לא היזכרמ תא ריבעהל ינוי שדוחב הטילחה ,םיקיבשלובה
ןיבל םיקיבשלובה ןיב רצונש ערקה םע תינמז-וב האב וז הטלחה .ונכאמ
,טסוגוא דע ונכאמ לא עיגה אל ןילוו .ןיקינד לש ץיקה תפקתמ םעו ,ונכאמ
קר ורמש עיגהל וחילצהש הלא ןיבמ .ללכ עיגהל וחילצה אל וירבחמ המכו
המכ ךות ואצמ םירחאה ;ףוסה דע ונכאמל םתונמאנ לע בונישראו ןילוו
ןיבל תיטסיכראנאה הירואיתה ןיב רשפל ירשפא יתלב הז היה יכ םישדוח
ןועובשה ךרענ המ ןמזל תוחפל ,םלוא .ותוא ובזעו ,תינזיטרפה הקיטקארפה
יללכה הטמב - הניארקואב רתויב בושחה יטסיכראנאה ןואטבה- "טאבאנ"
םינותיעה תמר תא תולעהל ידכב תובר ושע בורקמ הז םיאבהו ,םידרומה לש
.םייטסיבונכאמה םיזורכהו

.רפס-יתב דוסיי תארקל תמייוסמ תומדקתה הגשוה םיינש וא דחא רוזיאב
ידרפסה טסיכראנאה לש םייכוניחה תונויערה תא ליעפהל התיה הרטמה
,םמצע םילמעה םינומהה לש םשוכר תויהל ודעונ רפסה-יתב .ררפ וקסיסנרפ
תא לבקל ודעונ םירומה .הנידמ וא תד דצמ העפשה לכמ םייאמצע תויהלו
,ונמתנש תודעו לע םיעמוש ונא .ותרשי התוא ,הליהקהמ םתייחמ-יכרוצ
ןכא יכ וחיכויש םיאצמימ ונידיב ןיא .תוינכות ןכתל היה ןדיקפתמש תודעו
.דקפתל הלאכ רפס-יתב ולחה

ימואל וא יעזג סיסב לע הילפא לש הרוצ לכל תיטסיבונכאמה תודגנתהה
הלאש ללגב ,םיטסירוילטפל ודגנתה םה .תוריהבב תובורק םיתיעל האטוב
תיניארקואה תואמצעה רבדב תויטסיבונכאמה תואידיאה .םינגרוב ויה
תואמצע :1919 רבוטקואמ הרהצהב ינכפהמ-יאבצה טייבוסה ידי-לע ורדגוה
םע ףתושמ רבד םוש הל ןיאו ,םירכיאו םילעופ לש תישפוח תודגאתה השוריפ
לכב העונתב הגהנה תודמעב וקיזחה םידוהי ."ימואל יפוא תלעב תואמצע"
תוזרכהב ,םיווצב רידס ןפואב העקוה תוימש-יטנאהו ,המויק ךשמ
,ןבומכ ומייקתה םיימשיטנא םייוליג טעמ ."הדובובס ק טופ"ב םירמאמבו
.הרמוחב םיתיעל ושנענ םידוהי דגנ התסה וא ןגוה-יתלב סחי לש םירקמ ךא
ריקה לע המסיס בתכ רשא קיתו ןזיטרפב הריש ,ומצע ונכאמ לע םיעמוש ונא
."!םידוהיה האלה !ונכאמ יחי !הכפהמה לע ונגה" :חסונב

סרגנוק לש הרהצהב אטוב קדצו טופיש יניינעל םיטסיבונכאמה לש םסחי
ילהנימ ןונגנמ ןוגריאב ךרוצה תייעבל רשאב" :1919 ראורבפמ הילופ-יאילוג
לכ ,ידימתו ינדפק טפשמ-תיב לכש ,יסיסב ןורקעכ םיעיצמ ונא - יטפשמ
תויוכזב תועיגפ םירצוי ,םיקוח לש תיפוס היצקיפידוק לכו יתרטשמ ןונגנמ
הרוצב לעפומ תויהל לוכי וניא קדצ ...תימצע הנגהל היסולכואה
לש תרצויו תישפוח ,היח הלועפכ אובל בייח אוה אלא ,תיביטרטסינימדא
הליהקה לש רצויה החוכ ידי-לע רמשיהל םיבייח רדסו קוח ...הליהקה
."הרטשמ יחמומל ראשות וז הלועפש רוסאו ,תימוקמה

