Articles in Hebrew - in ISO format (netscape compatible)

AN HOME PAGE FOR EAST MEDITERRANEAN LIBERTARIANS
Class war anarchists, Marxist autonomists, Communist libertarians, etc.
DO SOMETHING NOW TO INCREASE YOUR LIBERTY
FOR FREEDOM NOW!!!

Class war against all kinds of repression, exploitation and marginalization
Against colonialist Zionism, and all other reactionaries of the region

For social revolution of the East of the Mediterranean

(FAQ) םזיכרנאה תוהמ לע תוחיכש תולאשל תובושת
EMAC - ןוכיתה םיה חרזמ לש יטסיכרנא ביטקלוקל דוסי תונורקע
AP_discuss וא/ו Anarchist Platform לאודה תמישרל ופרטצה
םייח ןונגיס לש םזיכרנאו יתרבח םזיכרנא לע - ןי'צקוב ירומ
םירטרבילה םיטסינומוקה לש תינוגראה המרופטלפה
ךשמנ קבאמה
1917-1921 תיטייבוסה הכפהמב םיטסיכראנא :הנירקואב םירוחש םילגד
הנירקואב םירוחש םילגד : רפסה תא ראודב לבק
םדהו ןקזה - בירעמ ןותיעמ רמאמתואיצמל םירשקו םיגיגה

,םינושארה ונייח ימיב רבכ שפוחל ונתוכז לע קבאיהל ונלחתה ונלוכ
.תוקוניתכ ונב ולפיטו ונתוא וליכאהש ולאב
וניחמו ונקבאנו ...ונלש העונתה שפוח תא וליבגהו ,ונב וזחא םה
.הייפכה תא המ תדימב ליבגהל ונחלצה תובר םימעפו ..ונלכסותו

ישרוש םג ךא ,הלא םימדקומ םימיב םיעוטנ םזימרופנוקה ישרוש
ךרוא לכל ךשמנ וללה תוגהנתהה ינפוא ינש ןיב טקילפנוקה .דרמה
םיעירפמ םג ךא , תואלמ המלשהו העינכ םיענומ ולא םישרוש .םייחה
.םידרומה יקבאמל

הלא םימדקומ םימימ רותיוו העינכ לש םיעדומ תתה תונורכזה
לע םיעיפשמ םה ."הרטשמ תנחת"כ ונישארב םידקפתמ רתוי םירחואמו
.תונדרמבש האנהבו תויביטקפאב םימגופ םהו רחאמ ונייח לכ

,"טקש יא" ,"תובכע" תוארקנ םדי לע תומרגנה תולבגמה
ישנא השעמל םה ךא ,םיפי אל תומש ראשו "תויטוריונ" ,"תונששח"
.ונשארב םיבצומה הרטשמ

ונחומ יכשחמב בטיה םייובח םניא ולא הרטשמ תוחוכ ,לזמה הברמל
תושגר ןווגמב ללכ ךרדב הולןמ םתוליעפ .הכלהכ םיווסומ םניאו
,רוקעלו ולא תושגרו תושוחתב זחאיהל רשפא .םימיענ אל תושוחתו
.הרטשמה תוחוכ תא םתועצמאב שילחהל תוחפל וא

שדחמ םיכרענ תונורכזה ,תונושה תושוחתל בל םימשש םעפ לכב
הניחבמ רתוי םייתועמשמ םניא השעמלש םהבש םינשיהמ םיברו
.םייחה םעט תא ונל לקלקל תלוכיה תא םידבאמ תישעמ

בל תמושת יתטישו יניצר ןפואב שידקהל וישכע רבכ לחה ,ןכל
!ךשארמ הרטשמה תא קלסו ,תונושה ףוגה תושוחתל


הביטנרטלאל היציזופואמ - םזיכרנא


יטילופה םזיכרנאה לש יזכרמה םרזה יליעפ .סואכ וניא םזיכרנא
(םירטרביל םיטסינומוק וא םירטרביל םיטסילאיצוסכ םג םיעודיה)
.םויכ גוהנה הזמ ןיטולחל הנוש סיסב לע ךא ,תנגרואמ הרבחל םיפאוש

,םירכונמ ונבור וב ,יטסילטיפקה רדסה - תמייקה הטישב םיסאומ ונא
םילבוסו תיארפ המזגהב םיכרוצ תימואל םינדשח ,תידמעמ םילצופמ
לש ןטק רפסמ וב ,יחכונה יטסילטיפקה רדסה .ךרוצל אלש
.לבסנ יתלב רבד אוה ,םידבועה דמעמ תא םילצנמ םיטסילטיפק