הארנ םייביטקורטסנוק םיגשיהל תיטסיבונכאמה תלוכיה תלאשב חוכיווה
,םייניארקואה םירכיאל םיינויגה וארנ םהיתונויערמ םיבר .יטנוולר-יתלב
תינוציח תוברעתה לכמ רטפיהל - תחא תיטילופ הפיאש םהל התיה רשא
םתוא שממל םיסנמ רשאכ תלעות-ירסח םה םהיתונויער תיברמ .םהיניינעב
םשפנל םיראשומ ויה וליא .רתוי תחתופמ וא ,רתוי הלודג תילהנימ הדיחיב
תא ןתמל תויועטמ הדימל וא ןויסנ לש ךרדב - םייושע ויצעויו ונכאמ ויה
ישעמ יתרבח רדס לש ומויק תא רשפאל םילוכי ויהש ךכ ידכ דע םהיתונויער
החירבב אצמיהל וצלאנ םהו ,םיביוא ידמ רתוי םהל ויה םלוא .רתוי וא תוחפ
היה םהלש הנוילעה תוכמסה .יתקיחת ןונגנמ לכ םהל היה אל .תדמתמ
סרגנוקה תובישיש ינפל - םהיזכרממ תובורק םיתיעל ושרוג םה ךא ,סרגנוקה
;סרגנוקה ידיב רישכמ קר היה ינכפהמ-יאבצה טייבוסה .םייקתהל ולכי
תוביסנב .ינכפהמ-יאבצה טייבוסהמ םלעתהל בורל יללכה הטמה הטנ םצעב
העונת תויהל "הני'צשבונכאמ"ה הלכי אל הפוקתה לש תוימשגהו תוינחורה
לעב - ןפוד-אצוי םינזיטרפ אבצ - אבצ התיה איה .תנגרואמ תיטילופ
תונויער רפסמ לעבו ,םירכיאה תובהלתה תא ררועל םוצע לאיצנטופ
.םילבלובמ

הניארקוא לש ינכפהמה םידרומה אבצ
התיה אישה תפוקת .תולודג תודונת ולח םידרומה אבצ לש ירפסמה וחוכב
קיזחה רשאכו ,האישב התיה ונכאמ לש ה'זיטסרפה רשאכ ,1919 תנש ףוסב
רבדב תויטייבוסה תוכרעהה .םילייח סייגל היה לוכי ונממ ,ידמל בחר רוזיאב
,םילגר 14000 דעו םישרפ 15000-ו םילגר 40000-מ תוענ וז הפוקתב וחוכ
4 ,הדש-יחתות 48 זא ויה ונכאמל :םינעלקימו םינחתות 5000-ו םישרפ 6000
.היירי-תונוכמ 1000-ו םיניירושמ בכר ילכ 4 ,תוניירושמ תובכר

והשימ ידיב וא יטסיראצה אבצהמ םיניצק ידיב קזחוה אל ידוקיפ דיקפת ףא
םיריכבה םידקפמהמ רשע-השולש הנומ ןילוו .ןוילעה וא ינגרובה דמעמהמ
,המוד המישר .םילעופ - םיינשו םירכיא רשע-דחא ויה םהמ ;ונכאמ לש
רשע-העברא ויה םהמ .בונישרא ידי-לע הרסמנ ,םידקפמ רשע-הנומש הנומה
לש ינתאה בכרהה יכ רסומ ןילוו .דחא ירפכ-הרומו םילעופ השולש ,םירכיא
,םינווי ,םידוהי - ראשהו םיסור %8 ,םיניארקוא %85 :ןלהלדכ היה אבצה
יכ איה םהינש לע תמכסומה הדבוע .הניארקוא-םורדמ םינמרגו םיראטאט
הילופ-יאילוגמ ואב - םילייחה ןיבמ םגו םיניצקה ןיבמ םג - הובג זוחא
הנק-יצוצק םיבור ויה םיירקיעה קשנה-ילכ .התוא םיבבוסה םירוזיאהמו
."תוקנא'צאט" לע ןבורב ואשינ תונורחאה - היירי-תונוכמו

בוט והשמ גישהל לכויש דע - ול שיש המ שבול היה םדא .ינוגבר היה שובלה
םייטירב םידמב םישובל םיבר םידרומ יקסבשורימ האר בלסונירטקיב .רתוי
,הובג היה ןמז ותואב לארומה יכ םג ןייצ אוה .םינבלה ללש וחקלנש
תא לסחל םתטלחהב םישוחנ ויה םידרומה :המחלמ ירחוש - םישנאהו
הברעמ דועצל ךכ רחאו הבקסומב םיראסימוקה תא לסחל ךכ רחא ,ןיקינד
וריאשה אלו ,םימחר-ירסח םימחול ויה םידרומה .תיפוריאה תונגרובה דגנ
םינכומ ויה םייובשה יכ ןימאהל דוסי היה ןכ םא אלא - הווקת לכ םינבלל
םישנוע וטקננו ,תורכשו הזיב דגנ םינשנו םירזוח םיווצ ומסרופ .דצ ףילחהל
,1919 רבוטקואב הזיב תמשאב הרונ הדאגירב דקפמ :ןיגוריסל םייטסארד
םירכיאה :םעפ ףא הלסוח אל היעבה ךא .1920 ץיקב הרונ דודג דקפמו
תאז וניבהו ,םהיביוא לאכ ריעה-ישנא לא סחייתהל תודלימ וכנוח םידרומה
.וצרש המ םירעהמ תחקל םתוכזכ

םידודג השולש םע ,תחא לכ תודאגירב שולש וללכש תויזיבידב ןגרוא אבצה
יטילופ ראסימוק היה הדיחי לכל .דודגל םינוילאטב השולשו הדאגירבל
-תוחוכ לע ודקיפש םיניצקה תא הנימ ונכאמ .הרושה ישנא ידי-לע רחבנש
םינוממו םיתיעל םירחבנ ויה םירחא םידקפמ .יאמצע ןפואב ולעפש ,המישמ
אל אוה םא ,םייוסמ דמעומ תריחב לטבל תוכזה תא רמש ונכאמ .םיתיעל
דקפמהמ הצורמ התיה אל הדיחי םא ,הרוצ התואב ;ונממ ןוצר-עבש היה
הכרעמב ,1919 ףוסב .רחא דיקפתל רבעומ ללכ-ךרדב שיאה היה - הנוממה
דגנ המחלמה תוביסנ ומרג 1920-ב ;דכולמב ללכ-ךרדב אבצה לעפ ,ןיקינד דגנ
,הלא ;םייאמצע המישמ-תוחוכ חולשל תכלוהו תרבוג היטנל םיקיבשלובה
וא ,שארמ עובק שגפימ-םוקמל םירזוח ויה ,םהידיקפת תא ומייס רשאכ
.חילש ידי-לע ואבויש תופסונ תוארוהל םיפצמ ויהש

היעב התיה דחוימב .בושו בוש וררועתנש תויעבל אשונ התיה תעמשמה תייפכ
,ןבומכ ,ןאכ .תודיחיה ןוצר תא ועיבשה אלש תודוקפל תויצל םורגל דציכ
1919 רבמצדב םסריפ ונכאמ :המוצע תובישח דקפמה תוישיאל התיה
לע םימייוסמ םייאבצ תונולשכל תוירחאה תא הליטמה ,םוי-תדוקפ
ידי-לע - תודוקפל תויצ-יא לע - תודיחי ושנענ םהב םירקמ ויה .םידקפמה
םינוילאטבו םידודג לש תויללכ תופיסא .ןקשינמ ןקוריפו ןהיסוס תליטנ
רשא דודג-תפיסא לע םיעמוש ונא .ךילהתב םייוסמ דיקפת ןה ףא וקחיש
םג - םיפירח תואקשמ תקפסא דגנו םיפלקה יקחשמ לכ דגנ הטלחה הריבעה
תייצל שיש הטלחה םג הרבעוה הפיסא התואב .םהידקפמל םגו םינזיטרפל
.ןתניתנ תעב יותש היה אל דקופה ןיצקהש יאנתב ,תודוקפה לכל

םירושיכה .וידקפמ יריכב תריחבב ןויצל יואר טופיש רשוכ הליג ונכאמ
וקקזנ ותרימשו תוסייגה ןומא תשיכר דבלמ :םיקייודמ ויה םיצוחנה
.תיאלנ-יתלב תינפוג תוחישקלו תושימגל ,היישותל ,המזויל םידקפמה
אשינ םילגרה-ליח .תיטסיבונכאמה הקיטקאטה ירקיע ויה העתפהו תוריהמ
וזמ הלופכ תוריהמב עונל ולכי םישרפה-ליח םגו םילגרה-ליח םגו ,תולגעב
םא .ביואה ףרועל עיגהל תונמדזה לכ לצינ ונכאמ .םיליגר אבצ-תוסייג לש
ידכ ביואה ינפ לומ לא הנטק הדיחי ריאשהל ,תגסל ףידעמ היה - ףקתוה
ותוא ףוקתלו ביואה יפגאל ביבסמ וחוכ רקיע תא ריבעהל ,ןויתפכ לעפתש
תוימומרעהש סיסכט לכב שומיש ושע םינזיטרפה .רוחאמ דגנ-תפקתהב
םויבו האווסהל ביואה-ידמב שומיש ,םיבראמ - איצמהל הלכי תירכיאה
תא םירבוק הישנא ויה ,ץלחיהל תורשפא אלל הדיחי הפקתוה םא .העינכ
םהשכ ,םיבבוסה םירפכה ףותב ,םירכיאכ ,םימלענו ,םדויצ תאו םקשינ
,אישה תפוקתב .קחרתי ביואהש עגרב שדחמ דכלתהל תונמדזהל םיניתממ
רובע ירשפא-יתלב טעמכ הז היה ,ונכאמל הרומש םירכיאה תונמאנ התיה הב
תוליעפ .ורביד אל םירכיאה :תויטסיבונכאמה תודיחיה תא רתאל ביואה
.םידרומה רובע האוושהב םיטושפ םיניינע ויה רשקה תרימשו ןיעידומ