הניאש הרבח .יוכידו לוצינמ היישפוח ,תינרדומ הרבח םיצור ונא
רדס םיצור ונא .םיאכודמו םיאכדמ ,םילצונמו םילצנמל תקלוחמ
קר ורציי ,תוימונוטוא תוליהקב םידגואמה ,םיישפוח םישנא וב יתרבח
ולכוי ןמזה ראש תאו ,םוי לכ ןטק תועש רפסמב ,תמאב ץוחנה תא
.םירחא םע ףותישבו דבל - האנהל לצנל

.םירחא רובע תויטילופ תוטלחהב עירכהל תוכז היהת אל דחא ףאל
לע ןעצבל ןתינ אלשכ) םוימויה ייחב תומדוק תוטלחה יולימל תוירחאה
תא אלו םהיתוליהק תא םיגציימה םיחולש לע לטות (דחי םלוכ ידי
םיליגר םדא ינב אלא ,םינעוצקמ ויהי אל הלא םיחולש .תיטרפה םתעד
רחאל םתוחילש תא םיאלממו ,םדוקמכ הליגרה םתדובעב םיכישממה
.התרקוהו הליהקה ןומא היהי דיחיה םלומג .תוליגרה הדובעה תועש

תוכיאלו שפוחל תעגונ תפטושה םתדובעו םהיתוטלחהש םיטרפה לכ
םיארחא ויהיו הליהקה תויחנהל םאתהב ולעפי ,םירחאה לש םייחה
.הב טרפ לכ ינפנבו הינפב

***
םאתהב הרבחה תא בצעל יטסילטיפקה דמעמה ידיב יעצמא איה הנידמה
תרסח תינויווש הרבחל עיגהל ידכ םינפבמ התונשל ןתינ אל .ויכרצל
.השדחה הרבחה תורישל הב שמתשהל רשפא יאו תודמעמ

תוחפ ןפואב הרבחה תא תונשל וסינש תויטרקומד לאיצוסה תוגלפמה
תא ררועל קר וחילצה ,יטסילטיפקה רדסה לע ךכב ומייא ךא ינכפהמ
,םזילטיפקה לש םוריעה חוכה קר אוה ,הלחמ וניא םזישפ) םזישפה
.(הנכס תעשב ומצע לע ןגהל ידכ וב שמתשמה

קר וחילצה תוחתופמה תונידמה לש םייטרקומד-לאיצוסה םיליעפה לכ
.תיטסילטיפקה תכרעמב בלתשהל
"דעסה תנידמ"ב ואטבתהש ,יטסילטיפקה רטשמה לע ופכש םירותיוה
תוטילשה תוטילאה .הטרפהה םשב ,קוריפו םוצמצ יכילהתב םויכ םה
רחאל תוחפ תומייואמו רתוי תוקזח ןהש תושח ולא תוצרא לש
ומכ ישילשה םלועה תוצרא לש יתכלממה םזילטיפקה תוטטומתה
.ןיסו היסור

***

םיררחושמ ויה אלש ,(םיטסינומוק) םינכפהמ םיטסילאיצוס
וסינ ,םידבועה דמעמ לע םיטסילטיפקה לש תויטסיטילאה תופקשההמ
תאז ושע םה .תיטסילטיפקה הנידמה לע ינכפהמ ןפואב טלתשהל רבעב
ןוטלשה תודסומ תאו רוצייה יעצמא תא וחקל ,םילעופה דמעמ םשב
.םהידיב םתוא ורמשו...יטסילטיפקה דמעמהמ םהידיל

,יטרקומד אל יזוכיר ןפואב הכפהמה ינפל דוע םינגרואמ ויהו רחאמ
וחילצה אל - הנידמה לע וטלתשהש רחאל וז ךרדב וכישמהו רחאמו
םייקלו תונבל היה וחילצהש לכ .תינויווש תיטסינומוק הרבח תונבל
.יתכלממ םזילטיפק ,המ תפוקתל ,םהיתוצראב

ידיב יטילופהו ילכלכה חוכה תליזגל ודגנתהש םינכפהמה
םיטסינומוק םימרזמ ויהש ןיבו םיטסיכרנא ויהש ןיב - םיטרקורויבה
וכפה ,םידימתמ תוחפה .המרוח דע ופדרנ ,םירחא םיירטרביל
יטרקורויב-יטסילטיפקה דמעמב ובלתשהש וא תנגרואמ אל היציזופואל
.שדחה

***

ססובמה ,םיליעפ לש יטילופ ןוגרא קרש םיחוטב םיטסיכרנא לאיצוס
לש תכרעמ ידי לע ותליחתמ להונמ) הרישי היטרקומד לע ותליחתמ
הרבחה ןויער תא םדקל חילצי (עגר לכ לוטיבל ןתינ םייונימש םיחולש
.ונעמל קבאמה תאו השדחה