םיסרגנוקה לש םויה-רדסב דימת העיפוה הקפסאה תייעבש יפ לע ףא
תקלחמ םיקהל יניצר ןויסנ והשזיא השענש הארנ אל ,םייטסיבונכאמה
וא םינוקיתל הכאלמ-יתב תמקה לע חוויד םוש ונידיב ןיא .תנגרואמ הקפסא
ידי-לע וליפאו ,םודאה אבצה ידי-לע השענש יפכ - תשומחתל תשורח-יתב
ויה םידרומהש ,איה תחא הביס .ריביסב תוינזיטרפה תועונתה תיברמ
םיינבבוחו םינטק הכאלמ-יתבש ,תרחא הביס ;העונתב ידמ תובורק םיתיעל
קשנ-ילכ לש םוצעה זובזבה ללגב ,בצמה תא הברהב ביטיהל םילוכי ויה אל
לש תומוצע תויומכ ונכאמ דכל ולש הרייראקה ךשמב .תשומחת לשו םינטק
םיירפכל קלוח הזמ הברה .םינושה ויביוא לכמ םיגוסה לכמ הקפסא
תא ,הרומג תויאשחב ,רובקל ונכאמ לש וגהנמ היה ראשהמ .םיימוקמה
םיקיבשלובה ורפח רתוי רחואמ .םתאשל היה רשפא-יא רשא קשנ-ילכ םתוא
ונכאמש ךכ לע םג םיעמוש ונא .הלאכ םינומטמ רפסמ לש םנכות תא ואיצוהו
לש תודוסה דחא .םיירפכה ידי-לע וקפוס םיסוסו ןוזמ .בהז רבוק היה
םיפייע םיסוס ףילחהל דימת ולכי וישנאש ,היה תיטסיבונכאמה תוריהמה
לש קסופ-יתלבה םרבעמ רשאכ ,רתוי רחואמ .עסמה תעב םיננער םיסוסב
םיירפכה לש םהיתורוקמ תא שביי תואבצ לשו תומחול תוצובק
.רתוי השק םיסוסהו ןוזמה תייעב התשענ ,םייניארקואה

םהילוחל הבר בל-תמושת םיטסיבונכאמה ושידקה םהיתוכרעמ לכ ךשמב
- סופיט ילוחו םיעוצפ ואשנש - תולגע לש תוכורא תוריישו ,םיעוצפלו
תמקה ורשפיא אל תוביסנה לבא :אבצה לש ירקיעה ףוגה ירוחאמ ולהנתה
.ליעי יאופר תוריש

היסימוק"-הו "הקדווזאר"ה - םייטסיבונכאמה םייאשחה םיתורישה לע
ונוג םהלש תוזרפהה .דאמ טעמ םיעדוי ונא - "לד ךיקסיבונכאמיטורפ
תא איבמ ןינאבוק יטייבוסה ןוירוטסיהה ;םיקיבשלובה ידי-לע הרמוחב
."הק'צ"ה תא םפדגב םיטסיבונכאמה לש םתועיבצל החכוהכ וללה תוזרפהה
רתויב םדמ-םיבוקעהו םיינמקנה ןיב ויה ונכאמ לש םירחואמה תוברקה
הלא םייאשח-םיתוריש יכ ןוחטיבב קיסהל ןתינ הלאכ תוביסנבו ,הירוטסיהב
הדבועל דע היה ןילוו .םיפוכת תוירזכא ישעמלו קדצ-יא ישעמל םייארחא ויה
יכ הארנ ,"הק'צ"ה םתבירי תמגודכ ,לבא .ליעי חוקיפ לכ תחת ויה אל םה יכ
המשל המישמה עוציבב החלצה ירסח ויה אל םייטסיבונכאמה םיתורישה
.ומקוה

ונכאמ וקטאב
לש םיבר יפוא יווק לע רמש - ותעפשהו וחוכ אישב ותויהב ףא - ומצע ונכאמ
תא ךופהל ידכ הקריטוב אלכמ אב ןכל םדוק םינש שולש רשא ,ריעצה שיאה
היוארה תיסיפה ותוינויח לע רמש אוה .תואיצמל תיניארקואה הכפהמה
סופיט תלחמ רחאל ותויה תורמל ,לבס הנממ תואירה תלחמ תורמל .ןויצל
דחא לכ רשאמ רתוי דובעלו רתוי בכרל היה לוכי ,תוברה ויתועיצפ תורמלו
לע ליטהש המישמה תא םייסש ינפל ןושיל בכוש היה אל םלועל .וירבחמ
הטמה ישנא לש םהיתונולח לע שיקמ היה רבכ רתוי רחואמ םייתעשו ,ומצע
ןכומו יונפ היה דימתו ,ומצעב רכיאכ יח אוה .םתדובעל םריזחהל ידכ ,ולש
,םירכיאה םע חומשל יאנפ ומצעל ריתומ היה דימת .וירכיא ינפ תא לבקל
,וסקנפב ומצעל ןמסל גהונ היה אוה .שידה תדובעב די טישוהלו םתא תותשל
תויראלופופה םג ןאכמ .תירפכ הנותחל תונפתהל וילעש ,שארמ םייעובש
םיבוט םילייח ויה ,וקנלירק דוחייב ,וידוקיפמ המכ יכ רמאנ .ולש המוצעה
אל םהמ שיא ךא ;ונממ םיבוט םירוטרטסינימדא םג הארנכו ,ותומכ תוחפל
.לוכי היה אוהש יפכ םיירפכה תא וירחא ףוחסל היה לוכי

רתוי השק היהו ,םייאבצה םיניינעב רתויו רתוי דורט השענ אוה ןמזה ךשמב
רשאכ .םייאבצ םיעצבימ ולהנתה רשאכ תיזחה-וקמ קוחר וקיזחהל רתויו
,תיזחה תוסייג םע דחי הלגעב אשנייש ךכ לע דמע ,השק עוצפ וא ,הלוח היה
לעב ,הזועת לעב היה אוה .סוס לע תינש בכרל ידכ קיפסמ אירבהש דע
אל םעפ ףא - היהי רשא וכותל עלקנש רבשמה היהי ;תולובחת לעבו הדמתה
.הקינאפב ףקתנ אלו ינבצע היה

ינלבס תוחפו תוחפ ךפה ןמזה םע .ודרשימב קר ועיפוה תונבצע לש םייוטיב
םיטסיכראנאה ,וירבח לש תויטרואיתה תוגשהל םגו ,םיילהנימ םיטרפל
טייבוסה לש תוילולימה תוטלחהל חינהל ומצעל השריה אל אוה ."םירוהט"ה
וסחי"ש בתכ ,םיקיבשלובה ידיב ויבש תעב ,ןילוו .ול עירפהל ינכפהמ-יאבצה
ןפואב ונממ םלעתהל ...היה ינכפהמ-יאבצה טייבוסה לא ונכאמ לש ישיאה
הדיעו וסניכ ,1920-ב והובזע רשא ,"טאבאנ" לש םיטסיכראנאה ."יקלח
,ונכאמ וקטאב" יכ תרמואה הטלחה ולביק הב ,הנש התואב רתוי רחואמ
ךייש ,ךרע-תובר תוינכפהמ תונוכת לעב ותויהב ,"הני'צשבונכאמ"ה גיהנמכ
תא ףופכל דימת םילוכי םניא רשא ,םישנא לש הצובק התואל ערה ונלזמל
דיתע רתוי תורחואמ םינשב ."העונתה תבוטל םהלש תוישיאה תוזירפאקה
אל ןכל ;ירוטסיה וא יטרואית יטילופ עדי לכ ול היה אל" יכ וילע רמול ןילוו
איבמ בונישרא ."תוצוחנה תוינכפהמה תוללכהה תא קיסהל לגוסמ היה
.המוד הנולת