איבהל לוכי הזכ ןוגרא ידיב םדוקמה קבאמ קרש םיבשוח ונא
.שממ לש ןוחצינל םידבועה דמעמ ינומה לש םתוממוקתהל

לע-תליהקכ להנתתש ךכ הרבחה תא תונשל רשפאש םיבשוח ונא
אל הכפהמ לש הז גוסש םיחוטב ונא .םיווש םלוכ ןהב תונומוק לש
אל םידבועה ינומה םא יטרקורויב יתכלממ םזילטיפקל ןוונתיו רדרדתי
.ילכלכו יטילופ חוכ םמצעל ףוטחל ,ץורית לכב ,והשלכ טועימל ונתי,היצקיפיטסימ , סותימ - ינוניבה דמעמה
םיבזכו היעטה
שיש הלא ןיב אוה ירקיעה טקילפנוקה ,יטסילטיפקה ןדיעה לש הרבחב
םהש ולא ןיבו ,( םירחא רובע ותוא םילהנמש וא) םהלשמ ןוה םהל
ךרדב תארקנ הדובעה חוכ רוקמ איהש תיתרבחה הבכשה .הדובעה חוכ
.םיטסילטיפק םיארקנ םהידיב ןוההש ולאו ,םידבועה דמעמ ללכ

תונושה תורוחסה תא םירציימ םלמעב רשא ,םידבועה דמעמ ישנא
לודגה קלחהש ךכל עיגהל םירתוח ,םהינימל םיתורשה תא םיקפסמו
ךכל םורגל םיסנמ םיטסילטיפקה . םקלחב לופי םתדובע ירפ לש רתויב
םהידיב ראשייש קלחהש ךכ ,רשפאה לוככ ןטק קלח ולבקי םהידבועש
.רשפאה לככ לודג היהי םהיריכש תדובע ירפמ

קלחה .תרוכשמ וא הדובע רכש ורקיעב אוה םידבועה םילבקמש קלחה
סונוב וא) חוור ללכ ךרדב ארקנ םיטסילטיפקה לש "םהידיב לפונ"ש
ללכמ ראשנש המ אוהש רחאמ - ךרע ףדועו (תוהובג תורוכשמו
.הדובעה רכש םהמ הכונש רחאל ,םידבועה ידי לע םירצוימה םיכרעה

םישוע םירטוזה םהיפתושו םיטסילטיפקהש חומה תפיטשמ קלח
ןיבמ דבכנ קלח .םיחוורה רוקמ תא תווסהל דעוימ םידבועה דמעמל
תנמ לע "יעדמ" ןוגר'זב שומישה ספות ,חומה יפטוש לש תוקיטקטה
.ןתיווהכ תודבועה תא תווסהל

םיוטסילטיפקה יחוורש הדבועה תאווסהל שדקומ םיצמאמה ןמ קלח
םהש הממ תוחפ םילבקמ םידבועהש ךכמ עבונה ךרע ףדוע השעמל םה
.םירציימ
הדבועה תא שטשטל הסנמ ,תמדוקה חומה תפיטשל ףרטצמה,רחא קלח
ןיב אוה םלועה יקלח ראשבו תויטסילטיפקה תוצראב ירקיעה דוגינהש
םילצנמה ןיבל ,םתדובע ירפ ךרעמ תוחפ םילבקמה ,םילצונמה
םיכרעה ןמ רתוי הברה ללכ ךרדב אוהש ,ךרעה ףדוע תא םילבקמה
הדובעב םיקסוע ללכב םה םא ,םהלש םתדובעב םירציימ םילצנמהש
.תינרצי

םיתיעלש - ןויסנ הוהמ "ינוניב דמעמ" תיתרבחה הירוגטקב שומישה
טועימה ןיבש ףצרה לעש הדבועה תא שטשטל ,חילצמ םג תובורק
םתייחמל םידבועה םיטרפה הב ןוזיאה תדוקנב ,לצונמה בורל לצנמה
ןטק קלח ךא אצמנ ,(רתוי אלו) םתדובע ךרע אולמ תא קוידב םילבקמ
קר וז הדוקנב םיאצמנ ולא םיטרפ לש םבור .היסולכואה לש חינזו
דמעמב ללכיהלו "ספטל" םיחילצמ םהמ םיטעמ קר .ינמז ןפואב
דמעמל םיפרטצמו ןמזה ךשמב "םיקילחמ" םירחאה בור .םילצנמה
.םילצונמה םידבועה

םישנאה בור לש תירקיעה תוליעפה ,תוחתופמה תוצראב םג
.דורשל ידכ שורדה תא קיפהל ידכ םה םדי לע םישענה םיצמאמהו
רבוע תויתרבחה תובכשה ןיב רתויב יתועמשמהו רורבה ןיחבמה וקה
םיקלחש ולא ןיבל ,םתדובע ירפמ קלח קר לבקל םיכוזה ולא ןיב
.םירחא לש םתדובע ירפ ידי לע םיאלוממ םהיכרצמ םילודג