טטצמ ןינאבוק .ןמזה רבעש לככ ןכ תושעל הבריהו ,תותשל הברמ היה ונכאמ
ידי-לע ספתנ ןמויה יכ ןעטנ) וקניאג הרודפ ,"ותשא" לש הנמוימ םיעטק המכ
.ותורכישל תואמגוד םינתונה ,(בוקראח לש םינויכראב רמשנו םודאה אבצה
- תיקוחה ותשאש ךכ לע עיבצמו ,ןמויה לש תויטנתואה לע קלוח בונישרא
לכ הדביא אלו הרמש אל ,(ל"וחל ונכאמ םע החרב רשא) הנביירדנא הנילאג
ןילוו .ולש היתשה יגהנמל תורחא תוחכוה הברה תומייק ,םינפ לכ לע .ןמוי
העפשה ךכל התיה" .םימחר תררועמ התיה וילע לוהוכלאה תעפשה יכ בשוח
,קדוצ אל ,סועכל חונ והשע לוהוכלאה םלוא .ינפוגה ובצמ לע דבלב הנטק
אבצה םע יתייהש ךשמב תובר םימעפ" :ןילוו ."םילאו תורמ-לבקמ-וניאש
יתלוכי אלש רחאל ,ונממ דרפנ יתייהשכ שואי לש בצמב ימצע תא יתאצמ
תופוקתב ,ןכאו .ילאמרונ-יתלבה ובצמ לשב תינויגה הבשחמ ללכל ואיבהל
השלוחה" :ךישממ ןילוו ."ילאמרונה ובצמ טעמכ תויהל ךפה הז תומייוסמ
םישנא .םישנל םסחי התיה ,םיבורקה וירבחמ םיבר לשו ,ונכאמ לש הינשה
תנגוהמ יתלב הרוצב גוהנלמ קפאתהל ולכי אל ,םייותש ויהשכ דחוימב ,הלא
טעמכ העיגמ התיהש - המיאתמה ראותה תלימ בורל היהת "הליחבמ" -
."ףתתשהל תובייח תומייוסמ םישנ ויה ןהבש ,תויגרואל

ירוטאטקיד רתוי תויהל ךפהש לככ .תוצע לבקל תוחפו תוחפ ןכומ היה ונכאמ
,תויזירפאק ויה ויתוטלחה .ונוחטב רבדב תיעטומ השוחת םג חתיפ ןכ
בשחל וא ,וקמועל בצמה לע בושחל בריס אוה .עגרה ץחלב ולבקתנו
תפקתה לע שארמ תעדל לק היה .תוירשפא תוידיתע תויוחתפתה
ינשב ךא .הנש התוא ףוסב םתפקתה לעו ,1920 תליחתב םיקיבשלובה
.דגנ-תונכה לכ ונכאמ השע אל םירקמה

ףקות םודאה אבצה
ודעצ וילייח .1919 רבמצד שדוחב בוקראח תאו בייק תא שבכ םודאה אבצה
םיטעמ תועובש .םשמ גוסנ ונכאמש רחאל םימי שדוח בלסונירטקי ךותל
:תטלחומ הרוצב וסבוה םינבלה .בוטסור תאו ןיציראצ תא ושבכ םה ךכ רחא
ןיקינדו ,םירק יאה-יצח ךותל וקחדנ םה (1920) סראמ שדוח ףוס תארקל
.לגנארוול דוקיפה תא רוסמל דמע

יטסיבונכאמה אבצה םע הנושארל רשקתה םודאה אבצה לש ץולחה-ליח
התייה :םייתודידי םיסחיה ויה בוש הליחתב .רבמצדב קסבורדנסכלאבש
הווחא-תושיגפ וכרענ ,םינבלה לע תונוחצנה לשב תויראדילוס לש השוחת
החלש ,הנשה ףוס תארקל ,ךכ רחא רצק ןמז םלוא .תוידדה תוכרב ופלחוהו
תוארוה (בולישרוו לש ודוקיפב) םודאה אבצה לש 14-ה הימראה תדקפימ
שי .ינלופה לובגב תודמע סופתלו ואבצ םע םדקתהל וילעש ,ונכאמל תוימשר
ןילופ דגנ המחלמה יכ םא ,הז רוזיא רובגיתל תויאבצ תוביס המכ ויהש רשאל
יטייבוסה דצה םלוא .םיפסונ םישדוח העברא ךשמב ץורפל הדיתע התיה אל
תא לסחל "תוציחנה ידי-לע" הנושארבו שארב "הבתכוה" וז הדוקפש הדוה
ץראמ קוחר ונכאמ היהי רשאכ קר .תיאמצע העונתכ "הני'צשבונכאמ"ה
לילכהלו ולש םינזיטרפה תא גלפל ,ותעפשה דגנ לועפל היהי רשפא ותדלומ
םימדוק םירקמ ויה רבכ .םודאה אבצה לש תונוש תודיחי ךותב םתוא
יגיהנמ ורציש ,תויעב םייטייבוסה תונוטלשה ורתפ םהב (ריביסב דחוימב)
,והטמ ישנאו ונכאמ .תוקוחר תותיזחב םחליהל םתחילש ידי-לע ,םינזיטרפ
ןויגהב תחסונמ הבושת .םיטייבוסה יעינמל ירמגל םיעדומ ויה ,םינפ לכ לע
אבצ לכמ ינכפהמ רתוי אוהש ,םידרומה אבצ :14-ה הימראה לא החלשנ
לא תעצומה הרבעהה ;ךייש אוה הילא ,הניארקואב ראשיהל דיתע ,רחא
הכישממ דוע לכ תירשפא הניא - הרקמ לכבו ,הביס אלל איה ינלופה לובגה
.ללותשהל סופיטה תפיגמ

דוקיפה תפיקע ךות ,םודאה אבצה לש הרושה ישנא לא ונפ ןמז ותואב
דצהמ תידיימ הבוגת לכ התיה אל .וז "היצאקובורפ"ב קלח ולטי לבל ,םודאה
.יקיבשלובה

תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעווה זירכה 1920 ראוני עצמאב ,לבא
.ףקת םודאה אבצהו ,קוחל ץוחמ םידמועכ ואבצ לעו ונכאמ לע תיניארקואה

הברה בוט בצמב םיקיבשלובה ואצמנ הניארקוא-םורד "בוליש"ל םעסמב
רבעמ ןיידע תינלופה המחלמהו סבומ ןיקינד רשאכ .ביבאב םבצמ רשאמ רתוי
אבצה לש שדחמ-ןוגריאה .םיישפוח תוסייג רתוי הברה םדיב ויה - קפואל
.יוטיב ללכל אובת ותעפשהש ידכ ןמז קיפסמ ךרא רבכ יקצורט ידיב םודאה
.ורפושו ורבגות - םהבש התוחפה התיה אל "הק'צ"הש - רזעה יתוריש
םינייוע תוחפ תעכ ויה ,םינבלה תואבצה ןוטלשב וסנתהש רחאל ,םירכיאה
התיהש ךכ - רתוי בוט בצמב תעכ התיה תיטייבוסה הלשממהו ,םימודאל
תויצזיבורפיא לש ךרדב רשאמ רתוי ,העובק תוינידמ יפ לע דובעל תלגוסמ
תפסונ תומדא תקולח חיטבהל תוארוהה ורשוא ראורבפ שדוחב .תוזופח
תויתלשממה תווחה רפסמ ץצוק םישדוח רפסמ ךותבו ,םיינעה םירכיאל
םירכיאהמ החקלנ תפסונ המדא .שילש-ינשב ןחטישו ,יצחל תודוהא-אלה
תא גלפל יביסנטניא עסמ חתפנ .רתוי םיינעל הרבעוהו רתוי םירישעה
."םיקאלוק"ה דגנ "םיקאינדב"ה דצמ ליעפ הלועפ ףותיש חיטבהלו תורכיאה

רפסמ ויה .םילודג תוברק לש המחלמ התיה אל 1920 לש המחלמה
אל םימד-תוכיפש ךות םימעפ המכ םיידי הפילחה הילופ-יאילוגו ,תויושגנתה
ויתופקתימו ,1919 ףוסב רשאמ ןטק וז הפוקתב היה םידרומה חוכ .הטעמ
.םודאה אבצה לש תודדובמ תודיחי לע עתפ-תופקתהל ולבגוה ונכאמ לש
ותעפשה תא רוקעלו ונכאמ תא רתכל - הלופכ התיה םיקיבשלובה תרטמ
םרפסמ ידי-לע - וגישה םה הינשב ,ולשכנ הנושארה םתרטמב .םירפכה
תודיבאה תחא .תיקלח החלצה - תיבקע תוירזכא ידי-לעו ףידעה
הלוח - ותטימל קתורמ היה אוה :ןילוו היה תונושארה תויטסיבונכאמה
.הבקסומב אלכל הרזחב חלשנו ,םימודאה ידיב ספתנ רשאכ - סופיטב

לכ תא םילותו םידצ "הק'צ"ה ישנא ויה םודאה אבצה ידי-לע רפכ שוביכ םע
םינמתמ וא םיאבומ ויה םידיקפ ;ינתייצ טייבוס םקומ היה ;ונכאמ יכמות
תרצותה יחולשמ תאו םיינעה םירכיאה תא ןגראל ידכ ,תוירוביצ תורשימל
הכימתכ םיראשומ ויה םימודא היצילימ ישנא העברא וא השולש ;תיאלקחה
יפ לע ףא .בטיה הטישה הלעפ דימת אל .רפכה לש םישדחה םיסובב תנייוזמ
,תיתועמשמ הרוצב הנתומ (תויתלשממה תווחה) "םיזוחבוס"ה תטישש
-תדובע התיהו םיסויג ויה ,תומרחה ויה .ףקותב יאבצה-םזינומוקה ראשנ
הררועו ,תננכותמ אל הרוצב ,תוסגב העצוב תרצותה יחולשמ תייפכ .היפכ
ירבח .הניט רוטנלו םיחולשמה תא בוש בכעל ולחה םירכיאה .הרמ תודגנתה
ידעו ירבח וליפאו) הנורחאל ונומש טייבוסה
ויה םיקיבשלובה ינוממ .םיקאלוקכ םיתיעל םילגתמ ויה (םיינעה-םירכיאה
.םהידיקפת תא עצבלמ וענמנש ךכ ידכ דע םידחפומ וא םישרוגמ ,םיחצרנ
םיסובהו ,קפואל רבעמ עיפוהל תיטסיבונכאמ הצובק התיה הלוכי עגר לכב
.תוומל םירונו םיפסאנ ויה םישדחה