,םיאצמנ םה הז ןיחבמ וק לש דצ הזיאב םיעדוי םניא םיברש הדבועה
תא הנשמ הניא ,םיאצמנ םה וב הזמ ךופהה דצב םהש םינפ םידימעמ וא
דמעמ" חנומב שומישה .םיברועמה לכ תא תלבלבמ קר איה .תואיצמה
םיחילצמה תא לבלבל ידכ םישענה םיצמאמה לש האצות אוה "ינוניב
הילשאה תא םהב חפטלו ,םידבועה דמעמ ןיבמ תילכלכ רתוי
ינבמ תוחפ םיחילצמה לש ולאל םיהז םניא םהלש םיסרטניאהש
.םדמעמ

תולקב "ינוניב דמעמ" גשומה יאיצממ ובירקה וז "השודק הרטמ"ל
דמעמה ןיבמ םיחילצמ תוחפה לש "םדובכ"ו םתרקוי תא הבר
םיכייש אלו ,הובג-ינוניב דמעמ קר םה : םירמוא םהילע ,יטסילטיפקה
.םיטסילטיפקה לש "ןוילעה דמעמ"ל

שומישה תקדצהל תועמשומה רתויב תולבלבמה תונעטהמ קלח
,רוציי יעצמא לע תולעבה רבדב ןה "ינוניבה דמעמה" חנומב
,םיאמצעה .אל וא םדאה הכוז וב ךרעה ףדוע וניא ירקיעה רבדה וליאכ
לש עצוממה רכשהמ הכומנה הרומתל םיכוז םתדובע רובע רשא
ןכל ) יטסילטיפקה דמעמה רובע ךרע ףדוע םירצוי ,םיריכש םידבוע
,םיריכבה םיריכשה ,םתמועל .(ןויגה רסח יטסילטיפקה דמעמל םכויש
תכלכולמה הדובעה תא םרובע םישועו םירחא רובע ןוהה תא םילהנמה
לש "יללכה רגאמה"מ תובידנב םילמגותמ ,םידבועה דמעמ לוצינ לש
דמעמל השעמל םיכייש םה ןכל .םידבועה דמעממ חקלנה ,ךרעה ףדוע
םתורבח םא וליפאו ןוה לש םילעב םה ןיאש וליפא ,יטסילטיפקה
.ןוהה ילעב לש וזמ הביצי תוחפ הז דמעמב

תכרעמה ידי לע םיסייוגמה םידבועה דמעמ ישנא םג םנשי
אוה םתדובע ירפ .םילצונמה ינפמ הילע ןגהל תטלשה תיטסילטיפקה
הדובע םישועה ולאמ חקלנה ,ךרעה ףדועמ קלחב םהל םימלשמ .ספא
םתוליעפ רובע לבקמ עירכמה בורה םהיניב וליפא לבא .תמאב השורדה
.םילצונמה ןיב םה םג ,ןכ לע .עצוממה דבועה לש ותדובע ירפמ תוחפ
הנשמ הז ןיא ךא ,םידבועה דמעמ לש ידיימה בייואה תויהל םייושע םה
.ונממ קלח םהש הדבועה תא

תמאל לקש תיביטקייבוא הדבוע איה רחאה וא הז דמעמל תוכיישה
אוהש וא ,םירחא רובע ךרע ףדוע רצוי - לצונמ טרפהש וא :התוא
ךרע ףדוע לש תיתועמשמ תומכ ותדובע ירפל ףסונב לבקמ - לצנמ
אל - תיביטקייבוא הדבוע איה תידמעמ תוכייש .םירחא ידי לע רצונה
.תימצע הרדגהל אשומ אלו ,ול םיאכזה ולאל קנעומה דובכ
*****
:רפסה תא ראודב לבקל רשפא
ליג-ןיע דוהא תכירעב - "הנירקוא לעמ םירוחש םילגד"
ליג-ןיע דוהאל דחא לכ לקש לש ראוד ילוב העברא חלש
63119 ביבא-לת 1 ןוהט 'חר

Back on line with the East of the Mediterranean libertarians page
Links to anarchists and other communist libertarian sites
Opinions of anarchists and other communist libertarians sent to us
Articles about aspects of anarchism and other communist libertarian trends
To the gate of the alternative psychology site


Specific (and general) suggestions, questions, and other positive (or negative) feedback are welcome. Just click on ilan@shalif.com


Click here to visit the Anarchist Frequently Asked Question Webpage


Maintained by Ilan Shalif. ilan@shalif.com
To the Alternative Psychology Home Page (=====)