לש רפסמב םיבקונ בונישראו ןילוו .תונברוקה רפסמ תא ךירעהל רשפא יא
תונברוק ויה םהמ דבכנ קלח - םימודאה ידיב וגרהנש םירכיא ףלא-םייתאמ
הגלפמה יליעפ לכ תא וגרה םיטסיבונכאמה ."הק'צ"ה לש גרוהל-תואצוהה
לכ תאו היצילימהו "הק'צ"ה ישנא לכ תא ,סופתל ולכיש תיקיבשלובה
.םיינעה-םירכיאה-ינוגריא לשו חוכב-תומרחהה תודיחי לש םידיקפה

לכב ורי םיטסיבונכאמה .םייובשה לכב םיקיבשלובה ורי תויאבצ תולועפב
.םתבוטל םימודאה הרושה ישנא וברעתה ןכ םא אלא ,םייובשה םיניצקה
םע דחי תרשל ובדנתה םהמ םידחא ;םהיתבל בורל וחלשנ םילייחה
.םידרומה

רפסמו םימודא םידקפמ ;דורי לארומ לע םירפסמ םודאה אבצה תוחוד
תא חינמ המיחל רשוכ וארה אל םהיתודיחי - ורסאנ םייטילופ םיראסימוק
יפיצפס בלשב תובהלתה וליג אל םודאה אבצה ילייחמ םיברש רורב .תעדה
םייטאל תוסייג רפסמב ושמתשה םימודאה .םיחרזאה תמחלמ לש הז
.םידדצה ינש ןיב םימחול-תווחא לש ןוכיסה תא ןיטקהל ידכ םייניסו

.הניארקוא-םורדב םודאה אבצה ןטקוה אל תינלופה המחלמה ץורפ םע
ףוגהו ונכאמ .םדוקמכ - תערכמ התיה םימודאה לש תירפסמה תונוילעה
בצייתהל ץלוא דחא הרקמב .ץראה לכב בושו ךולה ופדרנ ואבצ לש ירקיעה
תא שדחמ ןגראמ ,תולקתיהמ טמתשמ היה דימת ךא ;הכוהו - םחליהלו
םייופצ-יתלבה העשבו םוקמב המולהמ תיחנהל ידכ בוש עיפומו ויתוחוכ
תבכר ,תירליטרא הללוס לש התיצחמ ספות אוהשכ וילע םיעמוש ונא .רתויב
יעצמא לכ תא וליעפה םיקיבשלובה .םלש םודא םילגר-ליח טנמיגרו הקפסא
יבשב ותליפנ לע וא ונכאמ לש ותומ לע ורפיסש תוחוד .הייעטההו הדנגפורפה
שקנתהל ,החלצה אללו ,הקספה אלל התסינ "הק'צ"ה .בושו בוש ועיפוה
.וייחב

.םתוח תא עיבטהל ולחה םתמצועו םיקיבשלובה תוטיש ,היהי אלש ךיא
.ביבאב ,םדוק היה רשאמ רתוי הברה - 1920 ץיק ףוסב - שלח היה ונכאמ
ידי-לעו םודאה אבצה ידי-לע רפכ רחא רפכ לש םינשנו םירזוחה םישוביכה
לכ (ךשוממ ןמזל העתרה וא) לוסיח :םתועמשמ התיה תחא ,"הק'צ
המיחלה לש תוכוראה םינשה ,הזמ רתוי .םייקיבשלוב-יטנאה םיליעפה
לכ ,םולש וצר םה .ינועו תואיל לש בצמל םירכיאה תא ואיבה תומרחההו
תואבצה רובע וליפא ,הקפסא וא םיסוס םהל ורתונ אל רבכ .םולש לש הרוצ
לע ומערתה םהו ,ותיתל רבד םהל היה אל .םיקמטצמה םייטסיבונכאמה
תובישח תלעב התיה םיסוסב רוסחמה תייעב .םהינפב ובצוהש תושירד
,תוריהמ לע הססבתה תיטסיבונכאמה הקיטקאטהש םושמ ,הלעמב הנושאר
.םיננער םיסוסב היולת התיה תוריהמו
ה קלחל